Bunt w cierpieniu

Fragmenty książki "Modlitwa zniechęconego"

Bunt w cierpieniu

bp Jan Szkodoń

MODLITWA ZNIECHĘCONEGO

ISBN: 83-7318-638-7

wyd.: WAM 2006Bunt w cierpieniu

Student: Przez całą historię ludzie pytali: jaki jest sens cierpienia? Skąd się bierze, jakie jego źródło i jaki jest cel? Wielu zniechęca się, gdy przychodzi choroba, śmierć bliskich, niepowodzenie w pracy, rozpad małżeństwa, kłopoty z dziećmi... Cierpieniu towarzyszy bezradność, poczucie bezsilności i zniechęcenie do życia. Szczególnie ogarnia człowieka bunt, gdy cierpienie powoduje drugi człowiek. Ktoś zadaje ból bezmyślnie, ktoś inny dla zysku, jeszcze inny chce upokorzyć drugiego, dać mu odczuć, że ma nad nim władzę. Niekiedy człowiek niszczy bliźniego, bo ten jest wyrzutem sumienia, przypomina o grzechu.

Bp Jan Szkodoń: „Cierpienie ludzkie osiągnęło swój zenit w męce Chrystusa. Równocześnie zaś weszło ono w całkowicie nowy wymiar i w nowy porządek: zostało związane z miłością, [...] z tą miłością, która tworzy dobro, wyprowadzając je również ze zła, [...] tak jak najwyższe dobro Odkupienia świata zostało wyprowadzone z Krzyża Chrystusa” (Jan Paweł II, Salvifici doloris, 18). Chrystus wprowadził nas do swego Królestwa przez cierpienie. „I przez cierpienie również dojrzewają do niego ludzie ogarnięci tajemnicą Chrystusowego Odkupienia” (tamże, 21).

Św. Paweł zaś pisze: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24).

Miłosierny Boże, nasz Ojcze! „W miłości, która ma źródło w Sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszłość świata. Chrystus jest Odkupicielem świata: «a w jego ranach jest nasze uzdrowienie» (Iz 53, 5)” — tak pisał Namiestnik Twego Syna, Jan Paweł II. Modlę się za cierpiących duchowo i fizycznie, i za tych, którzy niosą pomoc: lekarską, pielęgniarską, psychiczną, duchową, religijną. Daj nawrócenie tym, którzy zadają ból bliźnim; spraw, by zaprzestali czynienia krzywdy i wynagrodzili zło. Wszystkim cierpiącym przywróć nadzieję, by nie upadli na duchu. Niech wzrasta w nich wiara, że zło może wyzwalać miłość, hojny i bezinteresowny dar z siebie. Niech Maryja, Pocieszycielka strapionych, wstawia się za nami.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama