Oświadczenie w sprawie wolności wyznania w Chinach

Oświadczenie w sprawie wolności wyznania w Chinach złożone w Parlamencie Europejskim 13.02.2006

Kościoły w Europie i całym wolnym świecie z niepokojem obserwują sytuację chrześcijan w Chinach. Są oni prześladowani, więzieni i torturowani za wiarę, a komunistyczny reżim usiłuje poddać całkowitej kontroli wszelkie przejawy życia religijnego. Wiele europejskich Kościołów i związanych z nimi instytucji pomimo trudności i niebezpieczeństw stara się nieść pomoc chińskim chrześcijanom. Potrzeba im jednak wsparcia ze strony całej społeczności Europy. Z inicjatywą deklaracji PE wystąpił poseł dr Filip Kaczmarek. Dnia 13 lutego 2006 r. zainicjował w Parlamencie Europejskim pisemne oświadczenie w sprawie wolności wyznania w Chinach, pod którym zbierane są obecnie podpisy deputowanych do PE. Poseł Filip Kaczmarek zwraca uwagę na to, że zagwarantowane w chińskiej konstytucji prawo wolności wyznania jest nagminnie łamane. Dlatego potępia działania rządu chińskiego, polegające na poddaniu praktyk religijnych ścisłej kontroli państwa i wzywa Komisję do podjęcia wszelkich inicjatyw zmierzających do ujawniania przy każdej możliwej okazji aktów łamania praw człowieka i obywatela oraz do rozważenia możliwości oskarżenia Chin przed właściwymi organami międzynarodowymi o rażące akty przemocy popełniane na chińskich chrześcijanach. Stanowcze deklaracje i konkretne działania Instytucji Europejskich na forum międzynarodowym powinny stać się świadectwem naszego przywiązania do takich wartości jak wolność sumienia i zaangażowanie w promowanie wolności w świecie - powiedział Andrzej Polaszek, pastor Ewangelicznego Zboru Reformowanego w Poznaniu - komentując inicjatywę posła Kaczmarka.

Biuro posła Filipa Kaczmarka


Tekst Oświadczenia

13.2.2006

OŚWIADCZENIE PISEMNE

zgodnie z art. 116 Regulaminu

złożył Filip Kaczmarek

w sprawie wolności wyznania w Chinach

Termin: 13.5.2006

0008/2006Oświadczenie pisemne w sprawie wolności wyznania w Chinach

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 116 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wolność wyznania jest jedną z podstawowych i najcenniejszych wolności, które wyznaje Unia Europejska;

B. mając na uwadze, że liczbę chrześcijan w Chinach szacuje się nawet na 70 milionów;

C. mając na uwadze, że zagwarantowane w chińskiej konstytucji prawo wolności wyznania jest nagminnie łamane, a chińscy chrześcijanie prześladowani, więzieni i torturowani;

1. potępia całkowicie działania rządu chińskiego polegające na poddaniu praktyk religijnych ścisłej kontroli państwa;

2. wzywa Komisję do podjęcia wszelkich inicjatyw zmierzających do ujawniania przy każdej możliwej okazji aktów łamania praw człowieka i obywatela, jakie mają miejsce w Chinach;

3. występuje do Komisji o rozważenie możliwości oskarżenia Chin przed właściwymi organami międzynarodowymi o rażące akty przemocy popełniane na chińskich chrześcijanach;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy Radzie, Komisji oraz Państwom Członkowskim.


opr. mg/mg« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama