Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


STO LAT POLSKIEJ KATECHEZY (fragmenty)

WKŁAD WYBITNYCH POLSKICH KATECHETYKÓW
W ODNOWĘ I ROZWÓJ POLSKIEJ KATECHEZY

Praca zbiorowa pod redakcją ks. Ryszarda Czekalskiego

NIHIL OBSTAT. Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, ks. Adam Żak SJ, prowincjał. Kraków, 27 czerwca 2001 r., l.dz. 125/01.
SPIS TREŚCI

Ks. Roman Murawski - Wprowadzenie7
Ks. Władysław Kubik - Ksiądz Walenty Gadowski (1861-1956). Ksiądz Zygmunt Bielawski (1877-1939)11
1. Ksiądz Walenty Gadowski11
2. Ksiądz Zygmunt Bielawski26
3. Podsumowanie34
Barbara Rozen - Ksiądz Józef Wojtukiewicz (1901-1989) 36
1. Życiorys36
2. Krótka charakterystyka twórczości43
3. Szczególny rys, główne idee twórczości54
4. Obszary katechezy, w których zaznaczył się wkład ks. J. Wojtukiewicza w rozwój polskiej katechezy56
5. Zbieżność myśli katechetycznej ks. J. Wojtukiewicza z rozwojem katechezy europejskiej58
6. Co w sposób szczególny polska katecheza zawdzięcza ks. J. Wojtukiewiczowi? 62
Ks. Jan Szpet - Ksiądz Marian Finke (1906-1986) 68
1. Życie i działalność68
2. Kręgi oddziaływania71
3. Wkład w rozwój polskiej katechezy76
4. Zakończenie98
Marek Marczewski - Od duszpasterstwa ku ewangelizacji. Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987)99
1. Katechetyka jako nauka o kościelnym katechumenacie 103
2. Ku katechumenalnej koncepcji duszpasterstwa110
3. Deuterokatechumenalna formacja w Ruchu Światło-Życie 124
4. Postulaty134
5. Wykaz prac ks. F. Blachnickiego poświęconych katechetyce (układ chronologiczny)136
Ks. Stanisław Kulpaczyński - Ksiądz Profesor Mieczysław Majewski (1928-1999)141
1. Wybrane fakty z życiorysu ks. M. Majewskiego141
2. Główne linie twórczości i działalności katechetycznej143
3. Promocje prac naukowych151
4. Ogólnopolskie sympozja katechetyczne153
5. Materiały do katechizacji młodzieży155
6. Kontekst europejski działalności ks. M. Majewskiego157
7. Myśl wieńcząca158
Ks. Andrzej Offmański - Z pokolenia nieustannie poszukujących. Wkład Jana Charytańskiego SJ w odnowę i rozwój polskiej katechezy159
1. Życie i działalność159
2. Charakterystyka twórczości163
3. Szczególny rys twórczości Profesora172
4. Wkład w rozwój polskiej katechezy174
5. Zbieżność myśli katechetycznej Autora z rozwojem katechezy europejskiej175

WPROWADZENIE

Niniejsza książka przybliża najwybitniejsze postacie polskiej katechezy i katechetyki minionego stulecia. W jej skład weszły referaty wygłoszone na Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce, które odbyło się w dniach 26-27 września 2000 roku w Częstochowie, w Domu Rekolekcyjnym Księży Jezuitów.

Rok dwutysięczny skłaniał do refleksji nad przemijającym wiekiem. Dokonywano podsumowań i ocen różnych pól i płaszczyzn działalności ludzkiej. Jako katechetycy, tj. wykładowcy katechetyki, ludzie zajmujący się teorią i praktyką katechetyczną, postanowiliśmy także dokonać podsumowania rozwoju polskiej katechezy w minionym stuleciu. Mimo że polska katecheza przeżywała nieraz bardzo trudne i dramatyczne momenty, zwłaszcza w drugim półwieczu - mam na myśli okres komunizmu, niemniej dokonał się w tym czasie niezwykle dynamiczny jej rozwój, i to zarówno w sferze teorii, jak i w dziedzinie praktyki. Trudność polegała na tym, jak dokonać tego bilansu polskiej katechezy i jak go ująć. Chodziło o to, aby uzyskać w miarę pełny i wyczerpujący obraz. I oto pojawiła się idea, aby spojrzeć na rozwój polskiej katechezy poprzez wybitnych polskich katechetyków tego okresu. Wiadomo przecież, iż rozwój w każdej dziedzinie, nie wyłączając katechezy, inspirują ludzie, ich myśli, ich dzieła, ich inicjatywy. Długoletni sekretarz naszej Sekcji, o. Kryspin Kacprzak OFM, ujął poetycko tematykę sympozjum w sporządzonym przezeń programie i wyraził ją następująco:

Praktyka bez teorii jest ślepa...

Teoria bez praktyki jest podobna do pracowni artysty pełnej niedokończonych szkiców...

Sto lat polskiej „okulistyki katechetycznej",albo też „klasycy polskiej teorii katechetycznej" na przestrzeni minionego stulecia - oto przedmiot tegoroczne analizy sympozjalnej.

Pojawił się jednakże problem z dokonaniem wyboru, tj. wskazaniem, kto w minionym wieku najbardziej zasłużył się dla rozwoju polskiej katechezy. Grono jest przecież dość liczne. Wąskie ramy sympozjum zmusiły do dokonania selekcji i ograniczenia się tylko do siedmiu wspaniałych. Na ogół wszystkie osoby konsultowane w tym względzie wskazywały jednoznacznie, że spośród katechetyków pierwszego półwiecza, zwłaszcza z okresu międzywojennego, najbardziej przyczynili się do rozwoju i odnowy polskiej katechezy ks. Walenty Gadowski i ks. Zygmunt Bielawski. W drugim natomiast półwieczu, w okresie powojennym, kształtowały polską katechezę takie znakomite osobistości katechetyczne, jak: ks. Józef Wojtukiewicz, ks. Marian Finke, ks. Franciszek Blachnicki, ks. Mieczysław Majewski, i jedyny spośród żyjących - ks. Jan Charytański. Wydaje się też, iż udało nam się pozyskać dla opracowania referatów wybitnych znawców tych postaci. Niektórzy spośród autorów mają w swym dorobku naukowym monograficzne opracowania na ich temat. W tym miejscu pragnę im serdecznie podziękować za podjęty trud przygotowania i wygłoszenia swych referatów.

Opublikowane w niniejszej książce referaty z odbytego w Częstochowie sympozjum katechetycznego, ukazujące wkład wybitnych polskich katechetyków w odnowę i rozwój polskiej katechezy w minionym stuleciu, stanowią w jakiejś mierze spłatę nieocenionego długu wdzięczności dla tych, którzy poświęcili swe życie polskiej katechezie. Wchodząc w nowy wiek, korzystamy z ich cennego dorobku; budujemy na tym, co oni stworzyli. A tworzyli nieraz w bardzo trudnych warunkach. Należałoby wszystkim katechetom życzyć, aby obficie i skutecznie korzystali z pozostawionego przez nich dzieła.

Obowiązujący od 1999 roku Nowy program wykładów z katechetyki dla Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce przewiduje w ramach zajęć i wykładów z dydaktyki katechetycznej także przybliżenie czołowych postaci w rozwoju ruchu katechetycznego w Polsce. Dotychczas brak było opracowania tego zagadnienia. Wykładowcy katechetyki mieli utrudnione zadanie, aby alumnom i studentom w sposób poglądowy, na przykładzie tych czołowych postaci, ukazać osiągnięcia polskiej katechetyki. Zdani byli w swojej pracy na własne poszukiwania. Niniejsza pozycja wychodzi tym zapotrzebowaniom naprzeciw. Stanowić zapewne będzie też pożyteczną lekturę dla wszystkich studiujących. Oby rozbudziła w nich tak potrzebny dziś zapał nie tylko do katechizowania, lecz także do zgłębiania wiedzy o katechezie, oczywiście także o polskiej katechezie minionego wieku.

Ks. Roman Murawski SDB

Przewodniczący Sekcji Wykładowców Katechetyki


opr. ab/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: historia katecheza katachetycy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W