Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Caritas Polska

BIURA AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH CARITASCaritas Polska od 01 września 2005r. do 28 lutego 2007r. wspólnie z Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Caritas Diecezji Gliwickiej, Caritas Diecezji Legnickiej, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Wyższą Szkołą Zarządzania/Polish Open University realizuje projekt pt.: „Upowszechnienie rozwiązań organizacyjnych i programowych pomocy osobom bezrobotnym — Współpraca dla pracy”. Realizacja projektu zwiększa ofertę instrumentów aktywizacji zawodowej poprzez utworzenie czterech nowych Biur Aktywizacji Bezrobotnych (BAB) w Gliwicach, Legnicy, Warszawie i Zielonej Górze opierających swoją działalność na bazie czteroletnich doświadczeń lubelskiego biura. Otwarcie biur zostało poprzedzone blokiem szkoleniowym przygotowującym kadrę akompaniatorów (pracowników biur) do bezpośredniej pracy z osobami bezrobotnymi oraz do budowania sieci współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie działań na rynku pracy.

Działalność biur w sposób istotny przyczynia się do zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego wśród osób długotrwale pozostających bez pracy, a w konsekwencji doprowadza do wzrostu aktywności personalnej, zawodowej i społecznej. Indywidualna praca z osobą bezrobotną ma na celu usamodzielnienie jej, uświadomienie konieczności przejęcia odpowiedzialności za własne życie, a tym samym przyczynia się do promowania aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zmianę postaw oraz zwiększenie mobilności. Stąd też towarzyszenie jest długotrwałym procesem przynoszącym skutki po kilkumiesięcznej pracy akompaniatora i osoby bezrobotnej. Od dnia 01 marca br. indywidualnym towarzyszeniem zostało objętych ponad 200 osób.

W celu upowszechnienia informacji o usługach świadczonych przez Biura Aktywizacji Bezrobotnych Caritas w ramach projektu powstała strona internetowa www.bab.caritas.pl. Strona zawiera w sobie dwa cele: 1 — upowszechnienie informacji o działalności BAB oraz stosowanej w nich metodologii pracy z osobami bezrobotnymi nie tylko wśród struktur Caritas w Polsce, ale także promowanie tej działalności w środowisku zewnętrznym: regionalnym, krajowym, międzynarodowym; 2 — przekazanie informacji z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych — użytkowników Internetu. Przy w/w stronie powstał także Intranet służący jako wewnętrzne narzędzie komunikacji, współpracy i organizacji pracy akompaniatorów.

Realizowany projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS), którego zadaniem jest „udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1 Aktywna Polityka Rynku

Pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, Caritas dostosowuje ofertę usługową do rosnących potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Osoby zainteresowane projektem oraz działalnością Biur Aktywizacji Bezrobotnych Caritas zapraszamy na stronę internetową www.bab.caritas.pl oraz do kontaktu e-mailowego z koordynatorami projektu:

ks. Zbigniew Sobolewski — Caritas Polska: zsoboleswki@caritas.pl,

Edyta Zwierz — Caritas Archidiecezji Lubelskiej: eblyskun@caritas.pl


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: praca Gliwice Caritas bezrobocie zatrudnienie Lublin Warszawa Legnica bezrobotni aktywizacja zawodowa Zielona Góra
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W