Rescriptum ex audientia sanctissimi

Reskrypt o ustanowieniu Kolegium do rozpatrywania odwołań duchownych w sprawach "delicta graviora" 3.11.2014

Motu proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela» (SST) z 30 kwietnia 2001 r., z modyfikacjami aktualizującymi z 21 maja 2010 r., określa, jakiego rodzaju przestępstwa zastrzeżone są kompetencji Kongregacji Nauki Wiary (por. art. 1-6), w myśl art. 52 Konstytucji apostolskiej Pastor bonus.

W osądzaniu wspomnianych wyżej przestępstw Kongregacja Nauki Wiary postępuje za pośrednictwem procesu karnego, sądowego lub administracyjnego (por. art. 21 § 1 i § 2, n. 1 SST), z zastrzeżeniem możliwości poddania bezpośrednio decyzji Papieża przypadków (przestępstw) najpoważniejszych (por. art. 21 § 2, n.2 SST). Pozostaje w mocy, odnośnie do przestępstw przeciw wierze, że w pierwszej instancji podlegają kompetencji ordynariusza lub hierarchy (por. art. 2 § 2 SST).

W związku z liczbą odwołań i koniecznością zapewnienia szybszego ich rozpatrywania Papież Franciszek, po pogłębionej refleksji, podczas audiencji udzielonej niżej podpisanemu kardynałowi Sekretarzowi Stanu 3 listopada 2014 r., postanowił, co następuje:

1. W ramach Kongregacji Nauki Wiary zostało utworzone specjalne kolegium, składające się z siedmiu kardynałów lub biskupów — mogą to być zarówno członkowie dykasterii, jak i spoza niej;

2. Przewodniczącego oraz członków wspomnianego kolegium mianuje Papież;

3. Kolegium jest instancją przydaną Sesji Zwyczajnej (Feria IV) Kongregacji w celu zapewnienia większej skuteczności w rozpatrywaniu odwołań, o których mowa w art. 27 SST, przy czym pozostają niezmienione jej kompetencje w tej materii, jak stanowi tenże art. 27 SST;

4. W przypadku gdy winowajcą byłby biskup, jego odwołanie będzie rozpatrywane przez Sesję Zwyczajną, która będzie mogła również zadecydować, które szczególne przypadki zostaną poddane pod osąd Papieża. Do niej będą mogły ponadto być kierowane inne przypadki, według uznania kolegium;

5. Kolegium winno okresowo informować o swoich decyzjach Sesję Zwyczajną;

6. Specjalny regulamin wewnętrzny określi sposoby postępowania kolegium.

Ojciec Święty rozporządził, aby niniejszy dekret ogólny o mocy wykonawczej został promulgowany przez opublikowanie na łamach «L'Osservatore Romano» — i wszedł w życie 11 listopada 2014r. — a następnie w opracowaniu oficjalnym Acta Apostolicae Sedis.

Watykan, 3 listopada 2014 r.

Kard. Pietro Parolin
Sekretarz Stanu

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama