reklama

Głosić prawdę i umacniać solidarność

Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, 25 III 2003

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Ojciec Święty przyjął na audiencji uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. W przemówieniu wskazał na dwa podstawowe cele społecznej komunikacji: szerzenie prawdy oraz umacnianie solidarności w rodzinie ludzkiej.

Eminencje, Ekscelencje, drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Z radością witam was, członków, konsultorów, pracowników oraz ekspertów Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, uczestniczących w zgromadzeniu plenarnym. Dobrze, że wasze spotkanie odbywa się w tygodniu, kiedy Kościół wspomina Zwiastowanie Pańskie, czyli dzień, w którym archanioł Gabriel zwiastował Maryi Dobrą Nowinę o naszym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Tą Dobrą Nowiną trzeba się dzielić z ludźmi wszystkich czasów i kontynentów. Wy natomiast powinniście się starać, aby była ona coraz wyraźniej obecna w środkach społecznego przekazu. Dziękuję wam za wszystko, co robicie w tej dziedzinie, i zachęcam was do wytrwałości w pracy.

Nie ulega wątpliwości, że środki społecznego przekazu mają dziś bardzo szeroki zasięg oddziaływania i wywierają niezwykle silny wpływ, poprzez informowanie i kształtowanie opinii społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i ogólnoświatowym. Ten fakt przywodzi na pamięć zdanie z Listu św. Pawła do Efezjan: «Niech każdy z was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami» (4, 25). Słowa Apostoła trafnie ujmują dwa podstawowe cele, którym powinny służyć współczesne środki społecznej komunikacji: głoszenie prawdy oraz umacnianie solidarności w rodzinie ludzkiej.

To właśnie miał na myśli mój poprzednik bł. Jan XXIII, kiedy przed czterdziestu laty w swojej Encyklice Pacem in terris wzywał do przestrzegania «w pełni wszelkich zasad równości» przy korzystaniu z narzędzi, «za pomocą których umacniają się i rozszerzają wzajemne kontakty między narodami» (n. 90). Ja również podjąłem ten temat w Orędziu na 37. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który będzie obchodzony l czerwca 2003 r. Stwierdziłem w nim, że «podstawowym warunkiem moralnym wszelkiej komunikacji jest poszanowanie prawdy oraz służba prawdzie». Albowiem, jak napisałem dalej, «podstawą międzyludzkiej komunikacji jest wolność poszukiwania i głoszenia prawdy dotyczącej nie tylko faktów i informacji, ale także — i przede wszystkim — natury oraz ostatecznego przeznaczenia osoby ludzkiej, społeczeństwa i dobra wspólnego, naszej więzi z Bogiem» («L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 3/2003, ss. 7-8).

Jak się okazuje, to właśnie prawda i solidarność najskuteczniej przyczyniają się do przezwyciężenia nienawiści, rozwiązania konfliktów i położenia kresu przemocy. Są one również niezbędne do przywrócenia i umocnienia wzajemnych więzi porozumienia, zaufania oraz współczucia, które jednoczą wszystkie osoby, ludy i narody, bez względu na ich przynależność etniczną bądź kulturową. A zatem prawda i solidarność są konieczne, aby ludzkość zdołała wytworzyć kulturę życia i zbudować cywilizację miłości oraz by świat żył w pokoju. Przed takim zadaniem stoją ludzie pracujący w środkach przekazu, zaś obowiązkiem waszej Papieskiej Rady jest udzielanie im pomocy i wskazówek, pozwalających pozytywnie i skutecznie je wypełniać. Modlę się, by wasze wysiłki na tym polu nadal przynosiły obfite owoce. W obchodzonym obecnie Roku Różańca powierzam was wszystkich miłości i wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny: niech Jej pełna wiary odpowiedź udzielona archaniołowi, dzięki której świat otrzymał Zbawiciela, będzie wzorem dla nas w głoszeniu zbawczego orędzia Jej Syna. Jako zadatek łaski i mocy Wcielonego Słowa, z serca udzielam wam swojego Błogosławieństwa Apostolskiego.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama