Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2006

Intencje ogólne oraz misyjne Apostolstwa Modlitwy na rok 2006

 • Intencja ogólna: Aby dążenie chrześcijan do pełnej jedności przyczyniało się do pojednania i pokoju między wszystkimi narodami świata.
 • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie potrafili odnosić się do migrantów z szacunkiem i miłością, rozpoznając w każdej osobie obraz Boga.

Luty

 • Intencja ogólna: Aby wspólnota międzynarodowa coraz lepiej uświadamiała sobie, że jej obowiązkiem jest jak najszybciej położyć kres handlowi ludźmi.
 • Intencja misyjna: Aby wierni świeccy w krajach misyjnych odczuwali potrzebę służenia własnemu krajowi również poprzez coraz większe zaangażowanie w życie polityczne i społeczne.

Marzec

 • Intencja ogólna: Aby młodzi, którzy szukają sensu życia, otaczani byli zrozumieniem i szacunkiem i spotykali na swej drodze cierpliwych i pełnych miłości przewodników.
 • Intencja misyjna: Aby w całym Kościele wzrastała powszechna świadomość misyjna, która sprzyja współpracy i wymianie misjonarzy.

Kwiecień

 • Intencja ogólna: Aby we wszystkich krajach szanowano indywidualne, społeczne i polityczne prawa kobiety.
 • Intencja misyjna: Aby Kościół w Chinach mógł wypełniać swą misję ewangelizacyjną, ciesząc się pokojem i wolnością.

Maj

 • Intencja ogólna: Aby hojne dary, których Duch Święty udziela Kościołowi, pomagały w umacnianiu pokoju i sprawiedliwości na świecie.
 • Intencja misyjna: Aby kierujący instytucjami publicznymi w krajach misyjnych poprzez odpowiednie prawa wspierali i chronili życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Czerwiec

 • Intencja ogólna: Aby rodziny chrześcijańskie przyjmowały z miłością każde przychodzące na świat dziecko i otaczały miłością chorych i starców, którzy potrzebują opieki i pomocy.
 • Intencja misyjna: Aby duszpasterze i wierni chrześcijańscy uznawali dialog międzyreligijny i inkulturację Ewangelii za codzienną służbę sprawie ewangelizacji narodów.

Lipiec

 • Intencja ogólna: Aby wszyscy więźniowie, a zwłaszcza ludzie młodzi, otrzymali niezbędną pomoc społeczeństwa i zdołali nadać nowy sens swemu życiu.
 • Intencja misyjna: Aby na terenach misyjnych różne grupy etniczne i religijne żyły w pokoju i razem budowały społeczeństwo, kierujące się wartościami ludzkimi i duchowymi.

Sierpień

 • Intencja ogólna: Aby osieroconym dzieciom było zapewnione ludzkie i chrześcijańskie wychowanie.
 • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie byli świadomi swego powołania misyjnego w każdym środowisku i we wszelkich okolicznościach.

Wrzesień

 • Intencja ogólna: Aby wszyscy, którzy korzystają ze środków społecznego przekazu, czynili to w sposób świadomy i odpowiedzialny.
 • Intencja misyjna: Aby dla całego Ludu Bożego na terenach misyjnych formacja stała miała priorytetowe znaczenie.

Październik

 • Intencja ogólna: Aby wiara wszystkich ochrzczonych dojrzewała i wyrażała się w jasnych, konsekwentnych i odważnych decyzjach życiowych.
 • Intencja misyjna: Aby dzięki obchodom Światowego Dnia Misyjnego ożywił się wszędzie duch zaangażowania i współpracy.

Listopad

 • Intencja ogólna: Aby na całym świecie położono kres wszelkim formom terroryzmu.
 • Intencja misyjna: Aby dzięki połączonym wysiłkom ludzi wierzących i aktywnych członków społeczeństwa udało się usunąć nowe i stare przeszkody, uniemożliwiające rozwój kontynentu afrykańskiego.

Grudzień

 • Intencja ogólna: Aby Chrystus, cichy i pokornego serca, natchnął przywódców państw mądrością i odpowiedzialnością w sprawowaniu władzy.
 • Intencja misyjna: Aby misjonarze na całym świecie z radością i entuzjazmem przeżywali swoje powołanie, wiernie naśladując Chrystusa.

  Watykan, 31 grudnia 2004 r.

  Jan Paweł II pp  opr. mg/mg« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama