Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


bł. Stanisław Papczyński

Pisma zebrane

Nota redakcyjna i Kalendarium życia
Nota redakcyjna

 

Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego są zbiorem przetłumaczonych na język polski wszystkich dostępnych obecnie dzieł Założyciela marianów. Okolicznością wydania jest jego beatyfikacja, jakkolwiek prace związane z tłumaczeniami prowadzone były już od dłuższego czasu, kiedy jeszcze nie było wiadomo, jak potoczą się koleje procesu beatyfikacyjnego. Wszystkie zachowane do dziś pisma o. Papczyńskiego napisane są w języku łacińskim, choć pisał on także w języku polskim.

Dzieła przetłumaczenia na język polski dokonał zespół sześciu osób, duchownych i świeckich, co w konsekwencji powoduje zróżnicowanie języka i niejednolitość stylu przekładu i opracowania. Pozytywnym skutkiem takiej sytuacji jest fakt doboru tłumaczy do poszczególnych pism Założyciela marianów, w zależności od ich specjalizacji, co pozwoliło na lepszą jakość przekładów. Niezwykle pomocnym okazało się wcześniejsze krytyczne wydanie wszystkich pism bł. Stanisława przez K. Krzyżanowskiego MIC, wraz z zamieszczonymi tam erudycyjnymi wstępami.

Prezentowane pisma nie są ujęte w porządku chronologicznym. Jako pierwsza zamieszczona jest Reguła życia, ponieważ jest to najbardziej reprezentatywne dzieło dla duchowości o. Papczyńskiego i założonego przezeń Zgromadzenia Księży Marianów. Kolejne pisma ułożone są według objętości, od najobszerniejszych do najkrótszych. Na końcu, w Aneksie, zamieszczone są cztery pisma, których autorem nie jest o. Stanisław Papczyński: trzy streszczenia listów Założyciela marianów sporządzone przez Kongregację Biskupów i Zakonników w Rzymie oraz Reguła Dziesięciu Cnót NMP, na podstawie której papież Innocenty XII zatwierdził Zgromadzenie.

Każde z zamieszczonych tu pism zostało opatrzone wprowadzeniem uwzględniającym charakter, okoliczności powstania i znacznie utworu. Podobnie też, na końcu każdej części tego zbioru pism zamieszczona jest bibliografia, uwzględniająca głównie pozycje polskie.

Do Pism zebranych dołączono także kalendarium życia i wykaz pism o. Stanisława Papczyńskiego oraz indeksy: biblijny oraz nazwisk.

Ponieważ o. Papczyński cytował Pismo Święte w przekładzie łacińskim tzw. Wulgaty, w niniejszym wydaniu cytaty biblijne zostały zaczerpnięte z polskiego przekładu Wulgaty dokonanego przez ks. Jakuba Wujka SJ, w uwspółcześnionej wersji językowej (wyd. III, Kraków 1962). Dla ułatwienia lokalizacji cytatów, nazewnictwo ksiąg biblijnych jest zgodne z Biblią Tysiąclecia.

 

 

 

Kalendarium życia i wykaz pism bł. Stanisława Papczyńskiego

 

Kalendarium życia

Dzieciństwo i młodość

1631 — 18 maja — przychodzi na świat w Podegrodziu z rodziców: ojca Tomasza Papki, matki Zofii, z domu Talikowskiej.

1640-1643 — pobiera naukę gramatyki w szkole parafialnej w Podegrodziu, którą w 1643 kończy w zakresie I klasy (infima).

1643 — kontynuuje szkołę w Nowym Sączu w zakresie II klasy gramatyki (media).

1646 — przez kilka tygodni kontynuuje naukę w kolegium jezuitów w Jarosławiu.

1646-1649 — udaje się do kolegium jezuitów we Lwowie, gdzie nie zostaje przyjęty; zarobkowo podejmuje korepetycje, a z czasem zapada na ciężką chorobę; cudownie uleczony w 1649, wraca do Podegrodzia.

1649-1650 — pobiera naukę w kolegium pijarów w Podolińcu i kończy III klasę gramatyki (suprema).

1650-1651 — kształci się w kolegium jezuitów we Lwowie, gdzie kończy poetykę i rozpoczyna retorykę; opuszcza jednak miasto na skutek wojny.

1652-1654 — kontynuuje naukę w kolegium jezuitów w Rawie Mazowieckiej, gdzie ukończył retorykę i zarazem szkołę średnią oraz odbył 2 lata studiów filozoficznych.

Okres pijarski

16542 lipca — wstępuje do nowicjatu pijarów w Podolińcu (Słowacja).

1655 — w drugim roku nowicjatu studiuje teologię u franciszkanów reformatów w Warszawie.

1656 — dla swojego kierownika duchowego pisze Secreta Conscientiae ad Reverendum Patrem N.N. Poloniae V[icarium] meum in Spiritualibus Magistrum (Tajemnice sumienia); dwa fragmenty tego pisma zachowały się do dzisiaj.

1656 22 lipca — składa śluby proste w Zakonie Pijarów.

1658-1660 — naucza retoryki w kolegium pijarów w Podolińcu.

1660-1662 naucza retoryki w kolegium pijarów w Rzeszowie.

166112 marca — w Brzozowie k. Rzeszowa otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa przemyskiego Stanisława Sarnowskiego.

1663-1667 — w Warszawie jest nauczycielem, kaznodzieją, spowiednikiem, moderatorem bractwa Matki Bożej Łaskawej, prefektem w kolegium.

1663 — w Warszawie wydaje drukiem Prodromus Reginae Artium sive Informatio Tyronum Eloquentiae (Zwiastun królowej sztuk).

1664 — w Warszawie wydaje drukiem Doctor Angelicus, in sui Ordinis Varsaviensi Basilica, pro nostris laudatus a P. Stanislao a Iesu Maria, Clericorum Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Sacerdote (Doktor Anielski).

1667 — w Warszawie zostaje wydany drukiem Panegyris Lyrica Illustrissimo et Reverendissimo Domino D. Joanni Gembicki Dei et Sedis Apostolicae Gratia Episcopo Plocensi decantata per P. Stanislaum a Iesu Maria Clericorum Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Anno 1666 (Panegiryk liryczny).

1667 — 20 października — w Warszawie, na krótko przed udaniem się do Rzymu na wezwanie przełożonego generalnego pijarów, pisze Protestatio Romam abeuntis (Oświadczenie odchodzącego do Rzymu).

1668 — z Rzymu zostaje wysłany przez generała do Nikolsburga (Mikulov, Czechy), skąd wraca do Warszawy.

1669 — z polecenia przełożonych, z okazji wyboru Michała Korybuta Wiśniowieckiego na króla, pisze panegiryk Panegyricus Augustissimo Principi Michaeli Korybuth Divinitus Electo Regi Poloniae, Lithuaniae, Russiae, [...] Magno Duci, debitae subiectionis et observantiae causa a Regio Collegio Varsaviensi Clericorum Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Consecratus (Panegiryk dla najczcigodniejszego księcia Michała Korybuta); wydany drukiem tego samego roku w Warszawie.

1669 — we wrześniu udaje się do rezydencji pijarów na Kazimierzu w Krakowie.

1669 — ukazuje się drukiem Triumphus sine originali macula conceptae Magnae Virginis, nova methodo, celeberrime adornatae (Triumf bez zmazy pierworodnej poczętej wielkiej Dziewicy), jako wstęp do: D. K. Kochanowski, Novus Asserendae Immaculatae Conceptionis Deiparae Virginis Modus, Cracoviae 1669, s. XVIII-XIX.

1670 — w styczniu zostaje uwięziony najpierw w domu zakonnym w Podolińcu, a później w Prievidzy (Słowacja); po 3 miesiącach 22 marca zwolniony, wraca na Kazimierz i oddaje się pod opiekę biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego.

1670 — w Krakowie ukazuje się drukiem Orator Crucifixus sive Ultima Septem Verba Domini nostri Iesu Christi, totidem piis discursibus exposita per R. P. Joannem Papczyński, Presbyterum Polonum (Ukrzyżowany Mówca).

Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów

167011 grudnia — z rąk wiceprowincjała o. M. Krausa otrzymuje dyspensę papieską i odchodzi od pijarów, jednocześnie w obecności tych samych osób dokonuje aktu Oblatio (Ofiarowanie siebie) z zamiarem założenia Zakonu Marianów od Niepokalanego Poczęcia NMP.

1671-1673 — w Luboczy, u Karskich jest kapelanem; tu przywdziewa biały habit i opracowuje Norma vitae (Reguła życia) dla przyszłych marianów.

1671 — w Luboczy lub w Krakowie, z powodu powstałych kontrowersji po opuszczeniu pijarów pisze Apologia pro egressu e Scholis Piis (Apologia wystąpienia z Zakonu Szkół Pobożnych).

1673 — za radą o. Franciszka Wilgi, kameduły, i za zgodą biskupa ordynariusza Stefana Wierzbowskiego, o. Papczyński przybywa 30 września do Puszczy Korabiewskiej, gdzie zostaje przełożonym wspólnoty pustelników żyjących według Reguły życia; bp Jacek Święcicki, archidiakon i oficjał warszawski, podczas wizytacji 24 października zatwierdza dekretem pierwszy klasztor Zakonu Marianów.

1675 — udaje się do Krakowa, aby tam wydać drukiem Templum Dei Mysticum quod in Homine Christiano demonstravit R. P. Stanislaus a Iesu Maria Presbyter Polonus (Mistyczna świątynia Boga).

1675 — w klasztorze w Puszczy Korabiewskiej opisuje początki powstania marianów w Fundatio Domus Recollectionis (Założenie domu skupienia).

1677 — aprobata fundacji instytutu Księży Eremitów Marianów w Puszczy Korabiewskiej przez Sejm Rzeczypospolitej.

1677 — marianie otrzymują „Wieczernik Pański” w Nowej Jerozolimie (Góra Kalwaria), dokąd przenosi się o. S. Papczyński z Puszczy Mariańskiej.

1677-1682 — w Górze Kalwarii głosi i spisuje przez kilka lat rozważania i konferencje pt. Inspectio Cordis, Stanislai a Iesu Maria Congregationis Immaculatae Conceptionis Clericorum Recollectorum, ex Scholis Piis Praepositi - Recollectiones pro Dominicis et Festis totius anni et Menstruis exercitiis tumulturaria [= tumultuaria?] opera consutatae (Wejrzenie w głąb serca).

167921 kwietnia — kanoniczna erekcja Zakonu Marianów na terenie diecezji poznańskiej przez bpa Stefana Wierzbowskiego.

1684 — w czerwcu o. Papczyński zwołuje w Puszczy Korabiewskiej pierwszą kapitułę generalną

1690 — w Warszawie wydaje drukiem Christus Patiens, Septem Discursibus Quadragesimali Paenitentiae accomodatis, Devotae Piorum considerationi Propositus per Patrem Stanislaum a Iesu Maria Sacerdotem Polonum (Chrystus cierpiący).

1690 — udaje się do Rzymu w celu uzyskania aprobaty papieskiej dla mariańskiego Instytutu, choruje i powraca, nie osiągnąwszy celu.

1692 — 9 grudnia — w obliczu ciężkiej choroby i ewentualnej śmierci pisze Testamentum [primum] (Testament pierwszy).

1698 — jesienią wysyła do Rzymu o. Joachima Kozłowskiego w celu uzyskania aprobaty papieskiej dla mariańskiego instytutu.

1699 — 21 września — Stolica Apostolska udziela aprobaty dla Zakonu Marianów, który po przyjęciu Regula decem beneplacitorum BVM (Reguła dziesięciu cnót NMP) i agregacji do Zakonu Braci Mniejszych staje się zakonem o ślubach uroczystych

1699 — 15 października — objęcie trzeciej fundacji — w Goźlinie.

1699 — Innocenty XII wysyła list (breve) do nuncjusza apostolskiego Franciszka Pignatellego w Rzeczypospolitej, nakazujący mu przyjęcie ślubów od marianów.

1701 — w perspektywie zbliżającej się śmierci o. Papczyński pisze Testamentum [alterum] (Testament drugi).

1701 — 6 czerwca — składa uroczyste śluby na ręce nuncjusza apostolskiego w Warszawie; 5 lipca przyjmuje profesję zakonną swoich współbraci w Wieczerniku.

1701 — 17 września — umiera w Górze Kalwarii, gdzie też, w kościele Wieczerzy Pańskiej, zostaje pochowany.


Proces beatyfikacyjny

1705 — powstaje pierwsza biografia napisana przez o. Mansueto Leporiniego OFM pt. Vita Fundatoris Congregationis Polonae Ordinis Immaculatae Conceptionis BVM.

1754 — Sługa Boży Kazimierz Wyszyński pisze Vita Venerabilis Servi Dei Patris Stanislai a Iesu Maria.

1764 — w Rzeczypospolitej Sejm Koronacyjny króla Stanisława Augusta 20 grudnia przedłożył „Wniesienie się ad Curiam Romanam o kanonizację i beatyfikacyą Stanisława Papczyńskiego”.

176710 czerwca — w Warszawie I sesja Poznańskiego Informacyjnego Procesu Beatyfikacyjnego o. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego.

1769 — zakończenie procesu diecezjalnego i przesłanie akt do Stolicy Świętej.

177515 lipca — Kongregacja Obrzędów wydaje dekret aprobujący pisma o. Papczyńskiego.

1775 — ostatni dokument w toczącej się sprawie i przerwa w procesie beatyfikacyjnym.

1953 — kontynuacja procesu.

199213 czerwca — ogłoszenie Dekretu o heroiczności cnót ojca Stanisława Papczyńskiego.

200616 grudnia — Ojciec Święty Benedykt XVI potwierdził dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych uznający cud dokonany za przyczyną Sługi Bożego Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego.

200716 września — w Licheniu, beatyfikacja o. Stanisława Papczyńskiego, której w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI dokonał Jego Eminencja Kardynał Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

 

Spis treści
Słowo wstępne przełożonego Prowincji Opatrzności Bożej5
Przedmowa7
Nota redakcyjna13
Kalendarium życia bł. Stanisława Papczyńskiego15
Chronologiczny wykaz zachowanych i zaginionych pism21
Wykaz skrótów28
REGUŁA ŻYCIA
Wprowadzenie37
Przedmowa informacyjna41
I.  Cel [Zgromadzenia] i przyjmowanie [kandydatów]46
II.  Miłość50
III.  Posłuszeństwo, ubóstwo, czystość53
IV.  Umartwienie57
V.  Skupienie wewnętrzne60
VI.  Rozkład czasu63
VII. Przełożeni66
VIII. Przystępowanie do sakramentów i ich sprawowanie70
IX.  Konieczne zebrania72
Bibliografia76
Zwiastun królowej sztuk
Wprowadzenie81
Dedykacje i przedmowy92
Część 1: Ćwiczenia wstępne wymowy101
Wprowadzenie101
A. Ćwiczenia wstępne w doradczym rodzaju wymowy105
I. Bajka 105
Apolog112
II. Opowiadanie114
III. Chreja120
IV. Sentencja144
V. Teza149
B. Ćwiczenia wstępne w procesowym rodzaju wymowy158
I. Uzasadnienie158
II. Odpieranie zarzutów, podważanie znanych  i przewidywanych kontrargumentów przeciwnika172
III. Próba pogodzenia dwóch stanowisk 185
IV. Ogólne schematy argumentacji  i perswazji196
V. Mowa w procedurze ustawodawczej ułożona  w ramach ćwiczeń wstępnych204
C. Ćwiczenia wstępne w okolicznościowym, przedstawiającym, pochwalnym rodzaju wymowy211
I. Pochwała 211
II. Nagana, krytyka225
III. Naśladowanie 232
IV. Porównanie 238
V. Opis250
Część 2: Ogólny i właściwy kunszt każdej mowy269
I. Przygotowanie do sztuki wymowy269
II. Pomysł na mowę, wyszukiwanie tematu mowy [na etapie ćwiczeń].282
 Zebranie, wyszukiwanie materiału dowodowego 282
III.  Ugrupowanie (rozplanowanie) materiału  dowodowego313
Sylogizm krasomówczy (oratorius) o czystości314
Entymemat krasomówczy (oratorium)317
IV.  Pierwszy składnik, zaleta wysłowienia:  poprawność, wytworność, opracowanie stylistyczne  mowy340
V.  Drugi składnik (zaleta) wysłowienia: kompozycja  artystyczna348
VI.  Okresy retoryczne355
VII. Trzeci składnik (zaleta) wysłowienia: ozdobność,  okazałość polegającana stosownym wykorzystywaniu  tropów 370
VIII. Figury słowne387
IX.  Figury zdaniowe404
X.  Amplifikacja stylistyczna444
XI.  Opracowanie pamięciowe mowy, mnemonika,  pamięć retoryczna471
XII. Wygłoszenie mowy474
Dodatek przeznaczony szczególnie dla uczniów wymowy479
Uzupełnienie552
Kilka sposobów układania mów552
Bibliografia590
WEJRZENIE W GŁĄB SERCA
Wprowadzenie599
CZĘŚĆ I: Rozmyślania na niedziele całego roku607
Pierwsza niedziela Adwentu607
Druga niedziela Adwentu612
Trzecia niedziela Adwentu617
Czwarta niedziela Adwentu620
Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia624
Niedziela w oktawie Trzech Króli628
Druga niedziela po Trzech Królach632
Trzecia niedziela po Trzech Królach636
Czwarta niedziela po Trzech Królach641
Piąta niedziela po Trzech Królach645
(Szósta niedziela po Trzech Królach)649
Niedziela Siedemdziesiątnicy649
Niedziela Sześćdziesiątnicy653
Niedziela Pięćdziesiątnicy656
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu660
Druga niedziela Wielkiego Postu666
Trzecia niedziela Wielkiego Postu669
Czwarta niedziela Wielkiego Postu673
Niedziela Męki Pańskiej678
Niedziela Palmowa682
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego686
Drugi dzień Wielkanocy691
Trzeci dzień Wielkanocy695
Niedziela Biała699
Druga niedziela po Wielkanocy702
Trzecia niedziela po Wielkanocy706
Czwarta niedziela po Wielkanocy710
Piąta niedziela po Wielkanocy714
Niedziela w oktawie Wniebowstąpienia719
Niedziela Zesłania Ducha Świętego723
Poniedziałek Zielonych Świąt728
Wtorek Zielonych Świąt732
Niedziela Trójcy Świętej736
Niedziela w oktawie Bożego Ciała740
Trzecia niedziela po Zielonych Świątkach743
Czwarta niedziela po Zielonych Świątkach746
Piąta niedziela po Zielonych Świątkach749
Szósta niedziela po Zielonych Świątkach752
Siódma niedziela po Zielonych Świątkach755
Ósma niedziela po Zielonych Świątkach758
Dziewiąta niedziela po Zielonych Świątkach761
Dziesiąta niedziela po Zielonych Świątkach764
Jedenasta niedziela po Zielonych Świątkach768
Dwunasta niedziela po Zielonych Świątkach771
Trzynasta niedziela po Zielonych Świątkach774
Czternasta niedziela po Zielonych Świątkach777
Piętnasta niedziela po Zielonych Świątkach781
Szesnasta niedziela po Zielonych Świątkach783
Siedemnasta niedziela po Zielonych Świątkach786
Osiemnasta niedziela po Zielonych Świątkach789
Dziewiętnasta niedziela po Zielonych Świątkach792
Dwudziesta niedziela po Zielonych Świątkach795
Dwudziesta pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach798
Dwudziesta druga niedziela po Zielonych Świątkach802
Dwudziesta trzecia niedziela po Zielonych Świątkach804
Dwudziesta czwarta niedziela po Zielonych Świątkach807
Szósta niedziela po Trzech Królach810
CZĘŚĆ II: Rozmyślania na większe święta całego roku813
Święto Obrzezania Pańskiego813
Uroczystość Objawienia Pańskiego816
Święto Męczenników Fabiana i Sebastiana819
Święto św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy823
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła827
Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny829
Święto św. Macieja Apostoła832
Święto św. Kazimierza, wyznawcy835
Święto św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Dziewicy839
Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny842
Święto św. Wojciecha, arcybiskupa i męczennika846
Święto św. Marka Ewangelisty850
Święto św. Wojciecha, biskupa i męczennika853
Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba853
Święto Znalezienia Krzyża świętego857
Święto św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski861
Święto Objawienia się św. Michała Archanioła864
Święto Wniebowstąpienia Pańskiego867
Święto Bożego Ciała871
Narodzenie św. Jana Chrzciciela875
Święto Świętych Apostołów Piotra i Pawła878
Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny881
Święto św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy884
Święto św. Marii Magdaleny887
Święto św. Jakuba Apostoła891
Święto św. Anny, Babki Chrystusa Pana894
Święto Poświęcenia Bazyliki Matki Boskiej Śnieżnej896
Święto Przemienienia Pańskiego898
Święto św. Wawrzyńca, lewity i męczennika901
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy905
Święto św. Bartłomieja Apostoła908
Święto Narodzenia Najświętszej Dziewicy911
Święto Podwyższenia Krzyża świętego914
Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty918
Przeniesienie relikwii św. Stanisława, biskupa i męczennika921
Święto św. Wacława 924
Święto Poświęcenia kościoła św. Michała Archanioła924
Święto św. Jadwigi, wdowy 925
Święto Przeniesienia relikwii św. Wojciecha925
Święto św. Łukasza925
Uroczystość Świętych Apostołów Szymona i Judy925
Uroczystość Wszystkich Świętych928
Święto św. Marcina, biskupa z Tours931
Święto św. Elżbiety wdowy, patronki Polski934
Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny934
Święto św. Katarzyny dziewicy i męczennicy937
Święto św. Andrzeja Apostoła940
Święto św. Barbary942
Święto św. Mikołaja, biskupa943
Święto Niepokalanego Poczęcia Dziewicy Maryi946
Święto św. Tomasza Apostoła949
Uroczystość Narodzenia Chrystusa Pana952
Na tę samą uroczystość Bożego Narodzenia (Drugie Rozważanie)955
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika959
Święto św. Jana Ewangelisty962
Święto Świętych Młodzianków965
CZĘŚĆ III: Rozważania do tekstów wspólnych968
Na święta Apostołów poza Okresem i w Okresie Wielkanocnym968
Teksty wspólne na święta Ewangelistów970
Teksty wspólne na dzień męczennika972
W Czasie Wielkanocnym973
Teksty wspólne na dzień wielu męczenników974
W Czasie Wielkanocnym975
Teksty wspólne na dzień biskupa wyznawcy976
Na święto wyznawcy, nie-biskupa978
Teksty wspólne na dzień świętych dziewic978
Teksty wspólne na dzień świętych niewiast978
Na poświęcenie kościoła978
CZĘŚĆ IV: Rozmyślania przeznaczone na rekolekcje tygodniowe981
 Przed jakimkolwiek rozmyślaniem wezwanie  Ducha Świętego981
I.  O dobrodziejstwach ogólnych982
II.  O poszczególnych dobrodziejstwach Bożych984
III.  O potrzebie rachunku sumienia z cnót985
IV.  O posłuszeństwie987
V.  O cnocie czystości989
VI.  O tej samej cnocie czystości991
VII. O cnocie ubóstwa994
VIII. O tej samej cnocie ubóstwa996
IX.  O miłości (charitas)998
X.  O tej samej cnocie miłości1001
XI.  O zakonnej pokorze1004
XII. O tej samej cnocie pokory1008
XIII. O cnocie umiarkowania1012
XIV. O roztropności1015
XV. O pozostałych cnotach tworzących doskonałość  zakonną1018
XVI. Przygotowanie do Komunii świętej1021
XVII. Po powrocie od ołtarza1024
XVIII. Przed każdą Komunią świętą1027
XIX.  Po każdej Komunii świętej1029
Akt skruchy1031
Modlitwa do odmawiania na głos przed Komunią świętą1032
CZĘŚĆ V: Rozmyślania codzienne1034
 Poranne — o męce Pańskiej; wieczorne — o rzeczach ostatecznych1034
 1. Poniedziałek, rano: Modlitwa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym1034
 2. Poniedziałek, wieczorem: Pewność śmierci, a niepewność co do jej czasu, miejsca i sposobu1036
 3. Wtorek, rano: Pojmanie Chrystusa Pana, oskarżenie Go, bicie, uwięzienie i wyszydzenie1038
 4. Wtorek, wieczorem: Ludzkie konanie, stan ludzkiego ciała po odejściu duszy na sąd Boży i pogrzeb1040
 5. Środa, rano: Bardzo okrutne biczowanie naszego Zbawiciela1042
 6. Środa, wieczorem: Dzień Sądu Ostatecznego i znaki go poprzedzające1044
 7. Czwartek, rano: Ukoronowanie cierniem Chrystusa i ukazanie Go ludowi1046
 8. Czwartek, wieczorem: Pożar świata, powstanie zmarłych, drugie przyjście Chrystusa, pewność wydania wyroku na dobrych i złych1048
 9. Piątek, rano: Dźwiganie krzyża, ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa Pana1050
10. Piątek, wieczorem: Miejsce oraz piekielne kary zewnętrzne i wewnętrzne1052
11. Sobota, rano: Otwarcie boku, zdjęcie ciała i pogrzeb Chrystusa Pana oraz boleści Maryi Panny1054
12. Sobota, wieczorem: Potępienie, poszczególne kary każdego z potępionych i ich wieczność1055
13. Niedziela, rano: Zstąpienie Chrystusa do otchłani, zmartwychwstanie i ukazanie się Najświętszej Dziewicy1057
14. Niedziela, wieczorem1059
Niebieska ojczyzna i wieczna szczęśliwość1059
Bibliografia1061
MISTYCZNA ŚWIĄTYNIA BOGA
Wprowadzenie1069
Dedykacja1075
Cenzura1076
Aprobata1077
 1. Chrześcijanin jest świątynią Boga1079
 2. Obraz mistycznej świątyni1084
 3. Ołtarz mistycznej świątyni1088
 4. Ofiara mistycznej świątyni1092
 5. Kapłan mistycznej świątyni1097
 6. Ofiara mistycznej świątyni1100
 7. Kadzidło mistycznej świątyni1107
 8. Lampa mistycznej świątyni1110
 9. Ozdoby mistycznej świątyni1114
10. Świecznik mistycznej świątyni1118
11. Kaznodzieja mistycznej świątyni1122
12. Śpiewacy mistycznej świątyni1126
13. Słudzy mistycznej świątyni1129
14. Drzwi mistycznej świątyni1132
15. Okna mistycznej świątyni1134
16. Czystość mistycznej świątyni1137
17. Dach mistycznej świątyni1141
18. Dzwon mistycznej świątyni1144
19. Poświęcenie mistycznej świątyni1148
20. Opiekunowie mistycznej świątyni1151
21. Odnowienie mistycznej świątyni1154
22. Przywrócenie mistycznej świątyni pierwotnej świętości1169
23. Nieśmiertelność mistycznej świątyni1175
24. Chwała mistycznej świątyni1180
Inskrypcja świątyni mistycznej1186
Bibliografia1187
Ukrzyżowany Mówca
Wprowadzenie1193
Dedykacja1197
Słowo I: Odpuszczeniem zyskuje się odpuszczenie1199
Słowo II: Niebo zdobywa się pokutą1208
Słowo III: Najłaskawsza Maryja Dziewica jest Matką grzeszników... . .1219
Słowo IV: Moc modlitwy przywraca grzesznikowi komunię z Bogiem1228
Słowo V: Pragnienie [zbawienia] dusz, jakie dręczy Chrystusa, bardzo się przyczynia do ich nawrócenia.1236
Słowo VI: Pokuta osiąga pełnię doskonałości, jeśli jej wykonanie następuje z końcem samego życia.1245
Słowo VII: Ducha swego musimy bardzo często polecać Chrystusowi Panu, jeśli nie chcemy bardzo często upadać i ponownie upadać 1254
Bibliografia1263
Chrystus cierpiący
Wprowadzenie1269
List dedykacyjny1273
Rozważanie I: Kąpiel w ogrodzie1275
Rozważanie II: Dobrowolne więzy1280
Rozważanie III: Bicze grzesznika1291
Rozważanie IV: Cierniowa korona1302
Rozważanie V: Lekki ciężar1310
Rozważanie VI: Chwalebny krzyż1317
Rozważanie VII: Śmierć śmierci1325
Bibliografia1334
Utwory pochwalne
Wprowadzenie1336
Doktor Anielski
Wprowadzenie1338
Dedykacja1342
Doktor Anielski1344
Panegiryk liryczny
Wprowadzenie1360
Dedykacja1363
Panegiryk liryczny1364
Panegiryk królewski
Wprowadzenie1372
Dedykacja1376
Król z łaski Boga wybrany1378
Triumf bez zmazy pierworodnej poczętej Wielkiej Dziewicy najwspanialej w nowy sposób ozdobionej
Wprowadzenie1394
Triumf bez zmazy pierworodnej poczętej Wielkiej Dziewicy1397
Bibliografia1399
LISTY I DOKUMENTY
Wprowadzenie ogólne1403
1. Tajemnice sumienia1405
2. Profesja ślubów prostych1409
3. Oświadczenie odchodzącego do Rzymu1412
4. List do o. Kosmy Chiary SP1419
5. Ofiarowanie siebie (Oblatio)1421
6. Apologia wystąpienia z Zakonu Szkół Pobożnych1424
7. Założenie Domu Skupienia1454
8. List do o. Aleksego Arminiego SP1470
9. List do marianów w Pustelni Korabiewskiej1476
10. List do Zakonu Braci Mniejszych1481
11. Testament pierwszy1485
12. List do współbraci marianów1489
13. List do o. Jana Fociego SP1491
14. Testament drugi1493
15. Profesja ślubów uroczystych1502
16. Rozporządzenia dla Pustelni Korabiewskiej (Praecepta)1505
ANEKS
1. Prośba (pierwsza) skierowana do św. Kongregacji Biskupów i Zakonników1513
2. Prośba (druga) skierowana do św. Kongregacji Biskupów i Zakonników1517
3. Prośba skierowana do papieża Innocentego XII1521
4. Reguła dziesięciu cnót Najświętszej Maryi Panny1526
Indeks biblijny1544
Indeks osób1562

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: biografia Kraków beatyfikacja życiorys marianie Stanisław Papczyński Podegrodzie Nowy Sącz pijarzy Podoliniec zakon marianów

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W