Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

List Papieża do kard. Josepha Ratzingera, 2.02.2003

Jan Paweł II zlecił kard. Josephowi Ratzingerowi powołanie komisji, która pod jego przewodnictwem opracuje Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Na potrzebę takiego Kompendium zwrócono uwagę podczas Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego, który odbywał się w Rzymie (8-10 października ub.r.) z okazji 10. rocznicy publikacji Katechizmu i 5. rocznicy ogłoszenia nowego dyrektorium katechetycznego. Zdaniem uczestniczących w nim delegatów Konferencji Episkopatów, odpowiedzialnych za katechizację w różnych krajach, oraz licznych katechetów i duszpasterzy, Kompendium powinno zawierać powszechne i autorytatywne nauczanie Kościoła, a zarazem być wierne duchowi i treści Katechizmu. Poniżej zamieszczamy list Ojca Świętego do kard. Ratzingera, w którym prosi o ustanowienie komisji redakcyjnej oraz przedstawia zasadnicze cele tego przedsięwzięcia.

Do czcigodnego Brata
Kard. Josepha Ratzingera
Prefekta Kongregacji Nauki Wiary

7 grudnia 2002 r. upłynęło 10 lat od ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK). Lata te ukazały wagę tekstu, który powstał na życzenie Synodu Biskupów z 1985 r. Jak powiedziałem do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego, zwołanego w październiku ub.r. dla uczczenia tej rocznicy, Katechizm wciąż pozostaje szczególnym darem, ofiarowanym całemu Kościołowi katolickiemu. Stanowi dar przekazany każdemu człowiekowi, który żąda od katolików uzasadnienia nadziei, która jest w nich, i pragnie poznać wiarę Kościoła. Szerokie rozpowszechnienie tego tekstu w różnych regionach świata stanowi oczywisty dowód jego przydatności i aktualności. Zwłaszcza w ostatnich latach zostały opublikowane liczne syntezy Katechizmu w różnych językach i krajach. Świadczy to o istnieniu powszechnego i realnego zapotrzebowania na krótkie kompendium, zawierające wszystkie podstawowe prawdy wiary i moralności katolickiej, sformułowane w sposób prosty i jasny. Jednakże doświadczenie uczy, że nie jest łatwo w takiej syntezie przedstawić zawsze w pełni kompletną i integralną treść wiary katolickiej.

Podczas wspomnianego Kongresu zwrócono uwagę na pilną potrzebę zredagowania krótkiego Katechizmu dla wiernych, a wielu jego uczestników postulowało opracowanie autorytatywnej, pewnej i kompletnej syntezy. Jest bowiem rzeczą konieczną, aby tekst wiernie odzwierciedlał Katechizm Kościoła Katolickiego w tym, co dotyczy istotnych aspektów wiary oraz moralności chrześcijańskiej.

Również i ja uważam wysuniętą propozycję za słuszną i dlatego proszę Księdza Kardynała, by w porozumieniu z Sekretariatem Stanu zechciał powołać specjalną komisję, której zadaniem będzie przygotowanie Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Komisji tej przewodniczyć będzie Ksiądz Kardynał, a wspierać ją będzie specjalny komitet redakcyjny.

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego powinno zawierać istotne i podstawowe treści wiary Kościoła, sformułowane w sposób zwięzły, z zachowaniem ich kompletności i integralności doktrynalnej, tak by mogło stanowić swego rodzaju vademecum pozwalające wierzącym i niewierzącym jednym spojrzeniem ogarnąć całą panoramę wiary katolickiej. Jego źródłem, wzorem i stałym punktem odniesienia będzie aktualny Katechizm Kościoła Katolickiego, który nic nie straci ze swojego autorytetu i wagi, a tego rodzaju synteza będzie mogła stanowić zachętę, by lepiej go zgłębiać, a ponadto stanie się jeszcze jednym narzędziem wychowywania do wiary.

Zanim zostanie zatwierdzone, Kompendium będzie poddane ocenie wszystkich kardynałów oraz przewodniczących Konferencji Episkopatów.

Jestem świadomy, że to nowe dzieło będzie wymagało znacznego trudu, jednakże pokładając ufność w Bogu oraz znając zdolności i pracowitość Księdza Kardynała oraz jego współpracowników, jestem pewien, że zostanie ukończone we względnie krótkim czasie.

Dziękując za niezmienne oddanie, wyróżniające Księdza Kardynała w posłudze Stolicy Apostolskiej, jak również za gotowość okazaną przy tej okazji, upraszam dla Księdza Kardynała i dla wszystkich osób współpracujących przy realizacji Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego o macierzyńską opiekę Najświętszej Maryi Panny, Matki Słowa Wcielonego, i z serca udzielam specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego.

Watykan, 2 lutego 2003 r.

Joannes Paulus pp II


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama