Papież: św. Dominik łączył głoszenie Ewangelii z posługą miłości

Z okazji 800-lecia śmierci św. Dominika Papież Franciszek napisał list do generała Zakonu Kaznodziejskiego, w którym zwraca uwagę na duchową wrażliwość świętego, łączącego niezłomne głoszenie prawdy z ogromną miłością. Jego wzór pozostaje w mocy dla nas także dzisiaj


„Św. Dominik rozumiał, że głoszenie Ewangelii powinno odbywać się poprzez słowa i przykład, oraz służyć wzrostowi całej wspólnoty kościelnej w braterskiej jedności oraz byciu uczniami-misjonarzami” – te słowa znajdują się w liście, który Papież skierował do Brata Gererda Francisco Timonera OP, przełożonego generalnego Zakonu Kaznodziejskiego z okazji 800-lecia śmierci św. Dominika. Franciszek przypomniał, że jedno z określeń, które najlepiej go charakteryzują, to „Głosiciel łaski”. Odpowiedział on na naglącą potrzebę swoich czasów, nie tylko odnowionego i żywego głoszenia Ewangelii, ale również przekonującego świadectwa o powołaniu do świętości wszystkich członków Kościoła. Starał się powrócić do ducha ubóstwa i prostoty pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej. Dominik może być również inspiracją dla wszystkich ochrzczonych, którzy jako uczniowie-misjonarze są powołani, aby dotrzeć do wszystkich „peryferii” naszego świata ze światłem Ewangelii i miłosierną miłością Chrystusa.

Ojciec Święty zauważył, że szczególnym powołaniem Dominika było głoszenie Ewangelii o miłosiernej miłości Boga w całej jej zbawczej prawdzie i odkupieńczej mocy. Już jako student wskazywał na nierozłączność wiary, prawdy i miłości, uczciwości i współczucia. Podczas wielkiego głodu potrafił sprzedać swoje cenne książki, aby odpowiedzieć na potrzeby cierpiących i umierających. Wrażliwość, którą zaszczepił w swoim zakonie natchnęła wielu dominikanów do tworzenia podstaw ładu międzynarodowego opartego na uniwersalnych prawach człowieka oraz obrony godności ludów tubylczych podczas podbojów kolonialnych.

Papież zaznaczył, że również nasze czasy stawiają przed Kościołem wyzwanie umacniania więzi przyjaźni społecznej oraz przezwyciężania niesprawiedliwych struktur ekonomicznych i politycznych oraz pracy na rzecz integralnego rozwoju każdej osoby i narodu. „Trzeba, aby Zakon Kaznodziejski stanął także dzisiaj na czele odnowionego głoszenia Ewangelii, zdolnego przemówić do serc mężczyzn i kobiet naszych czasów oraz wzbudzić w nich pragnienie nadejścia Chrystusowego królestwa świętości, sprawiedliwości i pokoju!” – napisał Ojciec Święty.

Franciszek zwrócił uwagę, że św. Dominik podkreślał znaczenie życia we wspólnocie. Ideał braterstwa znalazł wyraz w integrującej formie zarządzania, w której wszyscy mają udział w procesie rozeznawania i podejmowania decyzji. Ten prawdziwie „synodalny” styl życia i działania pozwolił zakonowi dostosować swoje życie i misję do zmieniających się warunków historycznych, zachowując równocześnie braterską komunię. To świadectwo ewangelicznego braterstwa jako proroczy znak ostatecznego planu Boga w Chrystusie, zmierzającego do pojednania w jedności całej rodziny ludzkiej, pozostaje podstawowym elementem dominikańskiego charyzmatu i filarem zaangażowania zakonu w promocję odnowy życia chrześcijańskiego i szerzenie Ewangelii w naszych czasach.

Ojciec Święty wyraził szczególną wdzięczność Zakonowi Kaznodziejskiemu za wielki wkład, jaki wniósł on w głoszenie Ewangelii poprzez swoje teologiczne zgłębianie tajemnic wiary. Św. Dominik dostrzegał jak ważne jest przekazywanie przyszłym kaznodziejom solidnej i trwałej formacji teologicznej, opartej na Piśmie Świętym, oraz szanującej pytania stawiane przez rozum i gotowej do prowadzenia zdyscyplinowanego i pełnego szacunku dialogu w służbie Bożego Objawienia.

 
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama