PGE wsparła badania populacji sów w Roztoczańskim Parku Narodowym

PGE Polska Grupa Energetyczna wsparła realizację badań nad populacją rzadkich gatunków sów występujących w Roztoczańskim Parku Narodowym i jego otulinie. Badania trwały od połowy marca do połowy maja 2022 roku.

Głównym celem prowadzonych badań było zebranie danych na temat kształtowania się populacji sów w zależności od czynników naturalnych, w tym porównanie aktualnych wyników z danymi zebranymi w Roztoczańskim Parku Narodowym dwadzieścia lat temu. Badania zostały przeprowadzone na 13 obszarach, gdzie występują dogodne warunki bytowania dla sów. Były to głównie tereny rolnicze wokół Parku (12 obszarów) i lasy w Parku (1 obszar). Obserwacje prowadzone były zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Prace terenowe trwały dwa miesiące: od połowy marca do połowy maja 2022 r.

PGE wsparła badania populacji sów w Roztoczańskim Parku Narodowym   PGE / Roztoczański Park Narodowy

W lasach Roztoczańskiego Parku Narodowego skupiono się na inwentaryzacji trzech rzadkich gatunków lęgowych: puszczyka uralskiego, sóweczki i włochatki. Kontrole w parkowych ekosystemach prowadzone były z punktów nasłuchowych rozmieszczonych co około 500 m, na liniowych punktach obserwacji (transektach) przebiegających przez odpowiednie obszary występowania docelowych gatunków, głównie lasy o naturalnym charakterze: buczyny, jedliny, olsy oraz stare bory sosnowe – powiedział Przemysław Stachyra, koordynator projektu z ramienia RPN.

Efektem prowadzonych badań w lasach Roztoczańskiego Parku Narodowego, jest stwierdzenie obecności wszystkich najważniejszych gatunków sów: puszczyka uralskiego w liściastych żyznych drzewostanach (głównie buczynach i grądach); sóweczki – w olsach podszytych świerkiem oraz jedlinach z domieszką dębów i buków; jak również najrzadszej wśród roztoczańskich lasów – włochatki, bytującej w najstarszych parkowych sośninach.

Zgodnie z zebranymi danymi, otwarte siedliska Roztocza oraz roztoczańskie wsie zasiedlają natomiast jedynie 2 gatunki sów: pospolity puszczyk oraz uszatka. W trakcie badań nie udało się potwierdzić obecności coraz rzadziej występujących gatunków: płomykówki oraz pójdźki. Ich nieobecność oraz coraz rzadsze występowanie na terenie Polski, skłoniła Park i ekspertów współpracujących przy projekcie, do zainicjowania nowych badań nastawionych na poszukiwanie „nieobecnych” gatunków. Badania rozpoczną się w czerwcu bieżącego roku.

Ważnym elementem przeprowadzonych badań było również zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych zagrożeń dla sów i ich siedlisk, zarówno tych naturalnych, jak i wynikających z obecności człowieka.

Uzyskane wyniki posłużą do stworzenia wydawnictwa edukacyjnego, prezentującego wnioski z badań.

PGE wsparła badania populacji sów w Roztoczańskim Parku Narodowym   PGE / Roztoczański Park Narodowy

***

PGE od lat realizuje działania z zakresu ochrony środowiska. Współpracuje z pięcioma parkami narodowymi: Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, Roztoczańskim Parkiem Narodowym, Wigierskim Parkiem Narodowym oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym w działaniach na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji dzieci i młodzieży.

PGE wspiera również tereny chronione i pomniki przyrody w tym Krzywy Las oraz Puszczę Solską. Działania realizuje wspólnie z partnerami, tj. z Gminą Gryfino, Nadleśnictwem Gryfino oraz Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym.

Od 2021 roku PGE jest Partnerem Strategicznym Ligi Ochrony Przyrody. W ramach partnerstwa realizowane są wspólne działania takie jak konferencje naukowe, wydawnictwa dydaktyczno-edukacyjne i kalendarze, konkursy dla szkół, działania z zakresu bioróżnorodności, w tym nasadzenia drzew czy zagospodarowanie łąk kwietnych oraz działania edukacyjne.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao