Liturgia: odpowiedzi na trudne pytania (wstęp)

Fragment książki: R. Falsini, "Liturgia, odpowiedzi na trudne pytania", Wydawnictwo M 2002

Liturgia: odpowiedzi na trudne pytania (wstęp)

Rinaldo Falsini

LITURGIA
Odpowiedzi na trudne pytania

Tytuł oryginału: La Liturgia. Risposta alle domande più provocatorie
Tłumaczenie: Beata Nuzzo
© Copyright by Edizioni San Paolo s.r.l., 1998 © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo "M", Kraków 2002

Imprimatur Kuria Metropolitalna w Krakowie + Jan Szkodoń, Vic. Gen. Ks. Jan Dyduch, Kanclerz Ks. dr Stanisław Szczepaniec, Cenzor L. 35/2002, Kraków, dnia 11 stycznia 2002 r.
ISBN 83-7221-294-5
Wydawnictwo "M" ul. Zamkowa 4/4, 30-301 Kraków tel./fax (012) 269-34-62, 269-32-74, 269-32-77 http://www.wydm.pl e-mail: wydm@wydm.pl Druk: Pracownia AA, pl. Na Groblach 5, Kraków
Wstęp

Jednym z najważniejszych celów generalnej odnowy Kościoła, zainicjowanej przez Sobór Watykański II, była reforma całego sektora liturgicznego, poczynając od Mszy św., która od Soboru Trydenckiego, a więc przez przeszło czterysta lat, pozostała nie zmieniona.

Jest jednak zrozumiałe, że reformując te obrzędy, stanowiące stały punkt odniesienia religijności ludu chrześcijańskiego, należało liczyć się z, nieraz nawet gwałtowną, reakcją wiernych, którzy wyrwani zostali ze swego wielowiekowego stanu pasywności i "szarzyzny" religijnej i zmuszeni do uczestniczenia w dynamicznych, czasem wręcz hałaśliwych, celebracjach.

Pospieszne, a niekiedy wręcz bezładne wprowadzanie zmian, których znaczenie nie zostało w wystarczający sposób wyjaśnione, ani tym bardziej przyswojone, zwiększyło jeszcze bardziej wzburzenie wiernych. Stąd też pytania, protesty, narzekania na śpiewy czy gesty, dla których w ciszy naszych kościołów nie było poprzednio miejsca.

Pomimo upływu ponad trzydziestu lat od wprowadzenia reformy nie można bynajmniej stwierdzić, jakoby sytuacja się już w pełni uspokoiła, a co więcej, z powodu śladów, jakie nie zostały jeszcze wymazane z sumień i z pamięci, a także z powodu krytyki, przedstawianej przez osoby i prasę nieprzychylną soborowi, oraz z przyczyn adaptowania się, po odbytej reformie generalnej, do kultur poszczególnych Kościołów, dziedzina ta wciąż jeszcze wzbudza wiele emocji.

Dlatego też zdecydowaliśmy się przedstawić tu serię pytań, wraz z odpowiedziami, jakie w ciągu kilku ostatnich lat publikowane były na łamach tygodnika "Famiglia Cristiana" (Rodzina Chrześcijańska), uznając tę inicjatywę wydawniczą za użyteczną okazję do dalszych przemyśleń na ten temat.

Zebrany materiał, choć wydaje się różnorodny, w rzeczywistości jednak koncentruje się na podstawowych punktach praktyk religijnych: celebracji Mszy św., sakramentach pokuty i Eucharystii, realizacji i skuteczności reformy liturgicznej.

Zamieszczone tu pytania są świadectwem tego, że reforma liturgiczna jest wciąż jeszcze w fazie wprowadzania w życie, w drodze do celu, jaki może być dany jedynie przez Boga.

Korzystając z okazji, pragnę podziękować Autorom listów, którzy poprzez swe pytania pomogli mi oraz taką mam nadzieję również i Czytelnikom tej książki, postrzegać z większą jasnością rzeczywistość tej reformy.

Spis treści
Wstęp 5
Część pierwsza
EUCHARYSTIA, ŹRÓDŁO I SZCZYT ŻYCIA KOŚCIOŁA
7
Co zmieniło się w zakresie obrzędów eucharystycznych od czasów Ostatniej Wieczerzy Jezusa do chwili obecnej?9
"To czyńcie na moją pamiątkę" 9
Lekcjonarze i mszały 11
Reformy soborowe12
Pascha żydowska a celebracja chrześcijańska 15
Warunki, jakich należy przestrzegać 16
Hybrydyczny związek 17
Chrystus naszym Barankiem 18
Eucharystia a odpuszczenie grzechów 19
Zgodność z nauką Chrystusa 19
Szczere nawrócenie21
Uczta pojednanego Kościoła 21
Czy osoba świecka może czytać Ewangelię podczas Mszy św.? 23
Rola kapłanów i rola wiernych 24
Urzędy służebne25
Słowo Boże 26
Dlaczego podczas Mszy św. wygłaszana jest homilia? 27
Sobór Watykański i nowe wymagania 27
Dlaczego homilia jest obowiązkowa 29
Bierni wierni? 30
Czy osoby świeckie mogą rozdawać Komunię św.?31
Przyczyny zmian 32
Wybór osób pełniących taką służbę33
Służba w Kościele 34
Ile razy w ciągu dnia można przyjmować Komunię św.?37
Podczas czy poza celebracją eucharystyczną? 37
Horyzonty wiary39
Eklezjalne uczestnictwo w obrzędzie 39
Czy można przystępować do Komunii św., nie spowiadając się? 41
Grzech ciężki 41
Rozmaite formy pokutne 43
Celem jest nawrócenie 44
W służbie ołtarza liczy się przygotowanie 47
Błędy przeszłości i chęć ich naprawy 48
Taka sama godność, rozmaite funkcje 49
Kształtować, nie improwizować 49
Msza św. w telewizji: rozmaite wątpliwości oraz propozycje 51
Wątpliwości Konferencji Episkopatu Włoskiego 52
Ludzka i duchowa użyteczność 53
Nowa ewangelizacja 54
Muzyka podczas Mszy św. nie tylko organowa57
Na pierwszym miejscu musi być zgromadzenie 58
Część liturgii przeznaczona na śpiew59
Możliwości adaptacji60
Śpiew nie przeszkadza Komunii, ale ją wspomaga 63
Problemy osób w podeszłym wieku 63
Wybór Psalmów 65
Oznaka braterstwa i radości 66
Przekłady tekstów i pieśni mszalnych 67
Nowa świadomość eklezjalna 67
Korekty i modyfikacje 69
Krajowy repertuar 70
Zwyczaj składania ofiary za Mszę św. a Msze "zbiorowe" 71
Msze św. w szczególnych intencjach 72
Za Mszę się nie płaci 73
Gest chrześcijańskiego miłosierdzia 74
Gregoriańskie Msze za zmarłych 77
Opowiadania św. Grzegorza 78
Interwencje Kościoła 79
Wszystko w rękach Boga 80
Ołtarz zwrócony do ludu: takie jest jego właściwe miejsce 83
W centrum zgromadzenia 84
Symbol Chrystusa 85
Uczta eucharystyczna 86
 
Część druga
SAKRAMENTY JAKO DOŚWIADCZENIE ŁASKI
87
Czy prawdą jest, że protestanci odrzucają sakramenty? 89
Rozwinięcie dialogu pomiędzy Kościołami 89
To, co odrzucił Luter 91
Wszystko ma źródło w Chrystusie 92
O chrzcie dzieci decydują wyłącznie ich rodzice93
Musi być zagwarantowana odpowiednia edukacja 94
Pomoc w dokonaniu osobistego wyboru 95
Bóg miłuje również i osoby nie ochrzczone96
Chrzest dzieci: a wiara rodziców? 97
Pełne przystąpienie do Chrystusa 98
Konieczne jest przygotowanie 99
Podtrzymywać dialog 100
Kiedy narodziła się spowiedź?103
Spowiedź publiczna i prywatna104
Reforma soborowa105
Głoszenie Bożego miłosierdzia106
Istnieje nie tylko spowiedź indywidualna 109
Rytuał wspólnotowy 110
Niezbędne warunki 111
Przygotowanie dzieci 112
Dlaczego nie zmienił się "Akt żalu"? 115
Wprowadzona już poprawka 115
Dominacja biblijnej wizji sakramentu pojednania 117
Zbyt wiele "ludzkich" słów 118
Dlaczego mamy spowiadać się kapłanowi, który przecież też jest grzesznikiem? 121
Ten sam problem w Kartaginie 122
Uwypuklenie Bożej łaski123
Duszpasterze, nie sędziowie124
Czy wystarczy "spowiadać się" tylko przed Bogiem? 127
Niewłaściwe określenie 128
Wykwalifikowany szafarz 129
Reforma soborowa 130
Czy można spowiadać się podczas Mszy św.? 133
Fatalny zwyczaj 134
Grzechy powszednie i ciężkie 135
Droga do nawrócenia 136
Świadkowie bierzmowania 137
Prawo i zdatność 138
Można się bez niego obyć 139
Osoba o przykładnym życiu 140
Lokalne zwyczaje związane z celebracją sakramentu małżeństwa 143
Od obrzędu domowego do kościelnego 144
Nowości przewidziane przez Sobór Trydencki 145
Projekt reformy we Włoszech 146
Dlaczego diakoni mogą się żenić, a księża nie? 149
W służbie wszystkich 150
Współpracownicy biskupa 151
Stosowność celibatu 151
Dlaczego kobieta nie może być kapłanem?153
Przeszkoda dla ekumenizmu? 154
Zachowanie się Jezusa155
Powołanie, nie rewindykacja156
 
Część trzecia
ODNOWA SOBOROWA
157
Ten, kto odrzuca Sobór Watykański II, jest poza Kościołem 159
Lawina zarzutów 160
Znaczenie Soboru Watykańskiego II 161
Boża łaska 161
Liturgia: reforma jeszcze nie w pełni zasymilowana 163
Przezwyciężyć uprzedzenia 164
Niejednolita sytuacja 165
Osobisty udział 165
Społeczeństwo, które odeszło od chrześcijaństwa: wina  reformy liturgicznej? 167
Uogólnione zarzuty 168
Spotkanie, nie separacja od Boga 169
Już w Trydencie chciano dokonać pewnych zmian 170
Niedziela jest dniem ważniejszym od innych świąt 171
Celebrowane jest dzieło zbawienia 172
Dzień Zmartwychwstania 173
Rozporządzenia Kościoła lokalnego 174
Dlaczego nie istnieje święto zadedykowane Bogu Ojcu? 177
Imię Boga Ojca jest w każdej modlitwie 177
Trzy Osoby Boskie, lecz jedyny Bóg 179
Świętujemy historię zbawienia, nie idee 180
Dlaczego różni święci w różnych kalendarzach? 183
Centrum stanowi Wielkanoc 183
Rewizja Martyrologium 185
Związki z Kościołem lokalnym 186
Droga Krzyżowa w Koloseum a obraza tradycji 187
Różnorodność kultów 188
Związek ze zmartwychwstaniem 189
Krzyż, narzędzie zbawienia 190
Dlaczego nie mówi się w Kościele o doktrynie dotyczącej odpustów? 191
Błędy i nadużycia popełnione w przeszłości 192
Podstawą jest Chrystus 194
Wspólnota ze świętymi 195
Katechizm Piusa X a nowe katechizmy 197
Przeciwko odnowie 198
Dwa różne konteksty 199
Bogactwo Soboru Watykańskiego II 200
Język liturgii jest zbyt przesiąknięty pierwiastkiem mę-  skim? 201
Bóg jest Ojcem i Matką 202
Nie ma tu żadnej sprzeczności 203
Jak wyrażał się Jezus 204
Czy słuszne jest odmawianie pogrzebu katolickiego samobójcom? 207
Zgorszenie spowodowane przez jawnych grzeszników 208
Wierzący, nie święci 209
Troska o rodzinę samobójcy 210

opr. mg/mg
Liturgia: odpowiedzi na trudne pytania (wstęp)
Copyright © by Wydawnictwo "m"

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama