Najważniejsze wydarzenie roku liturgicznego

Katecheza podczas Audiencji Generalnej w Wielką Środę, 16.04.2003

W Wielką Środę 16 kwietnia Ojciec Święty spotkał się z 8 tys. pielgrzymów na placu św. Piotra i wygłosił katechezę poświęconą «Triduum» paschalnemu, podczas którego cały Kościół przeżywa tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

1. Jutro po południu Mszą św. in Cena Domini rozpoczyna się Triduum paschalne, najważniejsze wydarzenie całego roku liturgicznego.

W tych dniach Kościół gromadzi się w ciszy, modli się i rozważa tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Pana.

Uczestnicząc w obrzędach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku oraz Wigilii Paschalnej, będziemy wspominać ostatnie godziny ziemskiego życia Jezusa, u którego kresu jaśnieje światło zmartwychwstania.

Czytaliśmy przed chwilą, że Chrystus stał się «posłusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył» (Flp 2, 8-9). W słowach tych zawiera się tajemniczy zamysł Boga, którego urzeczywistnienie będziemy przeżywać w najbliższych dniach, tajemnica, która nadaje sens ludzkim dziejom i jest ich spełnieniem.

2. Msza św. Krzyżma, którą zwykle sprawujemy w Wielki Czwartek rano, skupia uwagę w sposób szczególny na kapłaństwie służebnym, natomiast obrzędy Mszy św. in Cena Domini stanowią wyraźną zachętę do kontemplowania Eucharystii, głównej tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Aby uwydatnić wagę tego sakramentu, napisałem Encyklikę Ecclesia de Eucharistia, którą z radością podpiszę podczas Mszy św. in Cena Domini. W tym dokumencie pragnąłem przedstawić wszystkim wierzącym spójną refleksję nad Ofiarą eucharystyczną, zawierającą w sobie całe duchowe bogactwo Kościoła.

Wraz z Eucharystią Pan ustanowił w Wieczerniku kapłaństwo służebne, aby przez wieki uobecniała się Jego jedyna Ofiara: «to czyńcie na moją pamiątkę!» (Łk 22, 19). Pozostawił nam też nowe przykazanie miłości braterskiej. Umywając nogi uczniów, pouczył ich, że miłość musi się wyrażać w pokornej i bezinteresownej służbie bliźnim.

3. W Wielki Piątek, w dniu pokuty i postu, wspominać będziemy mękę i śmierć Jezusa, trwając w adoracji Krzyża. «Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit — oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata». Na Kalwarii Syn Boży wziął na siebie nasze grzechy, ofiarując się Ojcu jako ofiara przebłagalna. Z Krzyża, źródła naszego zbawienia, rodzi się nowe życie dzieci Bożych.

Po dramacie Wielkiego Piątku zapada milczenie Wielkiej Soboty, dnia pełnego oczekiwania i nadziei. Wspólnota chrześcijańska wraz z Maryją czuwa na modlitwie przy grobie i czeka na chwalebne wydarzenie zmartwychwstania.

Podczas Wielkiej Nocy Paschy wszystko odnawia się w Chrystusie. Ze wszystkich zakątków ziemi popłynie do nieba śpiew Gloria oraz Alleluja, a światło pokona ciemności nocy. W Niedzielę Wielkanocną radować się będziemy razem ze Zmartwychwstałym, który będzie nam życzył pokoju.

4. Drodzy bracia i siostry, przygotujmy się do godnego przeżycia tych dni i do kontemplowania wspaniałego dzieła dokonanego przez Boga w uniżeniu i wywyższeniu Chrystusa (por. Flp 2, 6-11).

Wspominanie tej głównej tajemnicy wiary rodzi również konieczność jej realizacji w konkretnej rzeczywistości naszego życia. Oznacza uznanie, że męka Chrystusa trwa nadal w dramatycznych wydarzeniach, które niestety i w naszych czasach boleśnie dotykają tylu ludzi we wszystkich częściach świata.

Tajemnica Krzyża i Zmartwychwstania daje nam jednak pewność, że w ludzkich sprawach ostatnie słowo nie należy do nienawiści, przemocy, krwi i śmierci. Ostateczne zwycięstwo odnosi Chrystus, i musimy na nowo rozpoczynać od Niego, jeśli pragniemy przygotować dla wszystkich przyszłość opartą na fundamencie prawdziwego pokoju, sprawiedliwości i solidarności.

Niechaj Najświętsza Dziewica, głęboko współuczestnicząca w zbawczym planie, towarzyszy nam na drodze męki i krzyża aż do pustego grobu, byśmy spotkali się z Jej Boskim Synem zmartwychwstałym.

Wejdźmy w duchowy klimat świętego Triduum pod Jej przewodnictwem.

W tym duchu życzę wszystkim z całego serca spokojnej i świętej Wielkanocy.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z Polski i z innych krajów świata.

Katecheza dzisiejsza wprowadza nas w tajemnice Triduum paschalnego. Na nowo zagłębiamy się w misterium męki, śmierci i zmartwychwstania. Uczestnicząc w liturgii tych dni, będziemy niejako wpatrywać się w oblicze Bożego Syna, który — jak pisze św. Paweł — «uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej» (Flp 2, 8). A w Niedzielę Wielkanocną będziemy się radować tym, że Chrystus zmartwychwstał — prawdą, że Chrystus zmartwychwstał i otworzył nam bramy życia wiecznego.

Niech ten szczególny czas owocuje w naszych sercach wiarą, nadzieją i miłością. Wszystkim moim rodakom życzę błogosławionych i spokojnych świąt wielkanocnych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama