Myśli wybrane

Wybór myśli na różne tematy

1. Chrześcijaństwo

Chrześcijanin rozumie, że być człowiekiem to być kimś wielkim, a jednocześnie kimś zagrożonym

Chrześcijanin to ktoś, kto myśli i kocha jak Chrystus

Szczytem empatii jest Boże Narodzenie. Syn Boże wcielił się w naszą sytuację, pozostając sobą

Dojrzała religijność to nie ucieczka od życia, lecz sztuka życia w oparciu o Bożą prawdę i miłość

Chrystus przyszedł nauczyć nas sztuki życia na ziemi, a nie w niebie

Chrystus pomaga nam nieść nie Jego lecz nasze krzyże, które nie On nam nałożył

Nowa ewangelizacja to ponowne konfrontowanie się chrześcijan z Ewangelią

Pierwszym sposobem głoszenia Ewangelii jest kochać i milczeć

W swojej wyobraźni miłości Bóg codziennie znajduje sposoby, by docierały do nas znaki Jego miłości

Chrześcijanin to ktoś czysty, jak gołębica i sprytny jak wąż

Powołanie to Boże marzenie o każdym z nas

Boże przykazania są dla mnie zaszczytem i radością. To przecież zaszczyt i radość nie zabijać, nie kłamać, nie cudzołożyć i nie kraść

Religijność jest sprawą osobistą, ale nie prywatną, gdyż wpływa ona na postawę człowieka we wszystkich dziedzinach jego życia

2. Miłość

Miłość to nie tylko największa dobroć, ale też największa mądrość

Miłość to najbardziej skomplikowana i inteligentna postawa, na jaką może zdobyć się człowiek

Dojrzała miłość jest szczytem inteligencji

Miłość jest szczytem wolności

Miłość to decyzja troski o czyjeś dobro

W naszym życiu są tylko dwie strony: ta, po której kochamy oraz ta, po której umieramy

Życie poza miłością jest męczeństwem

Dojrzała miłość to słowa i czyny dostosowane do zachowania drugiej osoby

Gdyby miłość była jedynie uczuciem, to nie wolno byłoby jej ślubować

Miłości towarzyszą różne uczucia: od wielkiej radości i entuzjazmu do dramatycznego lęku i cierpienia

Zaprzeczeniem miłości jest nie tylko wrogość, lecz także naiwność

To, że kocham ciebie, nie daje tobie prawa, byś mnie krzywdził

To, czy kocham ciebie, zależy ode mnie. To, w jaki sposób wyrażam miłość, zależy od ciebie i od twojego postępowania

Miłość bez prawdy jest naiwnością

Sensem ludzkiego ciała jest wyrażanie miłości za pomocą fizycznej obecności, pracowitości i czułości

Prawdziwa miłość jest widzialna, gdyż wyraża się w widzialnych słowach i czynach

Coraz częściej przychodzi nam kochać tych, którzy nie potrafią kochać samych siebie

Kochać samego siebie, to stawiać sobie wymagania

Nawrócić się to nauczyć się kochać

Przyjaciel to ktoś, kto potrafi mnie kochać niezależnie od tego, czego się o mnie dowie

3. Czas

Mam bezpośredni wpływ jedynie na moją teraźniejszość. Przeszłość i przyszłość jest w ręku Boga

Nie ma dobrej przyszłości bez dobrej teraźniejszości

Nie ma przyszłości bez miłości

4. Radość

Chrystus nie przyszedł po to, aby nasz krzyż był cięższy, ale aby nasza radość była pełna

Przyjemność jest pospolita, czyli osiągalna dla wszystkich. Radość jest arystokratyczna, czyli osiągalna dla nielicznych

Niemowlęta i ludzie zaburzeni dążą jedynie do osiągnięcia doraźnej przyjemności

Tylko niemowlęta i ludzie zaburzeni czynią to, na co mają ochotę w danym momencie

Szukanie przyjemności prowadzi do uzależnień. Szukanie miłości prowadzi do radości

Zawężenie pragnień do szukania doraźnej przyjemności jest przejawem rozpaczy

Ochrona ideałów i wartości jest warunkiem doświadczenia radości

Człowiek, który się nie uśmiecha, nie jest człowiekiem poważnym

Kierować się doraźną przyjemnością to przegrać życie

5. Być czy mieć?

Aby coś mieć, wystarczy to coś ukraść. Aby kimś być, trzeba stawiać sobie wymagania

Biedny jest ten człowiek, który ma tylko pieniądze

Naprawdę posiadamy jedynie te pieniądze, które wydajemy, czyli zamieniamy możliwość na faktyczne dobra

Dla człowieka znacznie ważniejszy jest dobrobyt duchowy niż materialny

Szukając jedynie bogactwo materialnego, stajemy się biedakami

Kochać i pracować potrafią jedynie ludzie dojrzali

6. Wolność

Człowiek może aż tak źle używać własnej wolności, że ją straci

Wolność to zdolność opowiadania się po stronie prawdy i miłości, czyli po stronie prawdziwej miłości

Wolność to decydowanie się na to, co wartościowsze, a nie na to, co łatwiejsze

Minimum wolności polega na respektowaniu Bożych przykazań

Ten, kto kocha, osiąga szczyt wolności

Wolność zewnętrzna jest osiągalna dla milionów ludzi. Wolność wewnętrzna jest osiągalna dla elit

Producenci antykoncepcji muszą „wyprodukować” także klienta, który kupi ich truciznę

7. Duchowość

Duchowość to zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie

Nie ma wolności bez duchowości

Duchowość to centralny system zarządzania życiem

Człowiek cielesny nie może zrozumieć własnej tajemnicy

8. Porozumiewanie

Człowiek jest spotkaniem

Nie można powstrzymać się od komunikowania

Większym złem niż grzech czy śmierć jest samotność

Sensem komunikowania jest miłość

Trzeba znacznie więcej wiedzieć, aby milczeć niż aby mówić

Aby człowieka usłyszeć, wystarczy mieć uszy. Aby go zrozumieć, trzeba kochać

Od jakości porozumiewania zależy jakość życia

Sposób komunikowania zależy bardziej od osobowości niż od wiedzy i kompetencji

Obecnie dysponujemy coraz doskonalszymi narzędziami komunikacji, ale przekazujemy za ich pośrednictwem coraz bardziej banalną treść

Kto nie rozumie samego siebie, ten nie może zrozumieć drugiego człowieka

Empatyczne rozumienie drugiego człowieka stwarza szansę na odnoszenie się do niego z dojrzałą miłością

Życie oparte na domysłach jest piekłem

Drugi człowiek nie ma obowiązku domyślać się tego, co się we mnie dzieje. Wszystko, co chcę, aby on we mnie zrozumiał i uszanował, mam obowiązek sam mu powiedzieć

Najtrudniejszym zadaniem jest mówienie „nie” samemu sobie, własnym naiwnym przekonaniom czy szkodliwym pragnieniom

9. Wychowanie

Aby wychowywać, nie wystarczy mieć rację lecz trzeba kochać

Podstawą wychowania nie jest terapia czy interwencja kryzysowa, lecz proponowanie wychowankowi dojrzałej sztuki życia

Wychowywać to uczyć myśleć i uczyć kochać

Wychowawca to ktoś, kto ratuje wychowanka przed jego własną słabością i naiwnością

Wychowanek to ktoś, kto jest zagrożony z zewnątrz, jak Józef sprzedany przez braci do niewoli i od wewnątrz, jak syn marnotrawny, który odchodzi od kochającego go ojca

Pedagogiczna mentalność zwycięzcy to proponowanie wychowankowi wyłącznie optymalnej drogi życia

Człowiek dojrzały postępuje w taki sposób, że może mieć szacunek do własnego zachowania

10. Uzależnienia

Współczesny człowiek stał się synonimem kogoś uzależnionego

Uzależnienia i nałogi to najbardziej bolesna forma niewolnictwa

Uzależnienie zaczyna się od zawężenia pragnień i aspiracji

Nie można oczekiwać, że wychowanek nauczy się mądrej postawy wobec alkoholu czy narkotyku, gdy nie nauczy się mądrej postawy w innych dziedzinach życia

Alkoholik to ktoś, kto ma problem z życiem, a nie tylko problem z piciem

Ten, kto sprzedaje alkohol nieletnim czy nietrzeźwym, jest sprzedawcą śmierci

11. Życie społeczne

Silna rodzina i własność prywatna to podstawa niezależności obywatela od państwa

Nie ma przyszłości społeczeństwo, które stawia tolerancję i demokrację ponad miłością i prawdą

Demokracja nie jest wartością, a jedynie jednym z mechanizmów podejmowania decyzji. Wartość tych decyzji zależy od stopnia dojrzałości tych, którzy posługują się demokratycznymi procedurami

Współczesna tolerancja to zakaz odróżniania dobra od zła i pobłażanie złu

Niektórzy tolerują dosłownie wszystko, poza Kościołem katolickim

W krajach demokratycznych coraz częściej nie wolno mówić człowiekowi o własnych przekonaniach religijnych i moralnych

Szczytem dyktatury jest sytuacja, w której politycy przypisują sobie władzę decydowania o ludzkim życiu

Pacyfista to ktoś, kto przebacza nie swoim oprawcom w nie swoim imieniu

Zadaniem lekarzy jest leczenie pacjentów, a nie rozwiązywanie ich trudności społecznych czy ekonomicznych

Aborcja nie ma nic wspólnego z prawem kobiet do decydowania o macierzyństwie, gdyż dotyczy wyłącznie tych kobiet, które już są matkami

To, że jakaś postawa jest częsta w danym społeczeństwie, wcale nie znaczy, że jest ona słuszna

12. Moralność i grzech

Moralność to niezwykła inteligencja, która pozwala nam odróżniać to, co nas rozwija od tego, co nas krzywdzi

Miłość to jedyny sposób, by nie grzeszyć.

W życiu człowieka nie ma ziemi neutralnej. Jest tylko ziemia błogosławieństwa lub przekleństwa

Grzech pierworodny to przekonanie, że człowiek sam odróżni dobro od zła

Gdy błądzący wmawia sobie, że postępuje słusznie, wtedy powtarza dramat grzechu pierworodnego

Człowiek potrafi oszukiwać samego siebie

Najgroźniejsza iluzja to przekonanie, że istnieje łatwe szczęście: bez Boga, zasad moralnych i dyscypliny

Jeśli błądzący nie próbuje się zmienić, to powiedz mu, że nie ma obowiązku być szczęśliwym

Szczytem rozpaczy jest obojętność na własny los

13. Płciowość i seksualność

Płciowość to fakt, że człowiek istnieje na sposób kobiety lub mężczyzny

Geniusz kobiecy wiąże się z tym, że mężczyźni żyją bardziej w świecie rzeczy, a kobiety bardziej w świecie osób

Bóg jest pełnią, dlatego nie jest ani kobietą ani mężczyzną

Płciowości pozwala nam odkryć naszą ograniczoność i potrzebę spotkania z osobami płci odmiennej

Porażką dla obu stron jest sytuacja, w której kobiety i mężczyźni walczą ze sobą lub gdy jedni podporządkowują sobie drugich

Seksualność może być dla człowieka błogosławieństwem lub przekleństwem. To właśnie dlatego wiele zachowań seksualnych jest zakazanych kodeksem karnym

Ludzka seksualność może wyrażać wierną miłość i odpowiedzialną płodność, albo stać się miejscem wyrażania przemocy (np. gwałt) i przekazywania śmierci (np. choroba AIDS, aborcja)

Homoseksualizm jest okaleczeniem psychicznym (zaburzone więzi z osobami drugiej płci) oraz biologicznym (bezpłodność)

Seksualność jest chorobliwie atrakcyjna dla tych, którzy są nieszczęśliwi

Postawa wobec seksualności to ważny sprawdzian dojrzałości człowieka

Miłość bez seksualności wystarczy do szczęścia. Seksualność bez miłości nie wystarczy nigdy

14. Ludzka psychika

Nasze myśli i stany emocjonalne są lustrem, w którym odbija się nasza sytuacja życiowa

Im bardziej niedojrzały jest dany człowiek, tym bardziej patrzy on na samego siebie w sposób zawężony i zniekształcony

Równowaga psychiczna nie jest osiągalna dla tych, którzy postępują w sposób niedojrzały

Przejawem niedojrzałości jest nadmierna koncentracja człowieka na samym sobie

Tylko człowiek nieszczęśliwy może być agresywny i stosować przemoc

„Poprawiać” sobie nastrój bez poprawiania własnej sytuacji życiowej to wierzyć, że wystarczy pomalować lustro, w którym się przeglądam, aby korzystniej wyglądać

Zaprzeczeniem myślenia katastroficznego nie jest myślenie „pozytywne”, lecz myślenie realistyczne

Aby „poprawić” sobie nastrój, wystarczy sięgnąć alkohol. Aby być szczęśliwym, trzeba kochać

W naszych czasach łatwiej wyrażamy agresję niż miłość

15. Małżeństwo i rodzina

To nie małżeństwo przeżywa obecnie kryzys, lecz człowiek

Najłatwiej jest wygrać życie w szczęśliwej i trwałej rodzinie

Nie istnieją „wolne związki” między ludźmi podobnie, jak nie istnieje sucha woda czy kwadratowe koło.

Jeśli nie mogę zmienić teściowej, to mogę zmienić mój sposób przeżywania jej obecności

Małżeństwo jest oparte na miłości wiernej, nieodwołalnej i płodnej. „Wolne związki” to zamaskowana nazwa związków niewiernych, nietrwałych i niepłodnych

To, że ślubuję ci miłość małżeńską, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził

Najpewniejszym sprawdzianem miłości małżonków jest pragnienie, by podzielić się ich miłością z dziećmi

Szczęśliwe jest to dziecko, które czuje się kochane przez rodziców dojrzale kochających samych siebie

Pierwszym sposobem kochania dziecka jest wzajemna miłość małżonków

Dziecko może czuć się kochane jedynie wewnątrz wzajemnej miłości swoich rodziców

Najpewniejszą inwestycją w rodzinie jest mądre wychowanie potomstwa

opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama