Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Prawne aspekty Public Relations (Cz. II)

Rodzaje umów, na podstawie których, wykonywane są prace public relations:

 1. Umowa o pracę.
 2. Pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca zatrudnia pracownika za wynagrodzeniem.

  Treść umowy zawiera wyraźne określenie warunków umowy, w szczególności rodzaju, miejsca pracy, terminu jej rozpoczęcia oraz wynagrodzenia.

  Forma umowy ma postać pisemną, możliwe jednak jest dorozumiane zawarcie umowy — przez dopuszczenie do pracy.

 3. Umowa o dzieło.
 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego działa, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

  Dzieło może być materialne bądź niematerialne, musi jednak zostać utrwalone w przedmiocie materialnym.

  Forma umowy ma postać pisemną.

 5. Umowa zlecenia.
 6. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, w jego imieniu albo w imieniu własnym, ale na rachunek dającego zlecenie, zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

  Forma umowy ma postać pisemną.

 7. Umowy z zakresu prawa autorskiego — (pojęcie utworu).

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania, za wyjątkiem aktów normatywnych, ich urzędowych projektów, urzędowych dokumentów, materiałów, znaków i symboli, opublikowanych opisów patentowych lub ochronnych oraz prostych informacji prasowych.

Forma umowy jest postacią pisemną pod rygorem nieważności, za wyjątkiem licencji niewyłącznej.

Rodzaje praw autorskich:

 • osobiste - chronią bez ograniczeń w czasie nie podlegającą zrzeczeniu się, niezbywalną więź twórcy z utworem,
 • majątkowe - prawo wyłącznego korzystania z utworu, rozporządzania nim oraz wynagrodzenia za korzystanie z utworu; mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy.

Domniemanie licencji:

 • licencja wyłączna - wyłączność licencjobiorcy korzystania z utworu w określony sposób,
 • licencja niewyłączna - nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji,
 • sublicencja - uprawnienie licencjobiorcy dom upoważnienia innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.

 1. Własna działalność gospodarcza.
 2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

  Domniemanie wolności gospodarczej, ograniczenie tej zasady może nastąpić jedynie w drodze ustawy i aktów wydanych na jej podstawie.

 3. Umowy o świadczenie usług.

Wykonywane są na rzecz osoby zlecającej.

Nie należą do umów rezultatu.

Nie są związane ze stosunkiem zależności charakterystycznym dla umowy o pracę.

(St)

© maj 2001

opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: etyka biznes giełda wizerunek komunikacja pr public relations umowy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W