Integralny rozwój człowieka w świetle Ewangelii

List apostolski Papieża Franciszka w formie "motu proprio", w którym ustanawia Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka (17.08.2016)

Kościół jest powołany, by przez całe swoje istnienie i działalność dbał o integralny rozwój człowieka w świetle Ewangelii. Rozwój taki realizuje się przez troskę o niezmierzone dobra, jakimi są sprawiedliwość, pokój i ochrona stworzenia. Następca apostoła Piotra, działając na rzecz utwierdzania tych wartości, nieustannie dostosowuje współpracujące z nim instytucje, by mogły lepiej zaspokajać potrzeby mężczyzn i kobiet, do służenia którym są powołane.

Dlatego, aby urzeczywistniać troskę Stolicy Apostolskiej w wyżej wymienionych zakresach, jak również w tym, co dotyczy zdrowia i dzieł miłosierdzia, ustanawiam Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Do szczególnych kompetencji tej Dykasterii będą należały kwestie dotyczące migracji, potrzebujących, chorych i wykluczonych, zmarginalizowanych i ofiar konfliktów zbrojnych oraz katastrof naturalnych, więźniów, bezrobotnych i ofiar wszelkich form niewolnictwa i tortury.

W nowej Dykasterii, regulowanej statutem, który w dniu dzisiejszym zatwierdzam ad experimentum, od 1 stycznia 2017 r. zostaną złączone kompetencje następujących aktualnych Papieskich Rad: Papieskiej Rady «Iustitia et Pax», Papieskiej Rady «Cor Unum», Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Z tą datą powyższe cztery dykasterie zakończą swoją działalność i zostaną rozwiązane, a tym samym będą anulowane artykuły 142-153 konstytucji apostolskiej Pastor Bonus.

Zarządzam, aby to, co zostało postanowione w niniejszym liście apostolskim w formie motu proprio, było w mocy, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń, choćby zasługiwały na szczególną wzmiankę, i by zostało promulgowane przez opublikowanie w «L'Osservatore Romano», a następnie opublikowane w Acta Apostolicae Sedis, i weszło w życie 1 stycznia 2017 r.

Rzym, u św. Piotra, 17 sierpnia 2016, w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia, IV mojego pontyfikatu

Papież Franciszek


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama