Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek w Boliwii i Paragwaju (8-13 lipca 2015 r.)

GIOVANNI MARIA VIAN

Trzy ekologieNiezwykle goršce przyjęcie ludu i wspomnienie ojca Espinala, misjonarza jezuity, zamordowanego w okresie ostatniej srogiej dyktatury, to obrazy, które pozostanš w pamięci z pierwszych godzin Papieża Franciszka w Boliwii. Podobnie jak w minionych trzech dniach, spędzonych w Ekwadorze — które zakończyła wizyta w sanktuarium maryjnym El Quinche — także w bardzo jasnym œwietle lodowatego zachodu słońca w El Alto, następnie w La Paz i w Santa Cruz de la Sierra, już w pełni nocy, na obrzeżach dróg setki tysięcy osób oczekiwały i witały Papieża ze wzruszajšcš życzliwoœciš.

I właœnie w czasie przejazdu, poœród tłumnie zgromadzonych, z najwyżej położonego na œwiecie lotniska do stolicy Papież zatrzymał się, aby wspomnieć i pomodlić się w miejscu, gdzie w 1980 r. zostało znalezione umęczone torturami ciało Luisa Espinala, «naszego brata, ofiary ludzi interesu, którzy nie chcieli, by walczono o wolnoœć Boliwii», powiedział wzruszony, a przed odmówieniem razem z tłumem Ojcze nasz dodał: «Ojciec Espinal głosił Ewangelię, a ta Ewangelia drażniła, dlatego go wyeliminowali».

Nieco wczeœniej prezydent Evo Morales — który następnie przyjšł Bergoglia w pałacu prezydenckim w La Paz i po przybyciu do Santa Cruz de la Sierra — powitał goœcia na ziemi, na której szczególne piękno i różnorodnoœć kulturowš od razu zwrócił uwagę Papież. W Boliwii «mocno zakorzeniło się głoszenie Ewangelii, która na przestrzeni lat oœwiecała współżycie, przyczyniajšc się do rozwoju narodu i umacniajšc kulturę», powiedział Papież Franciszek, wyrażajšc nadzieję na współpracę w celu budowania społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego.

Temat wspólnego zaangażowania na rzecz dobra całego społeczeństwa był również głównym wštkiem ważnego przemówienia, które Papież wygłosił w katedrze w La Paz do władz cywilnych, wœród których w pierwszym rzędzie zasiadł prezydent Morales. «Proszę mi pozwolić współpracować», rozpoczšł, wskazujšc następnie na koniecznoœć integralnej ekologii, ponieważ œrodowisko naturalne i społeczne, polityczne i ekonomiczne pozostajš w œcisłym zwišzku ze sobš. A zatem ekologia matki ziemi, ekologia człowieka i ekologia społeczna, opisane obszernie i z przenikliwoœciš w ostatniej encyklice, przyjętej w całym œwiecie z niebywałym zainteresowaniem, a nie tylko wœród katolików i wierzšcych.

Dla budowania społeczeństwa najlepszym œrodowiskiem, które gwarantuje wszystkim możliwoœć wnoszenia swojego wkładu, jest wolnoœć. A w społeczeństwie chrzeœcijanie chcš tylko służyć œwiatłu Ewangelii, zapewnił Papież Franciszek. «Wiara jest œwiatłem, które nie oœlepia; ideologie oœlepiajš, wiara nie oœlepia, wiara jest œwiatłem, które nie oœlepia, ale które oœwieca i prowadzi z poszanowaniem sumienia i historii każdego człowieka i wszelkiego współżycia międzyludzkiego», powiedział Bergoglio, podkreœlajšc, że chrzeœcijaństwo odegrało ważnš rolę w kształtowaniu się narodu boliwijskiego, że wiara nie może być ograniczana do obszaru wyłšcznie subiektywnego i że nie jest ona subkulturš.

Na koniec ponownie Papież zabrał głos na rzecz rodziny, której wszędzie zagrażajš liczne realia nie do przyjęcia, a która jednak pozostaje niezastšpiona. Problemy socjalne, które rodzina rozwišzuje bez rozgłosu, sš tak liczne — zauważył Papież Franciszek — że niepromowanie jej oznacza pozostawienie bez ochrony najsłabszych.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sprawiedliwość sumienie ekologia subiektywizm godność człowieka niesprawiedliwość Ameryka Łacińska Boliwia ekologia integralna Podróż do Boliwii
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W