Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Wspólny komunikat Komisji Mieszanej ds. Dialogu Katolicko-ŻydowskiegoJednym z owoców wizyty Ojca Świętego w Ziemi Świętej w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 było utworzenie 5 czerwca 2002 r. w Jerozolimie Komisji Mieszanej, w której skład wchodzi delegacja watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem oraz delegacja Wielkiego Rabinatu Izraela. Komisja Mieszana spotkała się już po raz czwarty. Obrady, które odbywały się w podrzymskiej miejscowości Grottaferrata, poświęcone były tematowi «Wspólna wizja sprawiedliwości społecznej i etycznych norm postępowania».

1. Czwarte spotkanie na wysokim szczeblu obu delegacji odbyło się w Grottaferracie (Rzym), a jego tematem była «Wspólna wizja sprawiedliwości społecznej i etycznych norm postępowania». Obrady przebiegały w atmosferze przyjaznej i serdecznej. Były one kontynuacją trzech poprzednich, bardzo udanych spotkań w Jerozolimie i Rzymie, na temat świętości życia ludzkiego i wartości rodzinnych oraz znaczenia podstawowego nauczania religijnego zawartego we wspólnym nam Piśmie Świętym dla współczesnego i przyszłego społeczeństwa.

2. W swoich przemówieniach powitalnych przewodniczący obu delegacji, kard. Jorge Mejía oraz główny rabin Shear Yashuv Cohen, wyrazili satysfakcję i radość z faktu, że spotkania nadal odbywają się w duchu modlitwy, a więź przyjaźni i współpracy między członkami obu delegacji się pogłębia, co pozwala żywić wielkie nadzieje na przyszłość.

3. Komisja dwustronna potwierdziła wolę dochowania wierności zasadom zawartym w deklaracjach z poprzednich spotkań, wśród których znalazło się wezwanie do wzajemnego poszanowania naszych różnych tożsamości religijnych. Komisja ponownie potępiła wszelkie próby nakłaniania ludzi do wyrzeczenia się własnego dziedzictwa, a także potwierdziła aktualność poprzednich deklaracji, potępiających stosowanie przemocy i terroru w imię religii, co stanowi profanację samej religii, oraz odradzanie się antysemityzmu, który Papież Jan Paweł II nazwał «grzechem przeciwko Bogu i ludzkości».

4. Tematem obecnych obrad była nierozerwalna więź między wiarą a sprawiedliwością społeczną, oparta na przekonaniu, że wszystkie ludzkie wartości moralne mają swoje źródło w Bogu i są zakorzenione w nauczaniu biblijnym, głoszącym, że każda osoba bez wyjątku została stworzona na obraz i podobieństwo Boże (Rdz 1, 26). Dlatego właśnie obie nasze tradycje religijne kategorycznie odrzucają relatywizm moralny.

5. Co więcej, Biblia naucza, że aby osiągnąć cel, jakim jest sprawiedliwość (cedek u-miszpat), należy kierować się życzliwością i współczuciem (chesed w-rachamim). Wymaga to od nas wzniesienia się ponad literę Prawa (lifnim miszurat ha-din), dla dobra społeczeństwa jako całości.

6. Z tego powodu Komisja Mieszana apeluje o szczególną uwagę dla takich problemów, jak ubóstwo, choroba i marginalizacja; niesprawiedliwy podział środków umożliwiających zwalczanie owych negatywnych zjawisk; wyzwania globalizacji pozbawionej ludzkiej solidarności; potrzeba pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz nasza odpowiedzialność w obliczu problemu terroryzmu we wszystkich jego przejawach.

Jako ludzie wiary i spadkobiercy moralnego dziedzictwa mamy obowiązek reagować na konsekwencje i skutki tych zjawisk, jak również na kryzys społeczny spowodowany skrajnym indywidualizmem i materializmem. W tej kwestii szczególnie dużo uwagi poświęcono nadużyciom seksualnym oraz wyzyskowi ekonomicznemu, które rodzą nowe formy współczesnego niewolnictwa, takie jak handel kobietami i dziećmi, stanowiący profanację godności osoby ludzkiej.

7. Jako wyznawcy Jedynego Boga, któremu na imię Pokój, modliliśmy się do Niego o położenie kresu wojnom, rozlewowi krwi, przemocy i cierpieniu na świecie, a zwłaszcza w Ziemi Świętej. Członkowie Komisji Mieszanej zaapelowali zatem do swoich wspólnot oraz przywódców w różnych częściach świata o żarliwsze modlitwy i intensywniejszą pracę na rzecz pokoju i harmonii na całej kuli ziemskiej.

8. Zważywszy, że spotkanie odbywało się w przeddzień 30. rocznicy powołania do życia watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem (22 października 1974 r.), Komisja Mieszana wyraziła swoje uznanie dla roli, jaką odgrywa ta dykasteria Stolicy Apostolskiej w dziele wcielania w życie zasad wyłożonych w Nostra aetate (n. 4) oraz dla wydanych przez nią oświadczeń i dokumentów, które przyczyniają się do pogłębienia pojednania, współpracy i wzajemnego zrozumienia między katolikami a Żydami.

Grottaferrata — Rzym, 19 października 2004 r.; 4 MarCzeszwan 5765

Główny Rabin Shear Yashuv Cohen Przewodniczący

delegacji żydowskiej

Główny Rabin Rasson Arussi

Główny Rabin Yossef Azran

Główny Rabin David Brodman

Główny Rabin David Rosen

Oded Wiener

Kard. Jorge María Mejía

Przewodniczący

delegacji katolickiej

Kard. Georges Cottier OP

Abp Pietro Sambi

Bp Giacinto-Boulos Marcuzzo

Ks. prał. Pier Francesco Fumagalli

Ks. prał. Ambrogio Spreafico

Ks. Norbert Hofmann SDB


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Żydzi pokój sprawiedliwość hierarchia wartości Judaizm Ziemia Święta modlitwa o pokój wartości moralne dialog chrześcijańsko-żydowski Grotaferrata
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W