Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

bp Wojciech Polak


Wstęp (do książki Kajetana Rajskiego "Oto jestem")


Powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego to niezwykły dar Boży, który jest przejawem wielkiego planu miłości i zbawienia, jaki Bóg ma dla każdego człowieka i dla całej ludzkości. Słowa Ojca Świętego Benedykta XVI zaczerpnięte z orędzia na 46. Światowy Dzień Modlitw o Powołania stanowią niewątpliwie dobry komentarz do książki, którą mamy przed sobą. W przeprowadzonych przez Autora rozmowach i wywiadach, a także zebranych świadectwach odsłania się przed nami ten niezwykły dar Boży, jakim jest powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Zgodnie ze słowami tytułu książki: OTO JESTEM, ten Boży dar domaga się jednak – jak widzimy – wolnej i odpowiedzialnej decyzji człowieka. W czasie przyjmowanych posług i święceń młodzi ludzie odbywający formację w seminariach i domach zakonnych, publicznie wobec zgromadzonego Kościoła, wypowiadają więc i potwierdzają swoje ad sum – oto jestem!

Wczytując się uważnie we wszystkie wypowiedzi i świadectwa zebrane w niniejszej publikacji możemy mieć pewność, że wyrażona kiedyś w ten właśnie sposób gotowość do pójścia drogą powołania, znalazła swoje potwierdzenie w ofiarnej i pełnej miłości pasterskiej posłudze, oddania Bogu i ludziom, w kapłańskim i zakonnym życiu. To przecież prawda – jak jeszcze raz podkreśla Benedykt XVI – że od tych, którzy są powołani, możemy oczekiwać uważnego wsłuchania się w Boże propozycje oraz wielkodusznego i stanowczego przylgnięcia do Bożego planu.

Z zebranych więc świadectw jednoznacznie wynika, że i tutaj doświadczamy – jak podkreślał Ojciec Święty – swoistego przenikania się inicjatywy Boga i odpowiedzi człowieka. Piękno kapłańskiego powołania i życia, to przede wszystkim świadomość Komu zawierzyłem i w Kim złożyłem swoją nadzieję (por. 1 Tym 4,10).Bóg żywy – tłumaczył młodym ludziom Benedykt XVI – to Chrystus Zmartwychwstały, obecny w świecie. To On jest prawdziwą nadzieją. Każdy powołany odkrywa więc najpierw przez wiarę oblicze Tego, który go wzywa i zaprasza, aby pójść za Nim. Doświadcza daru miłości, swoistego spojrzenia Chrystusa, które na nim spoczywa. Rozumiejąc i rozpoznając wielkość tego daru i miłości, sam powoli zaczyna doświadczać, że i w nim ma szansę rozpocząć się urodzajny dialog między Bogiem a człowiekiem.

Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy w ten sposób podzielili się z nami świadectwem swojego powołania. Niewątpliwie książka, którą mamy przed sobą, może stanowić bardzo dobry przykład upominania się o kulturę powołaniową. Kultura bowiem, także kultura powołaniowa, jest rzeczywistością – mówiąc słowami Sługi Bożego Jana Pawła II – przez którą człowiek tworzy siebie i tworzy tę kulturę we wspólnocie z innymi. Wobec rozpowszechnianych przykładów kultury antypowołaniowej, potrzeba nam takich właśnie świadectw, wytrwale i cierpliwie budujących prawdziwą kulturę powołaniową, na której opierać się może autentyczne duchowe życie ludzi współczesnych. Niech nasza wdzięczność stanie się jednocześnie zachętą do podjęcia osobistego dialogu powołaniowego przez wszystkich, którzy będą uważnie wczytywać się w zebrane tutaj głosy. Oby niniejsza praca Autora dopomogła, przede wszystkim ludziom młodym, stojącym przed wyborem drogi życia, w wielkodusznej odpowiedzi na głos wzywającego Boga. Odpowiedź człowieka na Boże powołanie – także ta odpowiedź, którą wprost zawierają tytułowe słowa OTO JESTEM – nie przyjmuje bowiem nigdy formy wyrachowanej kalkulacji leniwego sługi, który ze strachu ukrywa w ziemi powierzone mu talent (por. Mt 25,14-30), lecz wyraża się w ochoczym pójściu za zaproszeniem Pana. Oto jestem! Poślij mnie!(por. Iz 6,8).

Wszystkim więc, którzy zechcieli podzielić się z Autorem książki i z nami swoją odpowiedzią na wezwanie Pana, i tym wszystkim, którzy zachęceni ich świadectwem, otworzą swoje umysły i serca na Boży głos, towarzyszę na drogach powołania i rozeznawania powołania moją modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.


Bp Wojciech Polak
Delegat KEP ds. PowołańGniezno, 3 maja 2009 roku.
Niedziela Dobrego PasterzaO redaktorze książki:

Kajetan Rajski – uczeń klasy trzeciej Salezjańskiego Gimnazjum Publicznego, słuchacz Szkoły Ceremoniarzy parafialnych, lektor w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Krakowie, finalista i laureat wielu konkursów przedmiotowych na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim i międzywojewódzkim. Interesuje się historią (szczególnie średniowieczem) i religią chrześcijańską (zwłaszcza biblistyką, liturgiką i hagiografią). Zwolennik hasła "Zero tolerancji dla przemocy w szkole". Od listopada 2003 roku redaguje i wydaje miesięcznik pod tytułem "Mini Gazetka Historyczna". Dotychczas publikował m.in. na łamach "Niedzieli", "Źródła" i "Naszego Dziennika". Autor książek Historia żywa (2006), Służyć normalności (2007), Zasłuchani w ciszę (2008), współautor Śladami św. Pawła (2008), Młodzi świadkowie wiary t.1 (2009), redaktor Oto jestem. Kapłani o powołaniu (2009). Znany jako "młody redaktor".

opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: odpowiedzialność powołanie kapłan człowiek łaska Bóg ksiądz decyzja wola Boża Boży dar
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W