reklama

Krzewić prawdę i umacniać pokój

Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, 17.03.2006

W przemówieniu wygłoszonym 17 marca do uczestniczących w zgromadzeniu plenarnym Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Benedykt XVI stwierdził, że pracownicy mediów powinni kierować się zasadami, które gwarantują umacnianie wspólnego dobra. Nawiązał również do Listu apostolskiego Jana Pawła II «Szybki rozwój» z 24 stycznia 2005 r., skierowanego do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu.

Eminencje, Ekscelencje, drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Z wielką radością witam was dziś w Watykanie, przybyłych z okazji dorocznego zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Pragnę najpierw podziękować abpowi Foleyowi, przewodniczącemu Rady, za miłe słowa wprowadzenia, a także serdecznie podziękować wam wszystkim za pełną zaangażowania pracę apostolską w środkach społecznego przekazu, która jest zarówno bezpośrednią formą ewangelizacji, jak i wkładem w krzewienie wszystkiego, co prawdziwe i dobre dla każdej ludzkiej społeczności.

Moje pierwsze Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu poświęciłem refleksji nad mediami jako siecią, która ułatwia porozumienie, budowanie jedności i współpracę. Przypomniałem w nim, że już Sobór Watykański II w Dekrecie Inter mirifica uznał, że media z ogromną mocą oddziałują na umysły jednostek i kształtują ich myślenie. Dzisiaj, czterdzieści lat później, uświadamiamy sobie jeszcze bardziej niż w przeszłości pilną potrzebę wykorzystania tego potencjału w służbie ludzkości.

Św. Paweł przypomina nam, że za sprawą Chrystusa nie jesteśmy już obcymi i przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga, oraz że rośniemy na świętą w Panu świątynię i mieszkanie Boga (por. Ef 2, 19-22). Ta wzniosła wizja życia w komunii obejmuje wszystkie aspekty naszego życia jako chrześcijan, wam zaś w szczególny sposób ukazuje potrzebę zachęcania środków społecznego przekazu i przemysłu rozrywkowego, aby krzewiły prawdę i umacniały pokój, który jest owocem życia zgodnego z tą wyzwalającą prawdą. Jak dobrze wiecie, dążenie do tego wymaga od właścicieli i pracowników całego niezwykle wpływowego przemysłu medialnego odwagi i determinacji w kierowaniu się zasadami, aby zagwarantować, że umacnianie wspólnego dobra nie zostanie nigdy podporządkowane egoistycznemu dążeniu do zysku albo realizacji celów ideologicznych praktycznie bez żadnej kontroli społecznej. Jestem przekonany, że w refleksji nad tymi problemami bardzo wam pomoże uważna lektura Listu apostolskiego mego umiłowanego Poprzednika Szybki rozwój.

W tegorocznym orędziu zwróciłem także szczególną uwagę na pilną potrzebę umacniania i popierania małżeństwa i życia rodzinnego, które stanowią fundament każdej kultury i społeczeństwa. We współpracy z rodzicami środki społecznego przekazu i przemysł rozrywkowy mogą wspomagać trudną, ale dającą wiele satysfakcji misję wychowywania dzieci poprzez ukazywanie budujących wzorców ludzkiego życia i miłości. Jakże deprymujące i szkodliwe jest dla nas wszystkich działanie mediów, gdy zmierza w przeciwnym kierunku! Czyż nasze serca nie boleją zwłaszcza wówczas, gdy naszej młodzieży pokazuje się poniżające lub fałszywe wizje miłości, które ośmieszają daną przez Boga godność człowieka i szkodzą dobru rodziny?

Na zakończenie zachęcam was usilnie, abyście ze zdwojoną energią wspomagali pracowników środków społecznego przekazu w dziele krzewienia tego, co dobre i prawdziwe, zwłaszcza w odniesieniu do sensu życia ludzkiego i społecznego, oraz piętnowali fałsz, a szczególnie niebezpieczne trendy niszczące tkankę społeczeństwa godnego człowieka. Niech dodają nam odwagi słowa św. Pawła: Chrystus jest naszym pokojem: w Nim jesteśmy jednością (por. Ef 2, 14)! Pracujmy razem, budując wspólnotę miłości zgodnie z zamysłem Stwórcy, objawionym przez Jego Syna! Wam wszystkim, waszym współpracownikom i rodzinom z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama