Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


30. rocznica ukazania się pierwszego numeru polskiego wydania «L'Osservatore Romano»

Listy:
Sekretarza Stanu | Metropolity Krakowskiego | Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski | Nuncjusza Apostolskiego | Rzecznika KEP


List Sekretarza Stanu Stolicy ApostolskiejPrzewielebny Ksiądz
Władysław Gryzło SJ
Redaktor polskiego wydania
«L'Osservatore Romano»
Città del Vaticano
Czcigodny Księże Redaktorze!

Niebawem minie trzydzieści lat od dnia, w którym ukazał się pierwszy numer polskiego wydania «L'Osservatore Romano». Z tej okazji, w imieniu Jego Świątobliwości Benedykta XVI, pragnę złożyć Redakcji Polskiej gratulacje i podziękować za wytrwałe i solidne przekazywanie polskim czytelnikom papieskiego nauczania, dokumentów Stolicy Apostolskiej oraz informacji z życia Kościoła w świecie.

Polskie wydanie «L'Osservatore Romano» zrodziło się wraz z pontyfikatem Papieża Jana Pawła II, który — jak pisał przed pięciu laty — po wyborze na Stolicę Apostolską pragnął przybliżyć swój naród i narody słowiańskie do serca Kościoła powszechnego. Chciał także, aby Słowo Boże, które starał się głosić Kościołowi i światu, docierało w jego ojczystym języku do Rodaków w kraju i rozsianych po całym świecie (por. List z 13 marca 2005 r.). Kolejni Redaktorzy i Pracownicy Redakcji Polskiej wiernie wychodzili naprzeciw temu pragnieniu Papieża. Odpowiedzialnie i kompetentnie przygotowywali kolejne numery, które stanowią dziś cenną dokumentację tego wielkiego pontyfikatu.

Ojciec Święty Benedykt XVI wyraża wdzięczność, że to dzieło jest kontynuowane z takim samym zaangażowaniem i troską, by papieskie przesłanie docierało do Polaków w tłumaczeniach wiernych i pięknych. Życzy, aby ten trud przynosił obfite owoce w życiu poszczególnych wiernych i całego Kościoła w Polsce.

Jego Świątobliwość zapewnia o swej pamięci w modlitwie, Bogu poleca Księdza Redaktora, Redakcję, Współpracowników i Czytelników i z serca udziela wszystkim swojego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Oddany w Panu
Kard. Tarcisio Bertone
Sekretarz Stanu
Watykan, 2 kwietnia 2010 r.


List Metropolity KrakowskiegoTrzydziesta rocznica ukazania się pierwszego numeru polskiego wydania «L'Osservatore Romano» budzi w nas wdzięczność i refleksję. Przede wszystkim jesteśmy wdzięczni Bogu za to opatrznościowe dzieło, które dokumentuje działalność Ojca Świętego oraz Stolicy Apostolskiej. Korzysta z tego dzieła Kościół w Polsce, a także całe polskie społeczeństwo. Ośmielam się powiedzieć, że to nauczanie zasługuje na szczególne miejsce w kulturze naszego Narodu, bo naszą narodową tożsamość kształtowała przecież przez całe stulecia wierność Stolicy Apostolskiej. Wyrażały to słowa: Polonia semper fidelis.

Dokładnie dziesięć lat temu Jan Paweł II pisał m.in.: «Pragnąłem, aby język polski był słyszany w Wiecznym Mieście, a nauczanie papieskie mogło docierać regularnie do Polaków. Dlatego ucieszyłem się bardzo, gdy otrzymałem pierwszy numer polskiego wydania 'L'Osservatore Romano'. (...) Było to bez wątpienia wydarzenie historyczne dla Kościoła w Polsce. Trzeba je rozumieć jako szczególny dar Bożej Opatrzności, dar dla polskiego Narodu, który przez długie lata nie miał dostępu do pełnej prawdy wyrażanej słowem czy pismem».

Jan Paweł II określił także zadania polskiego wydania «L'Osservatore Romano», które ma «służyć posłannictwu Stolicy Apostolskiej w Kościele i świecie współczesnym, otwierać serca i umysły na sprawy całego Kościoła powszechnego». Podzielam przekonanie Jana Pawła II, że tym zadaniom «L'Osservatore Romano» było i pozostaje wierne.

Pięć lat temu, 12 marca 2005 roku, z okazji dwudziestej piątej rocznicy powstania polskiego «L'Osservatore Romano», trzy tygodnie przed śmiercią, czcigodny Sługa Boży pisał z Polikliniki Gemellego: «zostało [ono] utworzone, aby służyć Następcy Piotra, informować rzetelnie o jego działalności 'aż po krańce ziemi' (Dz 1, 6) oraz pogłębiać więź jedności i solidarności Kościoła w Polsce z Kościołem powszechnym».

Dzisiaj, po trzydziestu latach istnienia pisma możemy stwierdzić, że wywarło ono znaczący wpływ na kształtowanie świadomości Kościoła w Polsce i na jego otwarcie na sprawy świata. Pozostaje ono bezcennym źródłem informacji o działalności i nauczaniu Papieża Benedykta XVI. Ma wielką wartość historyczną. Z tekstów i dokumentów — obecnie również w wersji elektronicznej — korzystają obficie wydawnictwa i media, a także wykładowcy i studenci uczelni kościelnych i nie tylko. Korzystają biskupi i księża w swojej posłudze głoszenia Słowa Bożego. Korzystają wszyscy, którzy pragną myśleć i czuć z Kościołem — sentire cum Ecclesia.

Wracając pamięcią do początków pisma, wspominamy Jana Pawła II, bez którego nigdy by się nie ukazał w Watykanie periodyk w języku polskim. Niech mi wolno będzie powiedzieć na zakończenie, że na obecnym etapie życia Kościoła polskie wydanie «L'Osservatore Romano» jest nam nadal i jeszcze bardziej potrzebne. Uczy nas bowiem uniwersalnego spojrzenia na świat i jego palące problemy. Otwiera na prawdę, która dociera ex corde Ecclesiae — z serca Kościoła.

Życzę Redakcji Bożego błogosławieństwa oraz wytrwałości w spełnianiu szlachetnego posłannictwa

Kard. StanisŁaw Dziwisz
Metropolita Krakowski
Kraków, 19 marca 2010 roku

List Przewodniczącego Konferencji Episkopatu PolskiOjciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu napisał: «Pragnienie łączności i instynkt komunikowania się, tak oczywiste we współczesnej kulturze, w rzeczywistości nie są niczym innym jak nowoczesnym wyrazem podstawowej i stałej skłonności człowieka do przekraczania samego siebie, by nawiązywać relacje z innymi ludźmi. Kiedy bowiem otwieramy się na innych, zaspokajamy nasze najgłębsze potrzeby i osiągamy pełnię człowieczeństwa».

Słowa Następcy św. Piotra są niejako odbiciem pragnienia Kościoła w Polsce, który 30 lat temu poprzez pierwsze wydanie «L'Osservatore Romano» w języku polskim przybliżył wiernym bezpośrednie nauczanie Stolicy Apostolskiej.

Dokumenty Stolicy Apostolskiej, teksty przemówień ówczesnego naszego rodaka Czcigodnego Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI pogłębiają jedność wszystkich wiernych w Polsce z Ojcem Świętym i całym Kościołem powszechnym oraz inspirują do wnikliwszej refleksji nad tajemnicą naszego zbawienia.

W sposób szczególny jestem wdzięczny inicjatorom sprzed 30 lat, a także śp. ks. Czesławowi Drążkowi SJ, który od 1991 roku z wielkim oddaniem i fachowością kierował polskim wydaniem «L'Osservatore Romano».

W przekazywaniu ważnych informacji z życia Kościoła polskiemu czytelnikowi niech Pan Bóg błogosławi i wynagrodzi trud, wysiłek i owocną pracę.

Bożej opiece polecam

Abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa-Przemyśl, 4 marca 2010 roku


List Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

Historia polskiego wydania «L'Osservatore Romano» ma «dopiero» trzydzieści lat, ale obejmuje dość ważny okres zmian w Kościele i świecie. Wiąże się przede wszystkim z wyborem na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły z «dalekiego» Krakowa. Gdy w Europie w 1989 roku dokonywały się przełomowe zmiany, polskie wydanie ukazywało się już od dziewięciu lat. Byłem świadkiem i uczestnikiem jego powstania i widziałem, jak Ojcu Świętemu zależało, aby jego słowo docierało do rodaków. Był to wyraz jego szczególnej troski o wiarę Polaków, o Kościół w Polsce, o losy narodu. Pragnął, aby papieskie nauczanie, słowo umocnienia, pociechy i zachęty do wierności Bogu i Ojczyźnie było czytane w ojczystym języku przez rodaków w Polsce i poza Polską.

Z okazji dwudziestej piątej rocznicy polskiego wydania napisałem w kwietniu 2005 roku: «Pojawienie się polskiej edycji 'L'Osservatore Romano' na rynku wydawniczym zostało dobrze przyjęte, a pismo stało się pierwszym źródłem dokumentacji pontyfikatu Jana Pawła ii. Zawierało bowiem materiał, do którego trudno było dotrzeć w inny sposób».

I tak zostało do dnia dzisiejszego, chociaż Kościół ma także nowe możliwości docierania do wiernych. Cele watykańskiego miesięcznika pozostają jednak te same: upowszechnianie dokumentów i nauczania Stolicy Apostolskiej w sposób rzetelny i systematyczny oraz umacnianie więzi między Papieżem a Kościołem, który jest w Polsce.

Od pięciu lat «L'Osservatore Romano» przekazuje nauczanie Ojca Świętego Benedykta xvi i ważne dokumenty tego pontyfikatu. W polskim wydaniu publikowane są teksty powstałe z troską o wierne tłumaczenie na język ojczysty. Warto, aby czytali je zwłaszcza ci, których misją jest przepowiadanie Ewangelii i pomoc w pogłębianiu rozumienia wiary.

Życzę redakcji polskiego wydania «L'Osservatore Romano», aby praca edytorska i troska o wierne tłumaczenie dokumentów i nauczania Stolicy Apostolskiej przynosiły dobre owoce, przybierające realne kształty w ludzkich sercach i chrześcijańskich postawach w życiu codziennym.

Abp Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski w Polsce
Warszawa, 9 marca 2010 roku


List Rzecznika Konferencji Episkopatu PolskiTrzydzieści lat temu ukazał się pierwszy numer polskiego wydania «L'Osservatore Romano». Dla Polaków na całym świecie było to równoznaczne z uzyskaniem dostępu do nauczania Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej w polskiej wersji językowej. Odtąd opracowywanie tekstów wygłaszanych przez Papieży po polsku oraz przekładów stało się podstawowym zadaniem tłumaczy i redaktorów polskiej edycji «L'Osservatore». Zespół ten dokumentował i dokumentuje pontyfikaty — najpierw Jana Pawła II, a obecnie Benedykta xvi. Słowem — posługa Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej dzięki temu miesięcznikowi jest bliższa Polakom na całym świecie.

Owoce pracy całego zespołu docierają także na «cyfrowy kontynent». W 1998 roku Fundacja «Opoka» otrzymała oficjalne zezwolenie Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej na publikowanie materiałów z polskiego wydania «L'Osservatore Romano» na stronie www.opoka.org.pl. Uzyskanie wspomnianej zgody jest wielką zasługą abpa Henryka Nowackiego, wówczas kierującego Sekcją Polską Sekretariatu Stanu. Z wdzięcznością wspominam rozmowy i współpracę ze śp. ks. Czesławem Drążkiem SJ. Pragnę też wyrazić podziękowanie ks. prał. Stefanowi Wylężkowi, który przez 12 lat niestrudzenie przekazywał teksty «L'Osservatore» w wersji elektronicznej do gliwickiego oddziału «Opoki».

Całej Redakcji, z ks. Władysławem Gryzłą na czele — ad multos annos!

Z modlitwą

Ks. dr Józef Kloch
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Fundacji «Opoka» w latach 1998-2008
Warszawa, 30 marca 2010 roku


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Gliwice Opoka rocznica Stefan Wylężek Adam Boniecki Czesław Drążek Osservatore Romano nauczanie papieskie dokumenty papieskie Władysław Gryzło
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W