Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Dekret wykonawczy

dotyczący decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II w związku z reorganizacją struktur duszpastersko-administracyjnych obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) w Polsce, wydany z upoważnienia Stolicy ApostolskiejI

Ojciec Święty Jan Paweł II — w duchu pasterskiej troski o wiernych obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) w Polsce — podjął następujące decyzje:

1. Ustanowił:

Prowincję Kościelną (Metropolię) obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) w Polsce i nadał jej nazwę «Metropolia Przemysko-Warszawska».

W skład Metropolii wchodzą dwie nowo utworzone jednostki administracyjne:

a) Archidiecezja (Archieparchia) Przemysko-Warszawska, obejmująca terytorium w granicach Rzeczypospolitej Polskiej po prawej stronie rzeki Wisły; siedziba i katedra nowej Archidiecezji pozostają bez zmian;

b) Diecezja (Eparchia) Wrocławsko-Gdańska, obejmująca terytorium w granicach Rzeczypospolitej Polskiej po lewej stronie rzeki Wisły, a mianowicie dekanaty: wrocławski, koszaliński, zielonogórski oraz parafie: Gliwice i Katowice (z dekanatu krakowsko-krynickiego), a także parafia Gdańsk (z dekanatu elbląskiego) dotychczasowej eparchii przemyskiej tego obrządku; na siedzibę nowej eparchii został wyznaczony Wrocław, a na katedrę kościół pw. Podwyższenia Św. Krzyża i Św. Jozafata Bp. i M. we Wrocławiu.

Jednakże miejscowości, przez które przepływa Wisła, w całych swoich cywilnych granicach administracyjnych, z racji duszpasterskich należą do Archidiecezji.

2. Mianował:

a) Arcybiskupem Metropolitą Przemysko-Warszawskim obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) Ks. Bpa Jana MARTYNIAKA, dotychczasowego Biskupa Przemyskiego tego obrządku;

b) Biskupem Wrocławsko-Gdańskim obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) Ks. Mitrata Teodora MAJKOWICZA, dotychczasowego Wikariusza Generalnego Diecezji Przemyskiej tego obrządku.

II

3. Decyzje Ojca Świętego zawarte w Komunikacie Nuncjatury Apostolskiej N. 4322/96 z dnia 31 maja 1996 r. i Dekrecie Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich N. 59/95 z dnia 1 czerwca 1996 r. wraz ze szczegółowymi ustaleniami zawartymi w niniejszym Dekrecie wykonawczym, wchodzą definitywnie w życie z chwilą odczytania tegoż Dekretu wykonawczego przez biskupa lub jego delegata w kościołach katedralnych obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) w Przemyślu i Wrocławiu w obecności wiernych.

4. Z ogłoszenia Dekretu należy sporządzić protokół podpisany przynajmniej przez trzech kapłanów, a następnie przesłać go do Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Podobnie należy postąpić po objęciu w posiadanie wspomnianych diecezji.

III

5. Ponadto, z dniem wejścia w życie Dekretu:

a) następuje ipso facto inkardynacja kapłanów i diakonów dotychczasowej eparchii przemyskiej do tej nowej eparchii (czyli Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej lub Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej), na terenie której aktualnie pracują;

b) inkardynacja kapłanów i diakonów dotychczasowej eparchii przemyskiej, przebywających zgodnie z prawem (studia, praca duszpasterska itp.) poza granicami Polski, następuje do tej nowej eparchii (jak wyżej, pkt a), na terenie której pracowali bezpośrednio przed wyjazdem;

c) kapłani emeryci dotychczasowej eparchii przemyskiej zostają inkardynowani do tej nowej eparchii (jak wyżej, pkt a), na terytorium której aktualnie przebywają;

d) przynależność eparchialna kleryków dotychczasowej eparchii przemyskiej zostaje ustalona zgodnie z miejscem ich urodzenia (należą do tej nowej eparchii — jak wyżej, pkt a — na terenie której znajduje się ich miejsce urodzenia); w przypadku gdyby urodzili się poza granicami Polski, sami określą swoją przynależność eparchialną;

e) nowe eparchie (jak wyżej, pkt a) stają się właścicielami tych dóbr kościelnych dotychczasowej eparchii przemyskiej, które aktualnie znajdują się na ich terytorium.

6. Akta personalne poszczególnych kapłanów, diakonów i kleryków dotychczasowej eparchii przemyskiej zostaną przekazane do poszczególnych eparchii (jak wyżej, pkt a) zgodnie z ich nową przynależnością.

7. Kapłani i diakoni instytutów zakonnych — odnośnie inkardynacji — rządzą się własnym prawem zakonnym.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Sporządzono w Warszawie, dnia 15 lipca 1996 r.

Abp Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół greckokatolicki Jan Martyniak obrządek bizynatyjsko-ukraiński metropolia przemysko-warszawska eparchia wrocławsko-gdańska Teodor Majkowicz inkardynacja

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W