Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Ducha Świętego nie można zamknąć w klatce

1 VI 2014 - Przemówienie do członków Katolickiej Odnowy CharyzmatycznejW niedzielę 1 czerwca po południu Papież Franciszek spotkał się na Stadionie Olimpijskim w Rzymie z uczestnikami 37. kongresu włoskiej Odnowy w Duchu Świętym (Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej), wśród których byli także przedstawiciele Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS) oraz Katolickiej Federacji Charyzmatycznych Wspólnot Przymierza i Stowarzyszeń (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships) z 55 krajów świata. Przemówienie powitalne w imieniu ponad 50 tys. charyzmatyków zgromadzonych na stadionie wygłosił przewodniczący Odnowy Charyzmatycznej we Włoszech Salvatore Martinez. Podczas tego odświętnego spotkania - na które złożyły się śpiewy, tańce, czytania, rozważania, modlitwy i cztery świadectwa - Papież polecił członkom ruchu, aby byli blisko ubogich i potrzebujących oraz dążyli do jedności, unikając «niebezpieczeństwa nadmiernej organizacji». Poniżej zamieszczamy przemówienie Ojca Świętego.

Drodzy Bracia i Siostry!

Bardzo wam dziękuję za przyjęcie. Z pewnością ktoś dał znać organizatorom, że bardzo lubię tę pieśń «Vive Gesu, il Signore»... (Jezus, Pan, żyje). Kiedy celebrowałem w katedrze w Buenos Aires Mszę św. z Odnową Charyzmatyczną, po konsekracji i trwającej parę chwil adoracji w różnych językach śpiewaliśmy tę pieśń z wielką radością i wielką mocą, tak jak wy wykonaliście ją dzisiaj. Dziękuję! Poczułem się jak w domu!

Dziękuję Odnowie w Duchu Świętym, ICCRS i Catholic Fraternity za to spotkanie z wami, które sprawia mi tak wielką radość. Dziękuję także za obecność tym osobom, które pierwsze silnie doświadczyły mocy Ducha Świętego; wydaje mi się, że jest tu Patty [przyp. red. Mansfield]... Wy, Odnowa Charyzmatyczna, otrzymaliście wielki dar od Pana. Narodziliście się z woli Ducha Świętego jako «strumień łaski w Kościele i dla Kościoła>. Taka jest wasza definicja: strumień łaski.

Jaki jest pierwszy dar Ducha Świętego? Dar Jego samego, który jest miłością i rozkochuje cię w Jezusie. A ta miłość zmienia życie. Dlatego mówi się «narodzić się na nowo do życia w Duchu». Powiedział to Jezus do Nikodema. Otrzymaliście wielki dar różnorodnych charyzmatów, różnorodności, która prowadzi do harmonii Ducha Świętego, w służbie Kościoła.

Kiedy myślę o was, charyzmatykach, nasuwa mi się na myśl obraz samego Kościoła, ale w sposób szczególny: myślę o wielkiej orkiestrze, w której każdy instrument jest inny od drugiego, a także głosy są różne, ale wszystkie są potrzebne, by wybrzmiała harmonia muzyki. Św. Paweł mówi nam o tym w rozdz. 12. Pierwszego Listu do Koryntian. Zatem, tak jak w orkiestrze, nikt w Odnowie nie może uważać, że jest ważniejszy albo większy od innego, o to proszę! Bowiem kiedy ktoś z was uważa się za ważniejszego od innego albo większego od innego, zaczyna się klęska! Nikt nie może powiedzieć: «Ja jestem przywódcą». Wy, tak jak cały Kościół, macie tylko jednego przywódcę, jednego Pana: Pana Jezusa. Powtórzcie ze mną: kto jest przywódcą Odnowy? Pan Jezus! Kto jest przywódcą Odnowy? [zgromadzeni:] Pan Jezus! Możemy to powiedzieć z mocą, jaką nam daje Duch Święty, ponieważ bez Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć: «Jezus jest Panem».

Jak może wiecie - bo wiadomości rozpowszechniają się szybko - w pierwszych latach Odnowy Charyzmatycznej w Buenos Aires nie bardzo lubiłem tych charyzmatyków. I mówiłem o nich: «Sprawiają wrażenie, jakby to była szkoła samby!». Nie podzielałem ich sposobu modlenia się i bardzo wielu nowych rzeczy, jakie dokonywały się w Kościele. Później zacząłem ich poznawać i na koniec zrozumiałem, jakie dobro wyświadcza Kościołowi Odnowa Charyzmatyczna. A ta historia, która zaczyna się od «szkoły samby» i się rozwija, kończy się w szczególny sposób: parę miesięcy przed tym, jak uczestniczyłem w konklawe, zostałem mianowany przez Konferencję Episkopatu asystentem duchowym Odnowy Charyzmatycznej w Argentynie.

Odnowa Charyzmatyczna to wielka siła w służbie głoszenia Ewangelii, w radości Ducha Świętego. Wy otrzymaliście Ducha Świętego, który umożliwił wam odkrycie miłości Boga do wszystkich Jego dzieci oraz umiłowanie Słowa. W pierwszym okresie mówiło się, że wy, charyzmatycy, zawsze nosicie z sobą Biblię, Nowy Testament... Czy i dziś tak jest? [zgromadzeni:] Tak! Nie jestem tego taki pewien! Jeżeli nie, to powróćcie do tej pierwszej miłości, noście zawsze w kieszeni, w torbie Słowo Boże! I czytajcie po kawałku. Obcujcie zawsze ze Słowem Bożym.

Wy, lud Boży, lud Odnowy Charyzmatycznej, uważajcie, aby nie stracić wolności, którą dał nam Duch Święty! Niebezpieczeństwem zagrażającym Odnowie jest, jak często mówi nasz drogi o. Raniero Cantalamessa, nadmierna organizacja - niebezpieczeństwo nadmiernej organizacji.

Owszem, potrzebujecie organizacji, ale nie zatraćcie łaski pozwolenia Bogu, aby był Bogiem! Bowiem «nie ma większej wolności od tej, by pozwolić się prowadzić Duchowi, rezygnując z kalkulowania i kontrolowania wszystkiego, oraz pozwolić, aby On nas oświecał, prowadził, kierował i pobudzał tak, jak On pragnie. On dobrze wie, czego potrzeba w każdej epoce i w każdym momencie. Oznacza to być płodnymi w sposób tajemniczy!» (adhort. apost. Evangelii gaudium, n. 280).

Innym niebezpieczeństwem jest stanie się «kontrolerami» łaski Bożej. Wielokrotnie ci, którzy pełnią kierownicze funkcje (ja wolę określenie «słudzy») w jakiejś grupie czy wspólnocie, stają się, być może mimo woli, rządcami łaski, decydując, kto może otrzymać modlitwę o wylanie Ducha lub chrzest w Duchu, a kto nie może. Jeżeli niektórzy tak postępują, proszę was, abyście tego więcej nie robili, nie róbcie tego więcej! Jesteście szafarzami łaski Bożej, nie kontrolerami! Nie bądźcie urzędem celnym dla Ducha Świętego!

Dokumenty z Malines są dla was przewodnikiem, bezpieczną drogą, aby nie zbłądzić. Pierwszym dokumentem jest: Orientamento teologico e pastorale (Wskazówki teologiczne i pastoralne). Drugi to: Rinnovamento Carismatico ed ecumenismo (Odnowa Charyzmatyczna a ekumenizm), napisany przez samego kard. Suenensa, wielką postać Soboru Watykańskiego II. Trzecim jest: Rinnovamento Carismatico e servizio all'uomo (Odnowa w Duchu Świętym a służba człowiekowi), napisany przez kard. Suenensa i bpa Heldera Camarę.

Taka jest wasza droga: ewangelizacja, duchowy ekumenizm, troska o ubogich i potrzebujących oraz otwartość na spychanych na margines. A to wszystko w oparciu o adorację! Fundamentem odnowy jest adorowanie Boga!

Proszono mnie, abym powiedział Odnowie, czego od was oczekuje Papież.

Pierwszą rzeczą jest nawrócenie na miłość Jezusa, która zmienia życie i czyni chrześcijanina świadkiem miłości Bożej. Kościół oczekuje tego świadectwa życia chrześcijańskiego, a Duch Święty pomaga nam żyć konsekwentnie według Ewangelii dla naszej świętości. Oczekuję od was, że będziecie dzielić się ze wszystkimi w Kościele łaską chrztu w Duchu Świętym (są to słowa, które czytamy w Dziejach Apostolskich).

Oczekuję od was ewangelizowania Słowem Bożym, które głosi, że Jezus żyje i kocha wszystkich ludzi.

Że będziecie dawać świadectwo duchowego ekumenizmu wobec wszystkich braci i sióstr z innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich, którzy wierzą w Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

Że będziecie trwali zjednoczeni w miłości, jakiej domaga się od nas Pan Jezus, do wszystkich ludzi i w modlitwie do Ducha Świętego, aby osiągnąć tę jedność, konieczną do ewangelizowania w imię Jezusa. Pamiętajcie, że «Odnowa Charyzmatyczna jest ze swej natury ekumeniczna... Odnowa katolicka raduje się tym, czego Duch Święty dokonuje w innych Kościołach» (1 Malines 5, 3).

Bądźcie bliżej chorych, potrzebujących, aby w ich ciele dotykać zranionego ciała Jezusa. Proszę, stawajcie się dla nich bliscy!

Dążcie do jedności w Odnowie, ponieważ jedność pochodzi od Ducha Świętego i rodzi się z jedności Trójcy. A podział - od kogo pochodzi? Od diabła! Podział pochodzi od diabła. Unikajcie wewnętrznych walk, bardzo proszę! Niech ich nie będzie wśród was!

Chcę podziękować ICCRS i Catholic Fraternity, dwóm organizacjom na prawie papieskim, zatwierdzonym przez Papieską Radę ds. Świeckich, w służbie światowej Odnowy, zajmującym się przygotowywaniem światowego spotkania kapłanów i biskupów, które odbędzie się w czerwcu przyszłego roku. Wiem, że postanowiły dzielić ze sobą także biuro i razem pracować, na znak jedności oraz aby lepiej zarządzać swoimi zasobami. Bardzo mnie to cieszy. Pragnę także podziękować im za to, że już organizują wielki jubileusz 2017 r.

Bracia i siostry, pamiętajcie: adorujcie Boga, który jest Panem - to jest podstawa! Adorować Boga. Zabiegajcie o świętość w nowym życiu z Ducha Świętego. Bądźcie szafarzami łaski Bożej. Wystrzegajcie się niebezpieczeństwa nadmiernej organizacji.

Wychodźcie na ulice, żeby ewangelizować, i głoście Ewangelię. Pamiętajcie, że Kościół narodził się «wychodząc» w ów poranek Pięćdziesiątnicy. Stawajcie się bliscy ubogich i dotykajcie w ich ciele zranionego ciała Jezusa. Pozwólcie, aby prowadził was Duch Święty z wolnością; i proszę, nie zamykajcie w klatce Ducha Świętego! Z wolnością!

Zabiegajcie o jedność Odnowy, jedność, która pochodzi od Trójcy!

I oczekuję was wszystkich, charyzmatyków z całego świata, na obchodach, razem z Papieżem, waszego wielkiego jubileuszu w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2017 r. na placu św. Piotra! Dziękuję!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wolność uwielbienie ewangelizacja Duch Święty ekumenizm odnowa w Duchu Świętym charyzmatycy dary Ducha Świętego adoracja świeccy ubodzy organizacja stowarzyszenie otwartość odnowa charyzmatyczna wylanie Ducha troska o ubogich Dokumenty z Malines duch kontroli

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W