CBOS: Polacy najczęściej spotykają się z rodziną z okazji świąt kościelnych

Jak silnie Polacy są związani ze swoimi rodzinami? Na przestrzeni ostatnich 20 lat większość́ rodzin była i nadal jest skoncentrowana terytorialnie, a okazją do ich spotkań są najczęściej święta kościelne.

Więzi rodzinne w Polsce cechują się dużą siłą i stabilnością. Wpływa na to nie tylko terytorialna koncentracja, która jest charakterystyczna dla większości rodzin w naszym kraju, ale również powiązana z tym, utrzymująca się na wysokim poziomie częstotliwość spotkań z bliskimi oraz skala zażyłych, przyjacielskich relacji – wynika z opublikowanego w poniedziałek komunikatu CBOS. Na przestrzeni ostatnich 20 lat większość́ rodzin była i nadal jest skoncentrowana terytorialnie, a okazją do ich spotkań są najczęściej święta kościelne.

W opublikowanym w poniedziałek badaniu CBOS sprawdził, jak silnie Polacy są związani ze swoimi rodzinami. Ankieterzy zapytali przede wszystkim o częstotliwość spotkań z bliskimi osobami oraz o okazje, które do nich skłaniają. Interesował ich także dystans terytorialny, który dzieli członków rodzin.

Z badania wynika, że ponad siedmiu na dziesięciu badanych (72 proc.) deklaruje, że większość członków ich najbliższej rodziny mieszka blisko siebie. Jedna piąta (20 proc.) wskazuje, że ich najbliżsi krewni są rozproszeni po Polsce, a siedmiu na stu (7 proc.) – że po świecie.

O terytorialnej koncentracji swojej rodziny częściej niż przeciętnie mówią badani mający poniżej 45 lat i mieszkańcy województwa mazowieckiego, z kolei o rozproszeniu – respondenci z regionu południowo-zachodniego i wschodniego (w mniejszym stopniu również centralnego, którzy akcentują jednak głównie rozproszenie po Polsce), a także mający 55 lat i więcej, znajdujący się w złej sytuacji materialnej oraz mieszkający w największych miastach.

Polacy najczęściej spotykają się z rodziną z okazji świąt kościelnych: Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Wszystkich Świętych (w zależności od święta takie spotkania deklaruje od 89 proc. do 95 proc.) oraz na uroczystościach rodzinnych, takich jak chrzciny, pierwsza komunia, ślub, pogrzeb (96 proc.) lub imieniny i urodziny (89 proc.). Ośmiu na dziesięciu deklaruje również spotkania bez specjalnej okazji (81 proc.) lub w zwykłe weekendy (81 proc.).

Dwie trzecie (68 proc.) spędza czas z bliskimi zazwyczaj w długie weekendy, w trakcie wakacji i urlopów. Rzadziej okazjami do spotkań rodzinnych są: Nowy Rok (58 proc.), sylwester (43 proc.) – których to popularność w tym względzie jeszcze zmalała w ostatnich sześciu latach – a najrzadziej święta państwowe (27 proc.).

CBOS wskazuje, że większość Polaków utrzymuje intensywne kontakty z członkami najbliższej rodziny. Najczęstsze są spotkania z rodzicami, które co najmniej raz w tygodniu deklaruje blisko trzy czwarte ankietowanych (73 proc.). Sześciu na dziesięciu badanych przynajmniej raz na siedem dni widuje się z wnukami (62 proc.) i niemal tyle samo – z dorosłymi dziećmi mieszkającymi osobno (59 proc.).

Częste, choć mniej intensywne, są także kontakty osobiste z teściami (45proc. spotyka się z nimi raz w tygodniu), przyjaciółmi i bliskimi znajomymi (43 proc.), rodzeństwem (37 proc.) oraz z dziadkami (35 proc.). Rzadsze są spotkania z rodzeństwem współmałżonka – minimum raz w tygodniu uczestniczy w nich blisko co piąty ankietowany (19 proc., co najmniej raz w miesiącu – 34 proc., a kilka razy w roku – 33 proc.). Na tym tle sporadyczne są spotkania z dalszymi krewnymi.

Jak zauważa CBOS, intensywność kontaktów uzależniona jest przede wszystkim od tego, gdzie mieszka większość członków rodziny. „Większe ich natężenie deklarują na ogół osoby, których rodzina jest skoncentrowana terytorialnie, niż ci, których bliscy są rozproszeni. Badani z dużych i największych miast rzadziej od pozostałych spotykają się z rodzicami, rodzeństwem (swoim i współmałżonka), a także z dziadkami i teściami” – czytamy w opracowaniu.

Przeciętnie najwięcej przyjacielskich kontaktów w ramach rodziny mają mieszkańcy wsi i największych miast, ludzie identyfikujący się z prawicą oraz uczestniczący w praktykach religijnych raz w tygodniu, natomiast najmniej – respondenci znajdujący się w złej sytuacji materialnej, niezaangażowani religijnie, mieszkający w dużych miastach. Osoby o niskim statusie ekonomicznym, a ponadto mające od 55 do 64 lat relatywnie najczęściej spośród ankietowanych w ogóle nie mają bliskich relacji z członkami rodziny.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich „face-to-face” wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 lutego 2019 roku na liczącej 968 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

mip (KAI/CBOS) / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama