Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Polska w Unii Europejskiej

Rozszerzona Unia Europejska liczyć będzie 453 miliony obywateli. 8,5% ogółu ludności UE stanowić będą obywatele Polski.

Łączna powierzchnia Unii Europejskiej liczącej 25 państw wyniesie 3 975 747 km2. Polska - kraj o powierzchni 312 685 km2 będzie szóstym pod względem wielkości powierzchni państwem członkowskim.

Polska granica wschodnia będzie najdłuższą zewnętrzną lądową granicą Unii Europejskiej liczącej 25 państw członkowskich.

Instytucje

Polska należeć będzie do grupy sześciu największych państw UE. W Radzie Unii Europejskiej będziemy mieli 27 głosów, tyle ile Hiszpania i tylko o 2 głosy mniej niż większe od nas państwa: Francja, Niemcy, Włochy i Wlk. Brytania.

W czerwcu 2004 roku wybierzemy w wyborach bezpośrednich 54 polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego.

Jak każde państwo członkowskie będziemy mieć jednego komisarza w Komisji Europejskiej. Wydelegujemy po jednym przedstawicielu do Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Obrachunkowego.

W dwóch organach doradczych UE: Komitecie Regionów i Komitecie Ekonomiczno-Społecznym zasiądzie po 21 polskich reprezentantów - przedstawicieli samorządów lokalnych oraz organizacji samorządowych, pracodawców i pracowników.

Język polski będzie jednym z urzędowych języków Unii Europejskiej.

Według szacunków, do pracy w instytucjach UE w ciągu najbliższych kilku lat zostanie przyjętych ok. 3 - 4 tysięcy Polaków. Obywatele polscy będą mogli ubiegać się o pracę w następujących instytucjach: Komisja Europejska, Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej, służby: Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Pierwszej Instancji, Trybunału Obrachunkowego oraz Sekretariaty: Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, a także 13 agencji Unii Europejskiej.

Kwestie finansowe

W latach 2004 - 2006 Polska wpłaci do budżetu Unii Europejskiej ok. 6,5 mld euro. W tym samym okresie będziemy mogli uzyskać z budżetu Unii ponad 19 miliardów euro. To połowa pieniędzy przeznaczonych dla wszystkich dziesięciu nowych państw. W rozszerzonej Unii Europejskiej Polska będzie w pierwszej trójce państw członkowskich uzyskujących największą unijną pomoc finansową.

W pierwszych trzech latach członkostwa w Unii na poprawę płynności budżetu państwa Polska uzyska łącznie 1 miliard 443 mln euro (443 mln euro w 2004 roku, 550 mln w 2005 roku oraz 450 mln euro w 2006 roku).

W latach 2004 - 2006 Polska otrzyma również dodatkową kwotę 280 mln euro, która przeznaczona będzie na dostosowania do wymogów Układu z Schengen. Pieniądze te będzie można przeznaczyć m.in. na rozbudowę infrastruktury granicznej, wydatki na sprzęt dla Straży Granicznej oraz szkolenia kadry.

Gospodarka i rozwój

Już obecnie Polska jest silnie związana gospodarczo z krajami UE, do których trafia 70% naszego eksportu. Daje nam to siódme miejsce na liście światowych partnerów UE.

Z 15 państw UE pochodzi 70% wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce, tj. ponad 35 miliardów euro.

W lutym 2003 roku średni poziom bezrobocia w 15 obecnych państwach członkowskich wyniósł 7,9%. Najniższe bezrobocie zanotowano w Luksemburgu - 2,8% , a najwyższe w Hiszpanii - 11,9%. W Polsce w marcu 2003 roku stopa bezrobocia wyniosła 18,7%.

W obecnej Unii Europejskiej średni udział nakładów na badania i rozwój wynosi 1,93% PKB. W Polsce wskaźnik ten wynosi 0,7% PKB.

W roku 2000 dla 15 obecnych państwach członkowskich średnia wielkość PKB na głowę mieszkańca (liczona wg parytetu siły nabywczej) wyniosła 22 tysiące 603 euro. W Polsce wielkość ta wyniosła 8 tysięcy 783 euro.

Po rozszerzeniu łączny Produkt Krajowy Brutto dla UE 25 wyniesie 9 304 405 milionów euro, z czego 339 429 milionów euro to wielkość PKB Polski.

Prawa związane z obywatelstwem UE

Po wejściu Polski do UE, obywatele polscy będą mogli korzystać z uprawnień związanych z obywatelstwem europejskim, które uzupełnia, ale nie zastępuje obywatelstwa poszczególnych państw członkowskich. Te nowe uprawnienia to:

swoboda poruszania się i przebywania na terenie państw członkowskich,

głosowanie oraz kandydowanie w wyborach do władz lokalnych oraz do Parlamentu Europejskiego na terytorium każdego państwa członkowskiego,

ochrona przez władze dyplomatyczne i konsularne wszystkich państw członkowskich, jeżeli państwo ojczyste obywatela Unii nie ma swojego przedstawicielstwa na obszarze państwa trzeciego,

składanie petycji do Parlamentu Europejskiego,

wnoszenie skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich,

kierowanie pism do instytucji wspólnotowych oraz dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji.
opr. JU/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Polska Europa globalizacja ekonomia referendum Litwa Łotwa Słowacja Japonia Czechy Estonia Unia Europejska Węgry USA integracja prezydent Rumunia integracja europejska Słowenia

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W