Wiara, która zwycięża

Temat: Wiara, która zwycięża

Janowa katecheza o miłości Boga i bliźniego odsłania nam dziś kolejną tajemnicę jakże ważną nie tylko dla czasów apostolskich, ale jakże aktualną także w dzisiejszych czasach. Miłość Boga domaga się miłości bliźniego. Uznanie Jezusa za obiecanego Mesjasza ma swoje praktyczne konsekwencje w naszym życiu. Mamy spełniać Boże przykazania. Miłować się wzajemnie i miłować Boga. Zatem ten, kto głosi miłość bliźniego bez miłości Boga pozostaje w sprzeczności z nauką Pisma św. dzisiejsze czasy są jakimś niechlubnym wyjątkiem, gdzie człowiek skoncentrowany w egoistyczny sposób na sobie próbuje pod hasłem już nawet nie miłości, ale tolerancji bliźniego opowiedzieć się przeciw miłości Boga.
Miłość Boga względem nas została współcześnie sprowadzona do jakiegoś imperatywu, gdzie Bóg został ubezwłasnowolniony przez człowieka. Człowiek mówi, że Bóg nas kocha i zamiast odpowiadać miłością na ową miłość, grzeszy obrażając Boga. Mnoży występki, grzechy i prawdziwe zbrodnie przeciw miłości i na dodatek nazywa to różnymi odcieniami miłości, mówiąc, że prawdziwa miłość nie wyklucza.
Człowiek, który nie pokochał miłości na sposób Boży, tak naprawdę wzgardził miłością. Mówiąc, że ona nie wyklucza, wykluczył samego Dawcę Miłości, Odwieczne Źródło Miłości. Wszak św. Jan pisze, że aby poznać czy miłujemy dzieci Boże, trzeba zapytać się, czy miłujemy samego Boga.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Takie rozumienie miłości, jak przedstawia Apostoł daje prawdziwe zwycięstwo nad światem. Światem pełnym egoizmu, wykluczającym Boga i nazywającym miłością to, co w istocie jest jej zaprzeczeniem. Nie od dziś taka postawa stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla prawdziwej miłości. Stąd też aby nie dać się zwieść, aby prawdziwie kochać, trzeba trwać przy Bogu, trzeba wierzyć. Taka wiara, wiara oparta na Prawdzie, Dobru, Pięknie i Miłości ma moc zwyciężyć wszelkie przeciwności. Taka wiara zwycięża świat.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy wierzę?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao