Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Henryk Żukowski

Powołania w służbie Kościoła misyjnego

Pod takim hasłem przeżywamy w tym roku Światowy Dzień Modlitw o Powołania w niedzielę Dobrego Pasterza dnia 13 kwietnia i Tydzień Modlitw o Powołania w parafiach w dniach 13-20 kwietnia 2008 r. Razem z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, który skierował swoje orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, podejmiemy refleksje nad ważnym problemem misji i misyjności Kościoła połączoną z różnymi formami spotkań, nabożeństw i modlitw.

Kościół jest misyjny jako całość. Każdy chrześcijanin na mocy chrztu i bierzmowania jest powołany do dawania świadectwa wiary i głoszenia Ewangelii. Jednakże wymiar misyjny jest wewnętrznie związany z powołaniem kapłańskim. Pośród ludzi, którzy poświęcają się całkowicie głoszeniu Ewangelii, w szczególny sposób powołani są kapłani do głoszenia Słowa Bożego, sprawowania Eucharystii, sakramentu pokuty i innych sakramentów i podjęcia służby na rzecz małych, chorych, cierpiących, biednych, przeżywających trudności i tych, którzy nie spotkali naprawdę Jezusa Chrystusa. „Wypada dziękować — mówi papież Benedykt XVI — za tak wielu kapłanów, którzy cierpieli aż do oddania życia, by służyć Chrystusowi. Chodzi tu o poruszające świadectwa, które mogłyby zainspirować młodych, by także oni poszli za Chrystusem i ofiarowali swe życie dla bliźnich, znajdując w ten sposób prawdziwe życie (Sacramentum caritatis, 26). Papież w swoim orędziu pisze, iż „specjalne uznanie należy się kapłanom Fidei donum, którzy w sposób kompetentny i ofiarny budują wspólnotę, głosząc Słowo Boże i łamiąc Chleb życia oraz nie szczędząc energii na wypełnianie misji Kościoła”. Chodzi tutaj o dokument papieża Piusa XII (1957 r.) Fidei donum, który zainicjował posyłanie do młodych Kościołów, zwłaszcza w Afryce, księży diecezjalnych, dzięki czemu „kapłani zwani Fidei donum dają cenny wkład we wzrost wspólnot kościelnych znajdujących się w potrzebie, czerpiąc z nich równocześnie świeżość i żywotność wiary” (Jan Paweł II, Redemptoris Missio, 68). Wielu kapłanów z naszej Archidiecezji Białostockiej również pracowało i pracuje poza granicami Polski w tzw. krajach misyjnych Afryki, Ameryki Południowej, Islandii, a także w USA, Kanadzie, różnych krajach Europy, Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji i innych.

Ważny udział w ewangelizowaniu świata mają osoby zakonne. W ich powołaniu zawarte jest zadanie całkowitego poświęcenia się misji Chrystusa. Wkład osób konsekrowanych w dzieło ewangelizacji polega przede wszystkim na świadectwie życia oddanego Bogu i braciom na wzór Zbawiciela, który z miłości do ludzi stał się sługą. Mocą Ducha Świętego dokonuje się w ich życiu przejście od „ja”, również „ja” własnego zgromadzenia lub prowincji, do „my” komunii i misji eklezjalnej. Następuje pokonanie przywiązania do przeszłości, tradycji i otwarcie się na przyszłość skierowaną ku horyzontom katolicyzmu (powszechności) i ku poszukiwaniu woli Bożej. Misja osób konsekrowanych jest misją Chrystusa, aby głosić ubogim dobrą nowinę ze względu na ubóstwo materialne (głód, wygnanie, prześladowanie, wojna, bezrobocie, choroba, opuszczenie...) i duchowe (samotność, rozpacz, degradacja moralna, zanik wartości, wyzysk...). Osoby konsekrowane są posłane do wszystkich ludzi, by głosić „dobrą nowinę” o zbawieniu i wolności, o tym, że można mieć nadzieję, że można miłować, że Królestwo Boże zapoczątkowane przez Jezusa Chrystusa jest owocne dla wszystkich i może przeniknąć i przemienić serca ludzi i struktury społeczne wprowadzając sprawiedliwość i miłość, oddalając zaś niesprawiedliwość i nienawiść. Najważniejszym przejawem misji nie są jednak dzieła zewnętrzne, ale przede wszystkim uobecnianie samego Chrystusa przez osobiste świadectwo (por. VC, 72). Wiele osób konsekrowanych, które przebywały na terenie Archidiecezji Białostockiej pracowało i pracuje na misjach zarówno ze zgromadzeń żeńskich jak i męskich. Szczególnie zaangażowane w pracę misyjną w całym Kościele jest Zgromadzenie Słowa Bożego(werbiści), które ma swój dom także w Białymstoku. Niech ten Tydzień Modlitw o Powołania w świadomości wiernych całego Kościoła i wiernych Archidiecezji Białostockiej utrwala pamięć o tak licznych świadkach misjonarzach spośród kapłanów diecezjalnych, osób zakonnych i świeckich rozsianych po całym świecie, którzy wkładają własną pracę, modlitwę i cierpienie w dzieło misyjne Kościoła, a niekiedy przelewają krew dla Chrystusa.

Tegoroczny program duszpasterski realizuje hasło: „Bądźmy uczniami Chrystusa”, zaczerpnięte z z nakazu misyjnego danego przez Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19), które oznacza: czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach głosząc Ewangelię. Celem bowiem głoszenia jest nawrócenia słuchaczy, czynienie z nich uczniów Chrystusa.

Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim orędziu podkreśla, że Kościół, aby „moc kontynuować misję powierzoną mu przez Chrystusa i aby nie zabrakło ewangelizatorów, których świat potrzebuje” musi zadbać o to, „by we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich nie zabrakło stałego wychowania do wiary(...) oraz podtrzymywania wśród wierzących aktualnego poczucia odpowiedzialności misyjnej oraz solidarności z narodami świata”. Z pogłębianiem wiary realizuje się droga do świętości tak, aby „światło prawdy promieniowało na wszystkich ludzi. Słowo z trudem zostanie przyjęte, jeśli przeczy mu postępowanie”. Ważną rzeczą jest włączenie się do struktur Papieskiej Unii Misyjnej, której celem jest budzenie ducha misyjnego wśród kapłanów, osób zakonnych, alumnów, postulantek i nowicjuszek, postulantów i nowicjuszy oraz świeckich animatorów misyjnych. Pewną rolę w zakresie budzenia zainteresowania sprawą misji pełnią ogniska misyjne w seminariach duchownych i w grupach ludzi świeckich. Zgromadzeni w takim ognisku ludzie (przeważnie młodzi) modlą się, niosą pomoc materialną i rozprzestrzeniają informacje o misjach, zawarte w dokumentach Kościoła, w czasopismach i książkach misjologicznych i misyjnych. Można podjąć inne sposoby uczestnictwa w dziele misyjnym: odprawianie Mszy Świętych w intencji misji według papieskiej intencji misyjnej na dany miesiąc, adoracja w intencji misji, rozważania misyjne podczas różnych nabożeństw, indywidualna modlitwa, pomoc materialna: zbiórki pieniężne, zbiórki i wysyłanie na misje rzeczy potrzebnych w pracy misyjnej, szerzenie informacji na temat idei misyjnej przez redagowanie gazetek misyjnych, propagowanie filmów misyjnych, realizowanie programów telewizyjnych o pracy misyjnej, kolportaż czasopism i książek misjologicznych i misyjnych, organizowanie spotkań z misjonarzami, modlitwa za nich i korespondencja z nimi, organizowanie niedziel i tygodni misyjnych w parafiach.

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań organizuje ogólnopolska pielgrzymkę rodzin osób powołanych i wspierających powołania na Jasną Górę dnia 10 maja 2008 r. W programie jest przewidziane spotkanie w sali ojca Kordeckiego o godz. 10.00, Msza św. w bazylice Jasnogórskiej o godz. 11.00, której przewodniczyć będzie biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, konferencję o godz. 14.00 w sali ojca Kordeckiego i nabożeństwo majowe w bazylice o godz. 15.00. W Archidiecezji Białostockiej grupą wspierającą powołania jest „Grono Przyjaciół Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku”, które szczególnie jest zaproszone do udziału w tej pielgrzymce.


opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: misje powołania świadectwo wiary głoszenie Ewangelii misyjność Kościoła ewangelizowanie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W