Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Aby wszyscy mieli chleb

Przesłanie do dyrektora generalnego FAO z okazji Światowego Dnia WyżywieniaZ okazji Światowego Dnia Wyżywienia, obchodzonego 16 października, Jan Paweł II skierował przesłanie do dyrektora generalnego ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Jacques'a Dioufa, traktujące o tragicznej sytuacji ponad 800 mln głodujących i niedożywionych na świecie.

Pan Jacques Diouf
Dyrektor Generalny
Organizacji Narodów Zjednoczonych
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)

Doroczny Światowy Dzień Wyżywienia z nową mocą odwołuje się do sumienia i solidarności jednostek oraz narodów, przypominając raz jeszcze, że tragiczna sytuacja ponad 800 mln głodujących i niedożywionych, w tym blisko 200 mln dzieci, jest jednym z najpoważniejszych problemów naszych czasów.

Wybrany w tym roku temat: «Walczyć z głodem, aby zmniejszyć ubóstwo», zachęca do połączenia niejednokrotnie podnoszonej na płaszczyźnie międzynarodowej kwestii walki z ubóstwem ze zwalczaniem głodu, który jest pierwszą i podstawową formą ubóstwa. Brak żywności stanowi bowiem poważne zagrożenie dla życia u jego początków, a także w jego późniejszych fazach, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej.

Z tej racji podczas zorganizowanego w Rzymie w 1996 r. Światowego Szczytu na temat Wyżywienia, w którym miałem okazję osobiście uczestniczyć, przywódcy państw i rządów uroczyście podjęli zobowiązujące decyzje w sprawie poważnych problemów wyżywienia. Częściowe osiągnięcie wytyczonych celów sprawiło, że po 5 latach został zwołany nowy szczyt, aby odnowić wyrażone wówczas pragnienie prowadzenia odpowiedniej polityki i aby zgromadzić środki konieczne do zmniejszenia o połowę, przynajmniej przed 2015 r., liczby głodujących mieszkańców świata.

Dlatego pragnę zachęcić wszystkich odpowiedzialnych za losy narodów, aby w pełni zrealizowali ten szlachetny zamysł, którego znaczenie dla dobra ludzkości i z religijnego punktu widzenia wciąż rośnie.

«Ojcze nasz», modlitwa, której Jezus nauczył swoich uczniów (por. Mt 6, 9-13; Łk 11, 2-4), może wszystkim wierzącym, przy pełnym poszanowaniu przynależności religijnej każdego, zasugerować istotne tematy refleksji oraz wartościowe kryteria inspirujące do działania.

Prośba o chleb, stanowiąca serce tej modlitwy, nadaje jej bowiem szczególny charakter i łączy jej dwie części, a nie przeciwstawia ich sobie. Pierwsza z nich mówi o niezrealizowanym jeszcze aspekcie objawienia Bożego planu wobec ludzkości, druga zaś o tym, czego brakuje człowiekowi zdążającemu do Boga.

«Ojcze nasz» to modlitwa braci, którzy są świadomi, że nie mogą dojść do Boga sami, ale ufają, iż uda się im Go spotkać, jeśli będą żyli w komunii ze sobą. Modlitwa ta wzywa, byśmy rozpoznawali oblicze Boga w obliczu bliźniego, o którego każdy powinien się troszczyć, zwłaszcza wtedy, gdy jest on słabszy i brak mu codziennego posiłku. Sam Jezus powiedział przecież: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40).

Te myśli wydają się szczególnie aktualne po tragicznych zamachach terrorystycznych na Stany Zjednoczone Ameryki, które poważnie naruszyły pokój i cywilizowane współżycie między narodami. Te dramatyczne wydarzenia każą nam ze szczególną troską spojrzeć na głębokie motywacje wspólnych działań na rzecz ubogich.

Te religijne i duchowe pobudki sprawiają, że Dzień Wyżywienia zyska jeszcze większą moc i pobudzi rządzących oraz ludzi dobrej woli do właściwej reakcji na wołanie o sprawiedliwość wszystkich ludzi dotkniętych ciężką klęską głodu, tak aby każdy udzielił pomocy proporcjonalnej do posiadanych środków.

Mam nadzieję, że ludzie wierzący jako jedni z pierwszych zaczną działać na rzecz sprawiedliwości i solidarności, podejmując stosowne formy współpracy. W odpowiedzi na apel ubogich, który dociera do nich z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, powinni zażądać konkretnej reakcji ze strony przywódców państw i sami zabiegać — przez modlitwę i odpowiednie działanie — aby również tegoroczny ważny Szczyt Żywnościowy, zwołany 5 lat po pierwszym, przyniósł spodziewane owoce.

Panie Dyrektorze Generalny, składając Panu moje serdeczne życzenia, by ten Dzień przyniósł oczekiwane skutki, proszę Boga o błogosławieństwo dla Pana szlachetnej misji.

Watykan, 16 października 2001 r.

Joannes Paulus pp IIopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sprawiedliwość ubóstwo głód FAO żywność wyżywienie posiłek
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W