Kraków: III Mariacki Festiwal Organowy

We wtorek 11 lipca, rozpocznie się w Krakowie III Mariacki Festiwal Organowy.

W miesiącach wakacyjnych, od 11 lipca do 12 września br., mieszkańcy oraz goście Krakowa zaproszeni są do Bazyliki Mariackiej, którą wypełniać będą dźwięki królewskiego instrumentu w ramach III Mariackiego Festiwalu Organowego.

W festiwalu wystąpią wirtuozi muzyki organowej m.in.: Jen­ni­fer Pascu­al - dyr. muzyczny katedry św. Patryka na Manhattanie, Ern­st Wal­ly - tytularny organista katedry św. Stefana w Wiedniu, Euge­nio Maria Fagia­ni z Wło­ch, Bri­ce Mon­ta­gno­ux z Fran­cji oraz Roman Peruc­ki - I organista Kate­dry Oliw­skiej.

5 września, w kon­cer­cie upa­mięt­nia­ją­cym 500 - lecie Refor­ma­cji, wystąpi organista Peter Kofler z katedry w Monachium.

Dyrektorem Festiwalu jest Witold Zalewski - I organista Katedry Wawelskiej, a zarazem dyrektor Mię­dzy­uczel­nia­ne­go Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.

Pierwszy koncert z udziałem austriac­kie­go gościa - Ern­sta Wally'ego odbędzie się już 11 lipca o godz. 20:00

Program koncertu znajduje się na stronie mariacki.com

Wieczór poprowadzi Łukasz Jarocki.

Wstęp na poszczególne koncerty III Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go za oka­za­niem cegieł­ki w cenie 20 PLN.

Cegiełki do naby­cia w przed­sprze­da­ży w kasie Bazy­li­ki, a tak­że w dniu kon­cer­tu przy głów­nym wej­ściu do kościo­ła od godz. 19:00.

Organizatorami Festiwalu są: Bazy­li­ka Mariac­ka oraz Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie.

Partnerem głównym jest : Comar­ch S.A.

Partnerzy:

  • Kon­su­lat Gene­ral­ny Repu­bli­ki Fede­ral­nej Nie­miec w Kra­ko­wie 
  • Wło­ski Insty­tut Kul­tu­ry w Kra­ko­wie 
  • Insty­tut Fran­cu­ski w Kra­ko­wie 
  • Austriac­kie Forum Kul­tu­ry w War­sza­wie 
  • Agen­cja Rekla­mo­wa Opus B 
  • Fun­da­cja Art&Balance 
  • Sheep&Dragon Cafe

Źródła: archidiecezja krakowska/diecezja.pl, Mariacki Festiwal Organowy/mariacki.com

« 1 »

reklama

reklama

reklama