Uchwała zjazdu PFROŻ (22.02.2003)

Uchwała zjazdu PFROŻ w sprawie ochrony życia poczętego po wejściu Polski do UE oraz prób ponownego wprowadzenia aborcji na żądanie (22.02.2003)

My, przedstawiciele środowisk obrońców życia z całej Polski, zatroskani o przyszłość naszej ojczyzny, występowaliśmy publicznie i zwracaliśmy się od marca roku 2002, a teraz zwracamy się ponownie do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Premiera Rządu RP oraz Marszałka Sejmu, w sprawie najwyższej wagi związanej z akcesją Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Dotyczy ona zagwarantowania nadrzędności ustawodawstwa RP w stosunku do norm prawnych w UE, w sprawach ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci (w odniesieniu do artykułu 30, 38 i 39 Konstytucji RP), rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa, statusu małżeństwa, rozumianego jako związku kobiety i mężczyzny (w odniesieniu do artykułu 18 Konstytucji RP) oraz ochrony praw rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci (w odniesieniu do artykułu 48 Konstytucji RP) nad obowiązującymi normami prawnymi Unii Europejskiej. Protokół ten powinien również zastrzec prawo Polski do wyłączenia z uczestniczenia i finansowania działań sprzecznych z powyższymi zagadnieniami.

Deklaracja zaproponowana w tej kwestii przez Rząd RP jest jednostronna, zbyt ogólnikowa i niewystarczająca. Należy to szczególnie postrzegać w kontekście przyjętej przez ambasadorów państw członkowskich UE kontr — deklaracji (counter joint — declaration), stanowiącej, że żadna z deklaracji, dołączonych przez państwa kandydujące do traktatu, nie zwalnia z przestrzegania prawa europejskiego.

Konieczność uzyskania takiego protokołu potwierdzają przyjęte w ostatnim czasie bezprecedensowe rezolucje Parlamentu Europejskiego, wzywające kraje kandydujące do wprowadzenia swobody aborcji oraz zrównania konkubinatów, w tym związków tej samej płci, ze statusem małżeństwa oraz rozporządzenie o finansowaniu aborcji w krajach trzeciego świata z funduszy UE.

Bez spełnienia powyższych warunków, nie widzimy możliwości opowiedzenia się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Przyjęto na Zjeździe Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,
stowarzyszenia zrzeszającego przedstawicieli prawie 120 organizacji i ruchów.

Warszawa, 22 lutego 2003 r.


Uchwała Zjazdu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (2)

Zjazd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia wyraża przekonanie, że 10 lat funkcjonowania ustawy chroniącej życie dzieci poczętych zaowocowało jednoznacznie pozytywnymi skutkami. Świadczą o tym doroczne, przygotowywane przez kolejne ekipy rządowe, sprawozdania z wykonania ustawy. Prezentowane w tych dokumentach fakty są następujące:

  • z roku na rok maleje liczba zarejestrowanych aborcji;
  • zdrowie prokreacyjne kobiet ulega systematycznie poprawie, o czym świadczy zmniejszająca się liczba zgonów związanych z ciążą, porodem i połogiem. Co więcej, w ciągu 10 lat funkcjonowania ustawy, nie odnotowano ani jednego zgonu związanego z nielegalną aborcją;
  • zmniejsza się liczba poronień samoistnych;
  • z roku na rok maleje też śmiertelność noworodków oraz wskaźnik umieralności niemowląt.

W tej sytuacji wszelkie zabiegi o zmianę tej ustawy w kierunku wprowadzenia aborcji na żądanie mają charakter ideologiczny, godzą w godność i dobro poczętego dziecka oraz jego matki, prowokują poważny konflikt społeczny.

Przyjęto na Zjeździe Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,
stowarzyszenia zrzeszającego przedstawicieli prawie 120 organizacji i ruchów.

Warszawa, 22 lutego 2003 r.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama