Świadkowie Jehowy - ich nauki w świetle faktów: Trójca - czy w nią wierzyć?

Refleksje byłego członka Świadków Jehowy: Co Świadkowie sądzą o Trójcy Świętej?

Od Redakcji. Niniejsza publikacja jest relacją opartą na osobistym doświadczeniu. Nie rości sobie ona prawa do bycia uznaną za publikację naukową - to wymagałoby szerokich badań, które byłyby sprawą bardzo trudną lub wręcz niemożliwą, z racji na brak jawności w funkcjonowaniu organizacji Świadków Jehowy. Osobiste doświadczenie ma jednak również swój walor poznawczy, pokazując aspekty, do których badacz z zewnątrz mógłby nigdy nie dotrzeć lub nie zrozumieć ich należycie. Zachęcając więc do lektury, prosimy czytelników o wzgląd na to, że jest to zapis osobistego doświadczenia, a nie praca naukowa - nie należy więc wyciągać z tekstu zbyt uogólniających wniosków.

Trójca - czy w nią wierzyć?

Świadkowie twierdzą że „w Biblii nie ma słowa Trójca, lecz pochodzi ono z pogaństwa.” W książce "Prowadzenie rozmów" podają taką definicję:

„Fundamentalna nauka kościołów chrześcijaństwa. Według „Atanazjańskiego symbolu wiary „są trzy Osoby Boskie (Ojciec, Syn i Duch Święty), a każda z nich rzekomo jest wieczna i wszechmocna, żadna nie jest ani większa, ani mniejsza od pozostałych, każda z nich jest Bogiem. Według innego wyjaśnienia tego dogmatu owe trzy „Osoby”nie są odrębnymi i samodzielnymi bytami, lecz trzema wyrazami Boskiego istnienia. W ten sposób niektórzy wyznawcy Trójcy podkreślają, że Jezus Chrystus jest Bogiem albo, że Jezus i Duch Święty są Jehową.”

Taką definicję podają świadkowie, ale jak jest naprawdę? Słowo "teokratyczny" też nie występuje w Biblii a organizacja robi z niego szeroki użytek, a oznaczało władzę rzymską, którą sprawował ubóstwiany Cezar. Czy czyni to ten zwrot automatycznie niebiblijnym? Na pewno nie.

Organizacja twierdzi, że już pierwsi chrześcijanie nie wierzyli w Trójcę ani w Bóstwo Chrystusa, według nich jest to wynalazek soboru w Nicei z 325 roku.

Ale czy aby na pewno?

Oto co pisali pisarze wczesnochrześcijańscy:

  • Ignacy z Antiochii, który zmarł w roku 110 pisał: „O Bóstwie Chrystusa:” Naśladowcy Boga, ożywieni na nowo krwią Boga, dopełniliście w sposób doskonały dzieła zgodnego z waszą własną naturą”.”Jeden jest Lekarz, cielesny i zarazem duchowy, zrodzony i niezrodzony, przychodzący w ciele Bóg[...]”.”Bóg nasz bowiem, Jezus Chrystus, począł się w łonie Maryi zgodnie z planem Bożym, z rodu Dawida i z Ducha Świętego[...]Bóg objawil się jako człowiek w nowości życia wiecznego[...]”- Do Kościoła w Efezie, 1(1);7(2);18(2);19(3)

  • O Trójcy:”Starajcie się więc utwierdzać w naukach Pana i Apostołów, aby wszystko, co czynicie, pomyślnie się układało, w ciele i w duchu, w wierze i w miłości, w Synu, Ojcu i Duchu[...].”Bądźcie poddani biskupowi i sobie wzajemnie, jak Jezus Chrystus według ciała był poddany Ojcu, Apostołowie zaś Chrystusowi, Ojcu i Duchowi, aby jedność była zarazem cielesna i duchowa” - Do Kościoła w Magnezji, 13(1);13(2)

natomiast Justyn Męczennik, urodzony w roku 100 pisał tak:

O oddawaniu czci Jezusowi:

  • „Owszem, wiemy, że to niedowiarki, bezbożnicy, niegodziwcy i ludzie niesprawiedliwi, którzy zamiast Jezusowi cześć oddawać, wzywają Go tylko z imienia” (Dialog z Żydem Tryfonem 35, 5)
  • O Bóstwie Chrystusa: „Czcimy Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego[...]. Ja jestem tylko człowiekiem, więc wiem, że słowa moje są nędzne w porównaniu z Jego nieskończonym Bóstwem” (Męczeństwo św.Justyna 2, 5-6)
    „Ojciec wszechrzeczy ma Syna, który jest Słowem, Pierworodnym Synem Bożym i Bogiem” (Apologia I, 63, 15).

W tym samym duchu pisali Klemens Aleksandryjski urodzony w roku 150, czy nawet Ireneusz z Lyonu urodzony w ok. 140 roku.

Wynika z tych wypowiedzi niezbicie, że wiara w Trójcę jest starsza od sformułowań dogmatycznych na jej temat. Na soborach zdefiniowano tą doktrynę żeby przeciwstawić się herezjom i uściślić pewne pojęcia, które, choć znane, wymagały jednak doprecyzowania. A oto podstawowa definicja Trójcy :

„W jednej Istocie, która jest Bogiem, odwiecznie istnieją trzy równe sobie i jednakowo wieczne Osoby, mianowicie:Ojciec, Syn i Duch Święty. Innymi słowy: Bóg odwiecznie istnieje jako Trzy Osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda z tych Osób jest w pełni Bogiem, lecz nie ma trzech Bogów, tylko jeden Bóg.

Jak wynika z tej definicji nie ma trzech Bogów, tylko jeden, a w myśl tego co głoszą świadkowie i co jest nieprawdą przedstawiają jakoby było trzech Bogów.

Zresztą Stary Testament w 5 Mojżeszowej 6:4, mówi że Bóg jest jeden, jednakże w Starym Testamencie są fragmenty, które pokazują że Bóg to więcej niż jedna osoba. I tak na przykład w 1 Mojżeszowej 1:26 Stwórca mówi:”Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas[...]”.Wyrażenia, jak „obraz nasz”, ”podobnego do nas” są zinterpretowane w 1 Mojżeszowej 1:27 jako „obraz Boga”, wniosek z tego że ktoś towarzyszył Bogu Ojcu i te osoby również potrafiły stwarzać, każdy uważny czytelnik Biblii wie że, bez Syna Bożego „nic nie powstało, co powstało”

(Jana 1:3);to przez Niego Ojciec stworzył wszechświat ( Hebrajczyków 1:2), 1 Mojżeszowa :2 ukazuje Ducha Świętego jako trzeciego Uczestnika stwarzania. Ponadto inny fragment z Pisma Świętego to potwierdza:”Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie (Joba 33:4, BW;por. Psalm 33:6, BG).

Nowy Testament również potwierdza że Bóg jest jeden w 1 Koryntian 8:4, BW, ale również w wielu miejscach wskazuje na istnienie Boga w Trzech Osobach i tak np.:

2 Koryntian 13:13, Efezjan 4:4-6, 1 Piotra 1:2, Mateusza 3:16, 17, Mateusza 28:19, BW:”chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego „.Komentarz :”Związek tych trzech imion w formule chrztu dowodzi, że Syn i Duch Święty są równi Ojcu. Nic nie byłoby bardziej absurdalne lub bluźniercze niż połączenie imienia jakiegoś stworzenia - człowieka lub anioła - z imieniem wiecznego Boga w tym tak poważnym obrzędzie. Jeżeli Jezus jest tylko człowiekiem lub aniołem, jak utrzymuje wielu, którzy przeczą Jego Boskości, i jeśli Duch Święty jest tylko„atrybutem”Boga, wówczas posługiwanie się taką formułą lub nakazaniem apostołom, by chrzcili w ten sposób byłoby szczytem absurdu. Jak absurdalna byłaby wskazówka - nie, jak bluźniercza - gdyby powiedziano:”Chrzcijcie ich w Boga, i w Pawła, i w 'mądrość lub moc' Boga!”.Czyż można uwierzyć, że nasz Zbawiciel udzieliłby tak absurdalnej wskazówki? Mimo to, jeśli Jezus nie jest Boski, i Duch Święty nie jest Boski, to Jezus w istocie udzielił podobnej wskazówki. Zatem formuła chrztu zawsze była uważana za niepodważalny argument na rzecz doktryny o Trójcy, czyli tego, że Syn i Duch Święty są równi Ojcu „(Uwagi do Nowego Testamentu, Albert Barnes, tom 9, strona 323.).

Ponadto w Biblii znajdujemy wersety które przypisują Bóstwo każdej z Osób Trójcy, i tak na przykład :

1. Ojciec jest Bogiem:

1 Kor.8:6, BW:”Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy”.

2.Syn jest Bogiem:

Jana 20:28, 29, BW:”Odpowiedział Tomasz i rzekł mu : Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś;błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

Jezus nie sprzeciwił się temu, że Tomasz oddał Mu Boską cześć;nie powiedział:”Nie czyń tego!Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon!”.(Objawienia 22:8, 9, BW)

Słowa te wypowiedział anioł, gdy apostoł Jan chciał mu oddać pokłon.

3.Duch jest Bogiem:

Dzieje 5:3-4, BW: „Okłamałeś Ducha Świętego[...] Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu”.

Apostoł Piotr zrzuca Ananiaszowi:”okłamałeś Ducha Świętego”, a za chwilę uzupełnia:”Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu”.Jak już wspomniano, gdyby Duch Święty nie był Osobą Boską, apostoł Piotr nie mógłby stwierdzić, że okłamanie Ducha Świętego jest zarazem okłamaniem Boga.

Mateusza 12:31, 32, PE:”Dlatego mówię wam:Każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom przebaczone, lecz bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczone. Każdemu, kto powiedziałby słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, zostanie przebaczone. Temu jednak, kto powiedziałby słowo przeciwko Duchowi Świętemu, nie zostanie przebaczone ani teraz, ani w wieczności.”

Przypomnijmy sobie ważny fakt: Grzech, o którym tu mowa nie byłby tak srogo potępiony, gdyby był jedynie wystąpieniem przeciwko bezosobowej sile. Jak widać, skoro bluźnierstwo Przeciwko Duchowi Świętemu pociąga za sobą tak straszliwe skutki, to jest jasne że obiektem tego występku nie może być nikt inny, tylko Bóg.

Dlatego nie wolno nam odrzucać pochopnie nauki o Trójjedynym Bogu.

Obecnie wierzą w nią nawet Żydzi Mesjaniczni. Dr. Michael Schiffman, uczony mesjaniczny w swojej książce pt.'' Resztka Izraela powraca”(Wyd. Sofer, Kraków 1998, s.149), napisał:”wiara w jednego Boga, istniejącego wiecznie w trzech Osobach, nie jest politeizmem;nie wykracza poza obszar myśli zydowskiej, a co najważniejsze, wynika z nauki samego Pisma”

Dlatego nie wierz w nauki teologii Strażnicy, że Bóg był początkowo wielkim samotnikiem. Jak wtedy mógłby być od wieczności miłością, skoro nie było osoby, której mógł okazywać miłość?

Drogi czytelniku, powierz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, proś Go, by napełnił ciebie Duchem Świętym, a wtedy i tylko wtedy będziesz mógł przyjąć z wiarą naukę Słowa Bożego.


opr. mg/mg« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama