Narodzenie Jezusa tajemnicą radości, miłości i pokoju

Bożonarodzeniowe orędzie "Urbi et Orbi", 25.12.2002

W uroczystość Narodzenia Pańskiego, po zakończeniu Mszy św. w Bazylice Watykańskiej, odprawionej przez Sekretarza Stanu kard. Angelo Sodano, Jan Paweł II przybył o godz. 12 na plac św. Piotra, by od ołtarza ustawionego przed bazyliką wygłosić orędzie «Urbi et Orbi» i udzielić Apostolskiego Błogosławieństwa. «Również dla ludzi naszego czasu — powiedział Ojciec Święty — rodzi się to Dziecię, niosące światu zbawienie, a wszystkim ludziom radość i pokój». Mimo deszczowej pogody na placu zgromadziły się tysiące mieszkańców Rzymu i pielgrzymów. Po wygłoszeniu przemówienia Ojciec Święty złożył życzenia świąteczne w 62 językach, w tym również po polsku. Uroczystość była transmitowana do 50 krajów przez 40 stacji telewizyjnych.

1. «Puer natus est nobis,
et Filius datus est nobis —
Dziecię nam się narodziło, 
Syn został nam dany» (Iz 9, 5).
Przeżywamy dziś na nowo tajemnicę Bożego Narodzenia: 
również dla ludzi naszego czasu rodzi się to Dziecię, 
niosące światu zbawienie, 
a wszystkim ludziom radość i pokój.
Wzruszeni stajemy przed szopką, 
aby wraz z Maryją spotkać
Oczekiwanego przez narody,
Odkupiciela człowieka,
którego pragną wszystkie ludy.
Cum Maria contemplemur Christi vultum.
Z Maryją kontemplujemy oblicze Chrystusa: 
w Dziecięciu owiniętym w pieluszki
i złożonym w żłobie (por. Łk 2, 7)
przychodzi Bóg, aby nas nawiedzić
i skierować nasze kroki na drogę pokoju (por. Łk 1, 79).
Maryja kontempluje Go, tuli i ogrzewa.
Rozważa sens cudownych znaków, 
jakie otaczają tajemnicę Bożego Narodzenia.

2. Boże Narodzenie to tajemnica radości!
Aniołowie śpiewali tej nocy: 
«Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania» (Łk 2, 14).
Mówili pasterzom o tym wydarzeniu
jako o radości wielkiej,
która będzie udziałem całego narodu  (por. Łk 2, 10).
Radość mimo oddalenia od domu, 
ubóstwa żłóbka, 
ludzkiej niewrażliwości, 
wrogości sprawujących władzę.
Tajemnica radości mimo wszystko, 
bo w mieście Dawidowym
«narodził się  (...) Zbawiciel»  (Łk 2, 11).
W tej radości uczestniczy Kościół,
napełniony dziś światłem Syna Bożego: 
nigdy nie zapanują nad nim ciemności.
Oto chwała odwiecznego Słowa, 
które z miłości stało się jednym z nas.

3. Boże Narodzenie to tajemnica miłości!
To miłość Ojca,
który posłał jednorodzonego Syna na świat, 
aby ofiarował nam dar swojego życia (por. 1 J 4, 8-9), 
Miłość «Boga-z-nami», Emmanuela, 
który przyszedł na świat, aby umrzeć na Krzyżu.
W zimnej stajni, pogrążonej w ciszy, 
dziewicza Matka, z sercem pełnym przeczuć, 
już przeżywa bolesny dramat Kalwarii.
To będzie wstrząsająca walka
pomiędzy światłem i ciemnością, 
pomiędzy śmiercią i życiem, nienawiścią i miłością.
Książę Pokoju, narodzony dziś w Betlejem, 
odda na Golgocie swoje życie,
aby na świecie zapanowała miłość.

4. Boże Narodzenie to tajemnica pokoju!
Z betlejemskiej groty
płynie dziś naglące wezwanie, 
by świat nie ulegał
podejrzliwości, nieufności, zniechęceniu, 
nawet jeśli tragiczne zjawisko terroryzmu
potęguje niepewność i lęk.
Wyznawcy wszystkich religii
i ludzie dobrej woli
są wezwani do budowania pokoju
przez odrzucanie jakiejkolwiek formy
nietolerancji i dyskryminacji: 
przede wszystkim w Ziemi Świętej, 
by powstrzymać wciąż narastającą falę
bezsensownej przemocy;
na Bliskim Wschodzie,
by zgasić groźne zarzewie konfliktu,
którego z pomocą wszystkich można uniknąć;
w Afryce, gdzie wyniszczające ubóstwo
i tragiczne wojny domowe
pogarszają i tak już niepewną sytuację całych narodów, 
mimo iż nie brak optymistycznych sygnałów;
w Ameryce Łacińskiej,  w Azji
i w innych częściach świata, 
w których kryzysy polityczne, ekonomiczne i społeczne
burzą pokój wielu rodzin i narodów.
Oby ludzkość przyjęła przesłanie pokoju,
jakie niesie Boże Narodzenie!

5. Chwalebna tajemnica Wcielonego Słowa!
Wraz z Tobą, dziewicza Matko,
zatrzymujemy się w zamyśleniu
przed żłóbkiem, w którym leży Dzieciątko,
tak jak Ty zadziwieni
wobec nieogarnionej łaskawości Boga.
Użycz nam Twoich oczu, Maryjo,
abyśmy wniknęli w tajemnicę
ukrytą w kruchym ciele Twego Syna.
Ucz nas rozpoznawać Jego oblicze
w dzieciach każdej rasy i kultury.
Wspomóż nas, abyśmy byli autentycznymi świadkami
Jego przesłania pokoju i miłości, 
by również ludzie naszych czasów,
naznaczonych wciąż wielkimi konfliktami
i niesłychaną przemocą, 
umieli rozpoznać w Dzieciątku, 
które trzymasz w ramionach, 
jedynego Zbawcę świata, 
niewyczerpane źródło prawdziwego pokoju, 
którego tak bardzo pragnie każde ludzkie serce.
Natus est nobis Salvator mundi. 

Po polsku Ojciec Święty powiedział:

«Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami» (por. J 1, 14).

W blasku betlejemskiego żłóbka, u progu Nowego Roku, serdecznie pozdrawiam wszystkich moich rodaków w Polsce i na całym świecie.

Życzę, aby orędzie miłości i miłosierdzia, przekazane ludziom przez narodzenie Bożego Syna, stało się źródłem odnowy życia w Ojczyźnie, w polskich rodzinach oraz w życiu osobistym każdego i każdej z was. Niech Dziecię Jezus napełni wasze serca darami pokoju i ufności. Wesołych, dobrych świąt.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama