Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Michael Harter SJ

ROZPALENI MIŁOŚCIĄ

Modlitwy z jezuitami

ISBN: 978-83-7318-146-5

wyd.: WAM 2008


Spis treści
Wstęp 7
Wstęp do wydania Polskiego 10
Modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji 13
TYDZIEŃ PIERWSZY 15
Duszo Chrystusa 16
Wybieram oddychanie oddechem Chrystusa 16
Fundament 18
Blask Boga 19
Moja pomocy, moja nadziejo 20
Ty 20
MODLITWY NA POCZĄTEK I KONIEC DNIA 22
Codzienne ofiarowanie się Sercu Jezusa 22
Wezwałeś mnie po imieniu 23
Poranne ofiarowanie 23
Modlitwa o duchową wolność 24
Bóg mego Sycia 24
Jezu, złącz moje Sycie z Twoim 25
Rachunek sumienia 27
Testament 29
Rachunek sumienia z wykorzystania czasu 31
Naucz mnie słuchać 33
MODLITWY WYRAŻAJĄCE ŻAL 34
Akt skruchy 34
Modlitwa o światło i pomoc 35
Modlitwa o łaskę poznania swoich grzechów 35
Rozmowa z Jezusem 36
Obmyj mnie swoją najdroższą Krwią 36
Modlitwa o wewnętrzną wolność 37
Śmiała prośba 38
Modlitwa o łagodność 39
Modlitwa o pokorę 39
Przebaczający Bóg? 40
Modlitwa o pojednanie 41
„Nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój” 42
Niech stanę się godny Twego zaufania 43
Z kazania 44
Najgłębszy lęk 44
Akt nadziei i zawierzenia się Bogu 46
Fragmenty Pisma Świętego na pierwszy tydzień 48
Siewki 49
Uszkodzony zapis 50
Rachunek sumienia na koniec dnia 51
Modlitwa o hojność 51
TYDZIEŃ DRUGI 53
Sokół 54
Modlitwa o to, czego pragnę 55
Przedwieczny Panie wszystkich rzeczy 55
Nasze obowiązki wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa 56
MODLITWA Z PISMEM ŚWIĘTYM 58
Bóg mówi do nas jako pierwszy 58
Bóg zaprasza nas do słuchania 58
Jak zacząć słuchać 59
Rozmowa z Bogiem przez czytanie Pisma Świętego 60
Podsumowanie 62
Pauza 62
Fragmenty Pisma na drugi tydzień 63
Wcielenie i młodość Jezusa 63
Publiczna działalność Jezusa 64
Modlitwa przed czytaniem Pisma 66
Wcielenie 66
W szopie 68
Uczyń mnie Tobie bliskim 70
Ty jesteś powietrzem, którym oddychamy 71
Intymne pytanie 72
Modlitwa o łaskę życia wartościami Jezusa 72
Modlitwa o poznanie Bożej woli 74
Naucz mnie Twoich dróg 74
Pomóż mi Syć dla Twego Królestwa 75
Trwaj we mnie na wieki 76
Naucz mnie Twoich dróg 77
Współczesny Przypis 77
Centrum naszych serc 77
Okaż mi swe oblicze, O BoSe 78
Osobista modlitwa o. Pedro Arrupe 79
Twarz Chrystusa 79
Cierpliwie zaufaj 80
Porwij me serce 81
I ważek wartkie wrzenia 82
Pokój 83
TYDZIEŃ TRZECI 85
Modlitwa o Współczucie 86
Zaiste prawy byłbyś w naszych sporach wielu 86
Eucharystia a Nasze Codzienne życie 87
Obejmij mnie swym sercem 88
Pokładam ufność w Jego Słowie 88
Niech śmierć Jezusa stanie się moim życiem 89
Doskonałe poświęcenie 90
Modlitwa o Współczucie 90
O łaskę opuszczenia swojego „ja” 91
Istnieją prawdy 92
Dobrowolne ofiarowanie siebie 92
W rękach Boga 93
Wszystko, co mam, Tobie daję 94
Ofiarowanie 94
O pocieszenie w Krzyżu 95
U stóp krzyża 95
Pochwała Boskiej Opatrzności 96
Stać blisko Maryi 97
Modlitwa o nowe życie 98
Cierpliwość, trudna sztuka 99
Z życia do śmierci 99
Fragmenty Pisma Świętego na trzeci tydzień 100
Nad własnym sercem 100
Zawierzając siebie dłoniom Jezusa 101
Tajemnica życia i śmierci Jezusa 102
W cieniu śmierci 102
Przestrzeń do wypełnienia 103
Modlitwa do Maryi o zrozumienie Krzyża 103
Dzień sądny 104
Panie, pozwól 105
Skrucha osiąga 105
TYDZIEŃ CZWARTY 107
Praktyka miłości 108
To, czego chcę i pragnę 109
Chwała 109
Hymn do materii 110
Sławię Cię, Ojcze 111
Mój Panie i Boże 112
Fragmenty Pisma Świętego na czwarty tydzień 113
Objawienie Zmartwychwstałego 113
Z dziennika św. Ojca Ignacego113
Pozostać blisko Ciebie114
Pstre piękno114
BoSe, błogosław świat115
Suscipe Domine116
Suscipe116
Litania do Świętych Towarzystwa Jezusowego,i nie tylko117
Litania Sprzeczności 120
Ignacjańska litania Imion Jezusa122
MODLITWA Z PROŚBĄ O ŁASKI
KU CZCI ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO124
Modlitwa wiernych125
Modlitwa - dziękczynienie po komunii127
Modlitwa o nowych misjonarzy128
Modlitwa do Świętych Polskich 128
Moja Matko129
Maryjo, moja Wspomożycielko130
Za moich rodziców130
Modlitwa o łaskę dobrej starości131
Modlitwa starego jezuity132
Modlitwa o powołania134
Wykaz źródeł135

WSTĘP

„Czy serce nie pałało w nas?” - tak relacjonuje św. Łukasz słowa dwóch uczniów Jezusa, którzy pospiesznie zmierzają do Jerozolimy, by donieść swoim przyjaciołom o tym, co się im przydarzyło we wsi Emmaus (por. Łk 24, 13-35). To, co uczniowie powiedzieli towarzyszom o swoim doświadczeniu i co usłyszeli w zamian o ich spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem, pogłębiło oraz tchnęło nową siłę i nadzieję w ich wiarę.

Ci, którzy rozważają Pismo Święte, wiedzą, że to, czego doświadczyli wspomniani uczniowie, może być także udziałem każdego chrześcijanina, który poszukuje bliższej relacji z Panem. Kiedy człowiek zgłębia swoje pragnienia oraz szuka odpowiedzi na pytania i dzieli się nimi z inny- mi, którzy kroczą podobną drogą — wtedy poprzez rozmowę poszerza swoje horyzonty poznania.

Od czasów Ignacego do nam współczesnych, jezuici modlą się słowami Pisma Świętego, które rozpalają ich serca. Dzielą się swymi przemyśleniami i problemami ze współbraćmi i przyjaciółmi. Uczą w szkołach, głoszą kazania, udzielają rekolekcji. Dzięki książkom, dziennikom duchowym mogą przekazywać innym swoje doświadczenia walki, problemy oraz refleksje. Modlitwy, zawarte w niniejszej książce, zostały zebrane z tychże źródeł.

Święty Ignacy Loyola (1491-1556), założyciel Towarzystwa Jezusowego, nosił ze sobą małą książeczkę, w której zapisywał swoje ulubione modlitwy. W niej noto- wał ćwiczenia, które uważał za pomocne i refleksje, które uważał za ważne w okresie nawrócenia. Zapiski te stanowią istotę tego, co obecnie nazywamy Ćwiczeniami Duchownymi. Modlitwy w tej książeczce zostały tak ułożone, aby mogły być pomocne w tych ćwiczeniach.

Ćwiczenia Duchowne są podzielone na cztery części, które powszechnie znane są jako „tygodnie”, jakkolwiek każdy tydzień nie ma ustalonej ilości dni. Na pełne przeżycie Ćwiczeń Duchowych potrzeba 30 dni — całego zaś życia, aby je sobie przyswoić.

Wszystkie modlitwy, znajdujące się w tej książce, zostały napisane przez jezuitów. Część z nich jest parafrazą tekstu Ćwiczeń, inne zaś praktycznym ich zastosowaniem. Modlitwa jezuity przesiąknięta siedemnastowieczną pobożnością, może być umieszczona tuż obok modlitwy reformatora społecznego z dwudziestego wieku. Refleksje czołowe- go teologa lub urzędnika kościelnego mogą występować po rozważaniach zwykłego księdza, pracującego w parafii. Czytając tę książkę odkryjesz swój własny i zarazem najlepszy sposób modlitwy. Część z tych tekstów może prze- mówić do Ciebie zaraz po pierwszym ich przeczytaniu, inne zaś mogą wydać się niezrozumiałe. Jeśli jednak będziesz cierpliwy wobec nich, ubogacą cię swą mądrością, która pogłębi twoją własną modlitwę.

Módl się nimi, jeśli uważasz je za pomocne. Używaj ich w czasie rekolekcji i wtedy, kiedy twoje własne słowa cię zawodzą. Możesz odczuwać pragnienie, aby zmienić ich treść w taki sposób, który w obecnym czasie dokładniej wyraża twoje uczucia. Innym razem możesz chcieć powrócić do modlitwy, która za pierwszym razem zdawała się nie przemawiać do ciebie. To jest szczególnie własne przy poezji, która wymaga wielokrotnego czytania, aby w pełni objawiła swój sens.

Ignacy pozostawił Kościołowi w spuściźnie duchowość, która rzeczywiście rozpaliła serca ludzi, począwszy od pokolenia Ignacego, aż po czasy współczesne. Autor umieścił w tej książce modlitwy jezuitów ufając, że serca tych wszystkich, którzy będą się nimi modlić, rozpalą się ogniem.

O. Michael Harter SJ
Święto św. Ignacego z Loyoli
31 lipca 1993 r.

dalej >>

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: poezja Jezuici modlitwy rozważania medytacje teksty biblijne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W