Arcybiskup Jędraszewski ma wsparcie

Komisja Wychowania Katolickiego KEP wyraziła abp. Markowi Jędraszewskiemu wdzięczność "za jego jednoznaczne wypowiedzi i odwagę w wyrażaniu stanowiska Kościoła na temat ważnych kwestii dotyczących m.in. rodziny i wychowania młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich".

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy obradowała 28 stycznia 2020 r. Komisja Wychowania Katolickiego KEP. Komunikat po posiedzeniu Komisji zawiera wiele odniesień do aktualnych spraw i trwającej dyskusji wokół udziału organizacji pozarządowych w życiu szkoły, prób wprowadzania ideologii do szkół oraz aktywności rodziców w kwestii realizowania prawa do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami.


Komisja wyraziła wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu za jego jednoznaczne wypowiedzi i odwagę w wyrażaniu stanowiska Kościoła na temat ważnych kwestii dotyczących m.in. rodziny i wychowania młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich i poparła wypowiedzi Księdza Arcybiskupa w tych sprawach. To o tyle znaczące, że słowa Arcybiskupa dotyczące wlewania się w przestrzeń publiczną nowych, radykalnych ideologii były szeroko komentowane.

Komisja wyraziła także opinię, iż państwo powinno troszczyć się o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości, zaś społeczeństwo, w imieniu którego działają władze oświatowe, powinno dbać o to, by dzieci i młodzież szkolna poznawali zasady etyczne, które są fundamentem właściwego funkcjonowania wspólnoty narodowej. Dlatego każdy uczeń powinien uczestniczyć w zajęciach o charakterze etycznym (w lekcjach religii - osoby wierzące, w zajęciach z etyki - osoby niewierzące).


Komisja zabrała także głos w sprawach dotyczących nauczania religii i przygotowania dzieci do sakramentów świętych podkreślając, że:

  • uczęszczanie na lekcje religii powinno być "obowiązkiem sumienia" człowieka wierzącego
  • rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii
  • przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole, zaś uczestnictwo w zajęciach z etyki nie może być traktowane jako przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych
  • nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch jednostek tygodniowo a organy prowadzące i dyrekcje placówek oświatowych powinny respektować regulacje prawne dotyczące nauczania religii w szkole.


Komisja podkreśliła, także to, że nauczyciele nie mogą być przez kogokolwiek przymuszani do udziału w przedsięwzięciach (np. w szkoleniach), które są sprzeczne z ich przekonaniami i sumieniem. Jednocześnie zaapelowano do rodziców o czujność i roztropność wobec tego, co dzieje się w szkołach, zwłaszcza w dziedzinie tzw. edukacji seksualnej: jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje. 
Istotną cechą demokratycznego państwa jest bowiem przestrzeganie konstytucyjnej wolności sumienia.

opracowanie własne na podstawie: Komunikatu Komisji Wychowania Katolickiego KEP  po posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r. w Legnicy, Źródło: Biuro Prasowe KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama