Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Gliwicach

Msza święta w kościele akademickim przy parafii Michała Archanioła w Gliwicach z kazaniem ks. Andrzeja Wójcika, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiejbyła dziś drugim etapem gliwickich obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Mszy świętej przewodniczył, ks. Jan Kopiec, biskup gliwicki.

Dziś przed południem w ewangelickim  kościele Zbawiciela, obyło się już nabożeństwo z udziałem duchowieństwa Koscioła Augsbursko-Ewangelickiego, Kościoła Metodystów na którym Słowo Boże wygłosił bp Jan Kopiec.

Historia ruchu ekumenicznego wiąże się z powstaniem Ekumenicznej Rady Kościołów w roku 1948, obecnie należy do niej ponad 300 Kościołów prawosławnych, protestanckich, anglikańskich i starokatolickich.12 lat później powstał Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan — najważniejsza w Kościele katolickim instytucja zajmująca się działalnością ekumeniczną. W 1989 r. został on przekształcony w Papieską Radę Popierania Jedności Chrześcijan. 21 listopada 1964  r. miało miejsce przyjęcie przez Sobór Watykański II Dekretu o ekumenizmie, określającego katolickie zasady prowadzenia działalności ekumenicznej.

W 1966 r. Komisja "Wiara i porządek" oraz Sekretariat ds. Promowania Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan) rozpoczynają wspólne przygotowywanie tekstów Tygodnia Modlitw.

Ostatecznie czas Tygodnia Modlitw ustalono na dni od 18-25 stycznia - aby kończył się pamiątką nawrócenia się św. Pawła (25 stycznia). Symbol jest bardzo wymowny. Nawraca się nagle, rzucony na ziemię łaską Bożą, największy wróg chrześcijaństwa u bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić chrześcijan.

W 1958 r. Unité Chrétienne (Lyon, Francja) oraz Komisja "Wiara i Porządek" działająca w ramach Światowej Rady Kościołów rozpoczęły wspólne przygotowywanie materiałów na Tydzień Modlitw. W 1964 r. w Jerozolimie papież Paweł VI oraz patriarcha Athenagoras I odmawiają wspólnie Jezusową modlitwę: "Aby wszyscy byli jedno" (por. J 17).

Niezwykle istotnym momentem było podpisanie w Augsburgu Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (31 października 1999  r.) między Kościołami katolickim i luterańskim, która jest owocem dialogu teologicznego prowadzonego przez Kościoły katolicki i luterański od 1965 r.

WAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII RUCHU EKUMENICZNEGO

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

« 1 »

reklama

reklama

reklama