Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao



Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

Egzegeza tekstu biblijnego ma prowadzić do modlitwy. Najlepszym zwieńczeniem tych rozważań będzie litania o Chrystusie-Kapłanie, odmawiana niegdyś w seminariach duchownych. Ojciec święty Jan Paweł II w swojej książce Dar i tajemnica poleca nam ją gorąco dla odnowienia żarliwości apostolskiej. Pisze tam między innymi:"W Ofierze Krzyża, upamiętnianej i uobecnianej w każdej Eucharystii, Chrystus ofiaruje siebie za zbawienie świata. Wezwania litanijne wyrażają całe bogactwo tej tajemnicy(...)

Jest w tych wezwaniach zawarte wielkie bogactwo teologicznej wizji kapłaństwa. Litania ta jest głęboko osadzona w Piśmie świętym, a zwłaszcza w "Liście do Hebrajczyków" (Dar i tajemnica, s. 77).

Kierując się zachętą Ojca świętego zamieszczamy na końcu tego komentarza tekst litanii w języku polskim i łacińskim, a pierwszą jej część, inwokacje do Chrystusa Kapłana i Żertwy, oznaczamy siglami biblijnymi, aby mogły posłużyć do głębszej refleksji modlitewnej.

 

Kyrie eleison		Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas		Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,		zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Jezu, Kapłanie na wieki,   zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie wszystkich wierzących,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją,
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako Ofiarę i Hostię dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta,
Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.

Bądź nam miłościw,		przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw,		wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego,		wybaw nas, Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości,
Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego Ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów.
 
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył,	Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił Duch kapłaństwa Twego,
Aby usta kapłanów strzegły wiedzy,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy,
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,
Kapłanie i Ofiaro.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,		przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,		wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,		zmiłuj się nad nami, Jezu.

Jezu, Kapłanie, usłysz nas.
Jezu, Kapłanie, wysłuchaj nas.

Módlmy się.
Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy, lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia.
Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

 

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy
wersja łacińska

 

 

 

 Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison. 
 Christe, eleison.  Christe, eleison. 
 Christe, audi nos.  Christe, audi nos. 
 Christe, exaudi nos.  Christe, exaudi nos. 
 Pater de caelis, Deus,  miserere nobis. 
 Fili, Redemptor mundi, Deus, 
 Sancta Trinitas, unus Deus, 
 Iesu, Sacerdos et Victima, 
 Iesu, Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech, 
 Iesu, Sacerdos quem misit Deus evangelizare pauperibus, 
 Iesu, Sacerdos qui in novissima cena formam sacrifici perennis instituisti, 
 Iesu, Sacerdos sempre vivens ad interpellandum pro nobis, 
 Iesu, Pontifex quem Pater unxit Spiritu Sancto et virtute, 
 Iesu, Pontifex ex hominibus assumpte, 
 Iesu, Pontifex pro hominibus constitute, 
 Iesu, Pontifex confessionis nostrae, 
 Iesu, Pontifex amplioris prae Moysi gloriae, 
 Iesu, Pontifex tabarnaculi veri, 
 Iesu, Pontifex futurorum bonorum, 
 Iesu, Pontifex sancte, innocens et impollute, 
 Iesu, Pontifex fidelis et misericors, 
 Iesu, Pontifex Dei et animarum zelo succense, 
 Iesu, Pontifex in aeternum perfecte, 
 Iesu, Pontifex qui per proprium sanguinem coelos penetrasti, 
 Iesu, Pontifex qui nobis viam novam initiasti, 
 Iesu, Pontifex qui dilexisti nos et lavisti nos a pecatis in sanguine tuo, 
 Iesu, Pontifex qui tradidisti temetipsum Deo oblationem et hostiam, 
 Iesu, Hostia Dei et hominum, 
 Iesu, Hostia sancta et immaculata, 
 Iesu, Hostia placabilis, 
 Iesu, Hostia pacifica, 
 Iesu, Hostia propitiationis et  laudis, 
 Iesu, Hostia, Hostia reconciliationis et pacis, 
 Iesu, Hostia in qua habemus fiduciam et accessum ad Deum, 
 Iesu, Hostia vivens in saecula saeculorum, 
 Propitius esto!  parce nobis, Iesu. 
 Propitius esto!  exaudi nos, Iesu. 
 A temerario in clerum ingressu,  libera nos, Iesu. 
 A peccato sacrilegii, 
 A spiritu incontinetiae,  
 A turpi quaestu, 
 Ab omni simoniae labe, 
 Ab indigna opum ecclesiasticarum dispensatione,  
 Ab amore mundi eiusque vanitatum, 
 Ab indigna Mysteriorum tuorum celebratione, 
 Per aeternum sacerdotium tuum, 
 Per sanctam unctionem, qua a Deo Patre in sacerdotem constitutus es, 
 Per sacerdotalem spiritum tuum, 
 Per ministerium illud, quo Patrem tuum super terram clarificasti, 
 Per cruentam tui ipsius immolationem semel in cruce factam, 
 Per illud idem sacrificium in altari quotidie renovatum, 
 Per divinam illam potestatem, quam in sacerdotibus tuis invisibiliter exerces, 
   
 Ut universum ordinem sacerdotalem in sancta religione conservare digneris,  Te rogamus, audi nos. 
 Ut pastores secundum cor tuum populo tuo providere  digneris, 
 Ut labia sacerdotum scientiam custodiant, 
 Ut in messem tuam operarios fideles mittere digneris, 
 Ut fideles mysteriorum tuorum dispensatores multiplicare digneris, 
 Ut eis perseverantem in tua voluntate famulatum tribuere digneris, 
 Ut eis in ministerio mansuetudinem, in actione sollertiam et in oratione constantiam concedere digneris, 
 Ut per eos sanctissimi Sacramenti cultum ubique promovere digneris, 
 Ut qui tibi bene ministraverunt, in gaudium tuum suscipere digneris. 
   
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
parce nobis, Domine. 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
exaudi nos, Domine. 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis, Domine. 
   
 Iesu, Sacerdos, audi nos. 
 Iesu, Sacerdos, exaudi nos.

Oremus
Ecclesiae tuae, Deus, sanctifactor et custos, suscita in ea per Spiritum tuum ideoneos et fideles sanctorum mysteriorum dispensatores, ut eorum ministerio et exemplo christiana plebs in viam salutis te protegente dirigatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.


Deus, qui ministrantibus et ieiunantibus discipuli segregari iussisti Saulum et Barnabam in opus ad quod assumpseras eos, adesto nunc Ecclesiae tuae oranti, et tu, qui omnium corda nostri, ostende quos elegeris in ministerium. Per Christum Dominum nostrum.

Amen.

 



Wydanie książkowe zawiera także: Indeks cytatów

1.  Teksty biblijne przytaczane
  w Liście do Hebrajczyków

2.  Teksty qumrańskie przywołane w książce



Spis treści    



 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Chrystus zbawienie śmierć ofiara Biblia wierność wiara kapłan krzyż Żyd wcielenie kult arcykapłan święty Paweł Hebrajczycy Nowy Testament życie z wiary przebłaganie litania żertwa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W