Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Ryszard Czekalski, Ewa Jancewicz

IDZIEMY DO PANA JEZUSA


Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

Materiały dla kapłanów i katechetów

ISBN: 978-83-7505-839-0
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Wybrane fragmenty
WPROWADZENIE
Rozpoczynamy przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej


ROZPOCZYNAMY PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Wrzesień

Śpiew na wejście

„Oto jest dzień”

Wprowadzenie do liturgii

Spotykamy się na Eucharystii, aby wspólnie rozpocząć kolejny rok poznawania Dobrej Nowiny oraz stawania się coraz lepszym uczniem Chrystusa.

Dla nas jest to szczególny rok — rok bezpo średnich przygotowań do pierwszego spotkania z Panem Jezusem w spowiedzi i Komunii Świętej. Rok zaproszenia i pokochania Go całym sercem. To oznacza, że pragniemy jeszcze lepiej poznać i zbliżyć się do Pana Jezusa. Nauczyć się lepiej Go słuchać.

Dzisiaj, podczas tej Mszy Świętej, chcemy prosić naszego najlepszego Ojca w niebie o pomoc w dobrym przygotowaniu się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

Myśl do konferencji

Konferencję rozpoczynamy od opowiadania „Teraz Bóg może przyjść” oraz rozmowy na jego temat.

Pewien człowiek dowiedział się, że Pan Bóg pragnie do niego przyjść wieczorem.
— Do mnie? — zawołał. — Do mojego domu?
Przebiegł przez wszystkie pokoje. Biegał w górę i w dół po schodach. Był też na strychu i w piwnicy. Spojrzał na swój dom innymi oczyma i zawołał:
— Niemożliwe! W tym bałaganie nie mogę przyjąć żadnych gości, a tym
bardziej Pana Boga. Wszędzie pełno niepotrzebnych rzeczy, brudne okna,
firanki, kurz na meblach... Nie miałem czasu na sprzątanie.
Otworzył wszystkie drzwi, okna i zawołał:
— Przyjaciele! Pomóżcie mi posprzątać! Ale szybko! Spodziewam się
ważnego gościa.
Zaczął robić porządki. Nagle dostrzegł, że ktoś przyszedł mu z pomocą.
Wynieśli niepotrzebne rzeczy, umyli okna, zawiesili czyste firanki. Jednak
wciąż jeszcze nie lśniło w domu.
— To się nam nie uda! Jest jeszcze tyle do zrobienia! Nie zdążymy! —
stwierdził mężczyzna.
— Na pewno zdążymy! Mamy jeszcze trochę czasu — odpowiedział mu
pomocnik.
Pracowali zatem w pocie czoła. Kiedy nadszedł wieczór, nakrywali białym obrusem stół.
— Teraz Pan Bóg może już do mnie przyjść — powiedział mężczyzna do
swego pomocnika.
Zasiedli do stołu i czekają. Zniecierpliwiony mężczyzna zapytał:
— Gdzie On jest?
Po chwili stwierdził — Pewnie już nie przyjdzie.
— Ależ Ja już jestem u ciebie od kilku godzin! — powiedział pomocnik
i uśmiechnął się!

(Zob. Teraz Bóg może przyjść, w: 229 krótkich opowiadań. Pomoce duszpasterskie i katechetyczne na cały rok, W. Hoffsümmer, Kielce 2001, s. 16.)

Pan Jezus powiedzia ł do apostołów: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” (Mk 10, 14). To było wspaniałe zaproszenie. Pan Jezus kochał dzieci i chciał, aby były blisko Niego. Wiele razy błogosławił im oraz stawiał je ludziom starszym za wzór do naśladowania. Mówił, że ich serca są czyste, dobre, ufne i pełne miłości. Pan Jezus kocha każdego człowieka i zaprasza go do udziału w swoim życiu.

W rozpoczynaj ącym się roku szkolnym i katechetycznym, Pan Jezus zaprasza również was do swojego życia. Uczestniczycie we Mszy Świętej, ale dopiero pod koniec tego roku szkolnego i katechetycznego będziecie mogli wziąć w niej udział w pełny sposób, czyli przyjąć Pana Jezusa pod postacią chleba.

Od was zależy, czy to zaproszenie zostanie przyjęte.
Rozmowa z dziećmi na temat: co znaczy przyjąć zaproszenie? z czym wiąże się przyjęcie zaproszenia?

Przyj ęcie zaproszenia Pana Jezusa wiąże się z odpowiednim przygotowaniem najpierw do spotkania z Nim w spowiedzi świętej, a następnie do przyjęcia Go w Komunii Świętej. Pan Jezus pragnie, abyście starali się odkryć to, że On zaprasza was do udziału w swoim życiu. To On uczy nas słuchać słowa Bożego i na nie odpowiadać. On pokazuje nam wszystkim dobrego Ojca. Pan Jezus jest naszym Przyjacielem. Przebacza grzechy i daje siebie w Eucharystii. Także każde z was może zaprosić Go do siebie! On czeka.

Rozmowa z dziećmi o ich przeżyciach związanych z przygotowaniem domu na uroczystości rodzinne.

Jeśli przygotowujemy dom na przyjście gości, tym bardziej pragniemy przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa. Wiąże się z tym wiele pracy.

Rozmowa z dzie ćmi na temat: jak mogą przygotować swoje serce na spotkanie z Chrystusem eucharystycznym? Pokazujemy dzieciom slajd z pięknym ogrodem. W rozmowie z dziećmi — powołując się na ładny widok — ukazujemy, co należy zrobić, aby przygotować serce na spotkanie z Panem Jezusem pod postacią chleba.

Kochane dzieci, dobrze przygotowa ć się na spotkanie z Panem Jezusem oznacza, że staram się uważnie wsłuchiwać w to, co On pragnie mi powiedzieć. Chcę nauczyć się szczerze rozmawiać z Panem Jezusem, wielbić Go oraz pokazać swoim zachowaniem, że On jest mi bliski. To oznacza, że będę starać się uczestniczyć we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święta.

Każde z was doskonale wie, że czasami jest niegrzeczne. Jeśli pragnę przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej, to dążę do tego, aby być coraz lepszym człowiekiem. Staram się, aby moje serce przypominało piękny ogród, w którym będzie chciał zamieszkać sam Pan Jezus. Oznacza to, że chcę poprawić się z tego, co jest złe w moim życiu.

Rozmowa z dziećmi na temat: kto może im w tym pomóc?

W tych przygotowaniach nie jeste ście sami. Przede wszystkim pomaga wam sam Pan Bóg, który jest obecny na drodze czynienia dobra. On pragnie was umacniać i wam pomagać. Spotkania, które dzisiaj rozpoczynamy, są znakiem tej pomocy ze strony Pana Boga. Będziemy słuchać Jego słów zawartych w Piśmie Świętym oraz wspólnie modlić się do Niego, aby dobrze przygotować się do radosnego dnia Pierwszej Komunii Świętej. W tych przygotowaniach pomogą wam również wasi rodzice oraz katecheci.

Wezwania modlitwy powszechnej czytają dzieci i rodzice.

Modlitwa powszechna

K.: Rozpoczynając nasze parafialne przygotowanie do pierwszego spotkania z Panem Jezusem w sakramencie pokuty i Eucharystii, przedstawmy Bogu pokorne prośby:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił Ewangelię na całym świecie. Ciebie prosimy...
  2. ódlmy się za księży i katechetów, aby głoszonym słowem i przykładem życia przybliżali nam Chrystusa. Ciebie prosimy...
  3. Módlmy się za dzieci, aby przez poznawanie Ewangelii, uczestnictwo we Mszy Świętej i codzienną modlitwę, dobrze przygotowały się do Pierwszej Komunii Świętej. Ciebie prosimy...
  4. Módlmy się za rodziny, aby zawsze panowały w nich miłość, radość i pokój. Ciebie prosimy...
  5. Módlmy się za rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby byli dla nas wzorem miłości do Boga i ludzi. Ciebie prosimy...
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy swoimi czynami pokazywali innym, że wierzymy w Pana Boga. Ciebie prosimy...

K.: Ojcze, który jesteś w niebie, wysłuchaj nasze prośby i pozwól nam wzrastać w wierze, nadziei i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.

Przedstawiciele dzieci i rodziców przynoszą do ołtarza dary.

Komentarz na przyniesienie darów

Panie Jezu, na Twoim ołtarzu składamy dary:

— Pismo Święte — chcemy poznawać Ciebie, aby kierować się Twoim słowem w codziennym życiu,
— zeszyt i podręcznik do katechezy szkolnej oraz pamiętnik katechezy parafialnej — z ich pomocą chcemy dobrze przygotować się do spotkania z Tobą w sakramencie pokuty i pojednania oraz Eucharystii,
— płonącą świecę — chcemy prosić, by słowo Boże było światłem na drogach naszego życia,
— chleb, wodę i wino — które za chwilę staną się prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa.

Śpiew na przygotowanie darów

„Jeden chleb”

Śpiew w czasie Komunii Świętej i na dziękczynienie

„Panie dobry jak chleb” „O Panie, Ty nam dajesz” „Dzięki, o Panie”

Po Komunii Świętej kapłan błogosławi pamiętniki katechezy parafialnej.

K.: Wszechmogący, wieczny Boże, pobłogosław † zebranym tu dzieciom klas trzecich pamiętniki katechezy parafialnej, aby przy ich pomocy mogły się lepiej uczyć i poznawać prawdę, dobro i piękno w stworzonym przez Ciebie świecie. Aby dobrze przygotowały się do pierwszego spotkania z Panem Jezusem w sakramencie pokuty i pojednania oraz Eucharystii zarówno podczas lekcji religii w szkole, jak i w naszej parafii. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.
Kapłan wraz z katechetą wręcza pamiętniki katechezy parafialnej. Dzieci razem z rodzicami podchodzą do ołtarza.

Komentarz przed błogosławieństwem

Rozpocz ęliśmy okres szczególnego przygotowania nie tylko do pierwszego spotkania z Panem Jezusem w sakramencie pokuty i Komunii Świę- tej, lecz także do życia Eucharystią każdego dnia. Z radością oczekując tego dnia, pragniemy jak najlepiej przygotować się do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Niech Boże błogosławieństwo, udzielone przez ręce kapłana, umacnia nas w wytrwałym poznawaniu prawd wiary oraz w peł- nieniu uczynków miłości.

Uroczyste błogosławieństwo

K.: Bóg wszechmogący niech was błogosławi i prowadzi w nowym roku szkolnym i katechetycznym, abyście we wszystkim umieli dostrzegać Jego mądrość, a przez pilną naukę dobrze przygotowali się do pierwszego spotkania z Panem Jezusem w sakramencie pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

W.: Amen.
K.: Jezus Chrystus, Syn Boży i Nauczyciel nasz jedyny, niech oświeca was swoim słowem, abyście w nowym roku szkolnym i katechetycznym podążali za Nim i abyście wzrastali w Jego przyjaźni i miłości.
W.: Amen.
K.: Duch Święty, który od chwili chrztu świętego stale was prowadzi, niech udzieli wam męstwa i wytrwałości, abyście słowem i przykładem pociągali innych do Chrystusa.
W.: Amen.
K.: Wszystkich tu obecnych niech błogosławi Bóg wszechmogący, † Ojciec † i Syn, † i Duch Święty.
W.: Amen.

Śpiew na wyjście

„Króluj nam, Chryste”

Na nast ępne spotkanie należy przygotować: różnego koloru róże, slajd z Maryją i dziećmi podczas objawienia w Fatimie, różaniec dla każdego dziecka. Ponadto na konferencję ascetyczną można przygotować opowiadanie o objawieniu Maryi w Fatimie z podziałem na role. Poza tym można przygotować slajdy przedstawiające wydarzenia z życia Maryi i Pana Jezusa, które przypominamy sobie w czasie modlitwy różańcowej.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: liturgia Eucharystia szkoły modlitwa powszechna kapłani materiały I komunia święta katecheci komentarze Pierwsza Komunia Święta przedszkola Podstawa programowa katechezy Program nauczania religii rzymskokatolickiej przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W