Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Od 21 do 23 stycznia odbywało się w Rzymie zgromadzenie plenarne Kongregacji Edukacji Katolickiej. W pierwszym dniu obrad jego uczestnicy zostali przyjęci przez Ojca Świętego. Poniżej zamieszczamy przemówienie Benedykta XVI oraz wystąpienie prefekta kongregacji kard. Zenona Grocholewskiego, który przedstawił główne tematy obrad.

Przemówienie kard. Zenona GrocholewskiegoOjcze Święty!

Z radością przedstawiam Waszej Świątobliwości Kongregację Edukacji Katolickiej, która jest tu w pełni reprezentowana: są jej członkowie — wielebni i czcigodni księża kardynałowie i biskupi uczestniczący w zgromadzeniu plenarnym — oraz czcigodny ksiądz arcybiskup sekretarz, rozpoczynający swoją posługę pośród nas, ksiądz prałat podsekretarz, szanowni pracownicy i personel. W ich imieniu mam zaszczyt najserdeczniej powitać Waszą Świątobliwość oraz z pełnym oddaniem i szacunkiem wyrazić uczucia szczerego, synowskiego przywiązania, jak również żywą wdzięczność za to spotkanie.

Ojcze Święty, zapewniam, że Kongregacja Edukacji Katolickiej przeżywa tę chwilę jako najbardziej znaczący wyraz jedności z Następcą Piotra oraz zachętę do dalszej wiernej służby najwyższemu urzędowi pasterskiemu Waszej Świątobliwości (por. Konst. ap. Pastor bonus, 1).

Zgromadzenie plenarne Kongregacji, która w przeszłości miała zaszczyt zaliczać Waszą Świątobliwość do swoich członków i korzystać z cennej współpracy i powszechnie znanej kompetencji, rozpoczęło dziś rano swoje prace, z niepokojem zdając sobie sprawę z tego, że przychodzi mu działać w czasach wielkiego «kryzysu wychowawczego», lecz świadome również możliwości, jakie ma w tej dziedzinie Kościół w dzisiejszym świecie, i pewne, że służy Panu w wychowywaniu z miłością Jego ludu.

Wierni zasadom zawartym w Dekrecie Optatam totius o formacji kapłańskiej i w Deklaracji Gravissimum educationis o wychowaniu chrześcijańskim, a także licznym wypowiedziom najnowszego Magisterium, uczestnicy zgromadzenia plenarnego rozpoczęli obrady nad zagadnieniami szczególnie pilnymi, łącząc z pożytkiem swoje specyficzne kompetencje i rozległe doświadczenie duszpasterskie.

1 — W dziedzinie formacji kandydatów do kapłaństwa, która ma pierwszorzędne znaczenie, Kościół chętnie korzysta z nowych środków, będących zdobyczami postępu w naukach o wychowaniu. W tym kontekście nauki psychologiczne, oparte na fundamencie jasnej antropologii chrześcijańskiej, mogą być pomocne w przyjmowaniu i formacji kandydatów do kapłaństwa. Naszym zamiarem jest dostarczenie wskazówek w tym zakresie.

Ze względu na potrzeby współczesnej sytuacji zostanie rozważone uzupełnienie Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, jak również opracowanie wskazań co do wykorzystania w celach formacyjnych środków, jakich dostarcza postęp technologiczny, w szczególności internet.

2 — Odnośnie do wyższych studiów kościelnych, po pomyślnym wprowadzeniu reformy w dziedzinie prawa kanonicznego, z myślą o zrealizowaniu celów wskazanych w Encyklikach Fides et ratio i Veritatis splendor, w szczególności aby przywrócić filozofii jej wymiar mądrościowy i metafizyczny, przeprowadzana jest reorganizacja studiów filozoficznych.

Ponadto, została przygotowana reforma studiów wyższych instytutów nauk religijnych, mająca na celu wsparcie apostolstwa świeckich.

Wreszcie, w związku z udziałem Stolicy Apostolskiej w tak zwanym Procesie Bolońskim, obejmującym europejskie studia uniwersyteckie, który otworzył wielkie możliwości dialogu i wzbudził szacunek dla studiów kościelnych, zostało utworzone biuro ds. oceny jakości i promocji kościelnych instytucji akademickich.

3 — Biuro «Szkoły katolickie» kontynuuje posługę w zakresie pogłębiania zasad wychowania chrześcijańskiego. Po niedawno opublikowanym dokumencie na temat wspólnej misji świeckich nauczycieli katolickich i osób konsekrowanych, który spotkał się z dobrym przyjęciem, zamierzamy rozważyć zjawisko coraz większej wielokulturowości i wielości wyznań w sektorze szkolnictwa, które obejmuje również szkoły katolickie. One jednak muszą zachować swoją tożsamość i misję w dziedzinie ewangelizacji.

4 — Papieskie Dzieło ds. Powołań Kapłańskich nadal pełni swą cenną służbę w zakresie promocji, w świetle corocznych orędzi Waszej Świątobliwości. Dane statystyczne, dotyczące liczby studentów w wyższych seminariach, wykazują w latach 2004-2005 wzrost o 1,23%. Dziękujmy Panu żniwa, który posyła robotników na swoje żniwo!

Po doświadczeniach trzech kongresów kontynentalnych wśród najbliższych celów Papieskiego Dzieła jest zorganizowanie we współpracy z Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów kolejnych kongresów, poświęconych powołaniom kapłańskim w Afryce i w Oceanii. Ponadto trwają prace nad dokumentem mającym na celu rozwinięcie duszpasterstwa powołaniowego, ukazującego wyraźnie tożsamość kapłaństwa urzędowego.

Ojcze Święty, oto główne zadania, z którymi splatają się codzienne sprawy, związane z wielką pracą o doniosłym znaczeniu dla Kościoła i jego misji ewangelizacyjnej. Słowo Waszej Świątobliwości będzie nas prowadzić w odnowionym zaangażowaniu w służbę Kościołowi z całkowitym oddaniem i pełną wiernością. Prosimy o apostolskie błogosławieństwo.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wychowanie seminarium Wydział Teologiczny pedagogika seminaria uniwersytet formacja formacja kapłańska apostolstwo świeckich szkoła katolicka ratio studiorum kryzys wychowawczy Kongregacja Edukacji Katolickiej Kongregacja Wychowania postęp technologiczny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W