Poznańscy dominikanie: Z bólem przyjmujemy stanowisko Stowarzyszenia Lednica 2000

„Wrócimy na Lednicę, gdy tylko prawnie i organizacyjnie będzie to możliwe” – stwierdza o. Michał Śliż OP, przeor klasztoru dominikanów w Poznaniu, w oświadczeniu będącym odpowiedzią na stanowisko Stowarzyszenia Lednica 2000.  W opublikowanym jednocześnie liście do członków Stowarzyszenia wyjaśnia, że „spotkania Lednickie były zawsze zgromadzeniami religijnymi. Odpowiedzialność za ich organizację i przebieg ponosili ojcowie dominikanie, jako instytucja kościelna posiadająca misję kanoniczną oraz będąca właścicielem nieruchomości, na terenie której odbywały się spotkania”.

A oto treść oświadczenia o. Michała Śliża OP, przeora klasztoru w Poznaniu jak również listu do Stowarzyszenia Lednica 2000:

W związku z opublikowanym Oświadczeniem Stowarzyszenia Lednica 2000, pragniemy poinformować, że przed tygodniem, tj. 5 stycznia 2022 przesłaliśmy do Zarządu i Członków Stowarzyszenia Lednica 2000 list, w którym potwierdziliśmy wolę kontynuacji organizacji Spotkań Lednickich, przedstawiliśmy plan działania i przesłaliśmy otwarte zaproszenie do współudziału Członków Stowarzyszenia w organizacji Lednicy 2022. Z bólem przyjęliśmy wczorajsze stanowisko Stowarzyszenia Lednica 2000.

Wobec powyższego publikujemy pełną treść naszego listu przesłanego 5 stycznia. W uzupełnieniu chcielibyśmy poinformować, że nastąpiła konieczność czasowego opuszczenia budynków na Lednicy ze względu na przepisy prawa budowlanego. Między innymi z tego powodu miejsce tymczasowo utraciło zdolność służenia celom duszpasterskim w zgodzie z prawem krajowym i kanonicznym.

Niezbędnym jest również uporządkowanie odpowiedzialności za Lednicę. Pracujemy nad modyfikacją umowy użyczenia nieruchomości lednickiej, zawartej przez Dominikanów ze Stowarzyszeniem.

W poczuciu odpowiedzialności za kontynuację dzieła rozpoczętego przez Ojca Jana przystępujemy do organizacji wspólnie ze środowiskiem lednickim kolejnego spotkania. Trwające negocjacje ze Stowarzyszeniem dotyczące aktualizacji umowy użyczenia nie mogą blokować realizacji dzieła Lednicy.

Poprosiliśmy Stowarzyszenie o potwierdzenie udostępnienia Pól Lednickich w celu organizacji spotkania.

Zaprosiliśmy wszystkich, którym sprawa Lednicy jest bliska sercu, w tym również członków Stowarzyszenia do włączenia się w prace Forum Lednickiego, na którym chcemy opracować szczegółowy plan spotkania.

Pragniemy poinformować, że 6 stycznia w opublikowanym przez KAI wywiadzie, dominikańscy duszpasterze ledniccy o. Wojciech Surówka oraz o. Wojciech Prus, wspólnie z ks. Maciejem Będzińskim oraz ks. Michałem Kacprzykiem z Papieskich Dzieł Misyjnych, zaprezentowali koncepcję duszpasterską dla tegorocznej Lednicy.

W ramach debaty „Wiara i niewiara polskiej młodzieży” zorganizowanej również przez eKAI 11 stycznia o. Wojciech Surówka przedstawił rozpoznanie wyzwań duszpasterstwa młodzieży w obecnej sytuacji.
Wrócimy na Lednicę, gdy tylko prawnie i organizacyjnie będzie to możliwe.

o. Michał Śliż OP, przeor klasztoru
Poznań, 12 January 2022 r.
Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia
Lednica 2000
Pola Lednickie 1
62 – 280 Kiszkowo

Szanowni Państwo,
Lednica dzięki Panu Bogu, była i jest wspólnym dziełem ojców dominikanów oraz osób świeckich. Te dwie składowe są komplementarne, tzn. można je odróżnić, ale nie można ich od siebie oddzielić, ale też nie można ich mieszać.
Spotkania Lednickie były zawsze zgromadzeniami religijnymi. Odpowiedzialność za ich organizację i przebieg ponosili ojcowie dominikanie, jako instytucja kościelna posiadająca misję kanoniczną oraz będąca właścicielem nieruchomości, na terenie której odbywały się spotkania.

Twórcą Lednicy oraz Spotkań Lednickich był Ojciec Jan, który jako dominikanin łączył w swoim życiu funkcje i działania naznaczone charyzmatem:
• jako spiritus movens Lednicy,
• jako przedstawiciel i nadzorujący realizację spotkań w imieniu Klasztoru,
• jako organizator spotkań i ich wykonawca we współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem lednickim w tym ze Stowarzyszeniem jako jego prezes.

Ojciec Jan, po latach organizacji spotkań, stanął na czele jako prezes powołanego przez siebie oraz osoby świeckie Stowarzyszenia Lednica 2000. Z inicjatywy Ojca, pomiędzy Klasztorem i Stowarzyszeniem zawarta została umowa użyczenia terenu Lednicy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia z założeniem instytucjonalizacji i umocowania pełnionej funkcji pomocowej zarządzania nieruchomością i wsparcia organizacyjnego.

Klasztor nigdy nie zawierał ze Stowarzyszeniem umowy na działalność duszpasterską i nie delegował tego zadania. Spoiwem i gwarantem dla Klasztoru właściwej realizacji tego zadania był Ojciec Jan, a następnie inni dominikanie pełniący funkcję duszpasterzy lednickich.

Spotkania Lednickie, są traktowane przez Klasztor jako dzieło, które dominikanie chcą i będą kontynuować we współpracy z szeroko pojętym środowiskiem lednickim, co zostało potwierdzone przez postanowienia ostatniej Kapituły Prowincjalnej.

Ewolucja i adaptacja do obecnych realiów działalności duszpasterskiej ośrodka na Lednicy jak i sposobu jego administrowania oraz wiążąca się z tym konieczność dokonania zmian i uzupełnień w zapisach umowy użyczenia zaproponowana na początku roku przez Klasztor, nie spotkała się z akceptacją Zarządu Stowarzyszenia, co stało się powodem zawieszenia naszej współpracy w dotychczasowym kształcie.

Wola kontynuacji i rozwoju dzieła Lednickiego w zaktualizowanej formie, potwierdzonej nową umową i porozumieniem ze Stowarzyszeniem oraz gwarancje udziału członków stowarzyszenia w działalności ośrodka lednickiego i organizacji Spotkań Lednickich były w ostatnim półroczu wielokrotnie potwierdzane przez Klasztor, między innymi podczas zorganizowanych w celu osiągnięcia porozumienia pięciu spotkań przedstawicieli Klasztoru z Zarządem Stowarzyszenia.

Zważając na odpowiedzialność duszpasterską i duchową za kontynuację dzieła lednickiego, pozostającą w ścisłym związku z odpowiedzialnością prawną, zarówno kanoniczną jak i cywilną spoczywającą na Klasztorze, jako:
• organizatorze zgromadzeń religijnych,
• inwestorze-właścicielu nieruchomości na Lednicy
przystępujemy do organizacji Spotkania Lednickiego zaplanowanego na 4 czerwca 2022 r. Zapraszamy wszystkie osoby, którym sprawa Lednicy jest bliska sercu, do włączenia się w przygotowanie tego spotkania.

Mając na uwadze powyższe, a także cele statutowe Stowarzyszenia prosimy Zarząd Stowarzyszenia o potwierdzenie udostępnienia Pól Lednickich w dniach od 9 maja 2022 roku do 18 czerwca 2022 roku w celu organizacji Spotkania Lednickiego 2022.

Liczymy na szybkie wypracowanie zaktualizowanej postaci porozumienia ze Stowarzyszeniem, które dookreśli instytucjonalny udział Stowarzyszenia w organizacji Spotkań Lednickich i działalności Lednicy.

Chcielibyśmy, aby współodpowiedzialność za organizację spotkania była doświadczeniem polskiej młodzieży, która będzie mogła czerpać wsparcie z kapitału i dorobku poprzednich pokoleń będących współorganizatorami tego dzieła. W tym celu organizujemy Forum Lednickie, w którym udział wezmą przedstawiciele młodzieży z różnych ośrodków duszpasterskich i wspólnot oraz uczestnicy szeroko rozumianego środowiska lednickiego. Liczymy na konstruktywny udział w obradach forum członków Stowarzyszenia. O planowanym terminie i programie forum powiadomimy w odrębnej korespondencji.

W św. Ojcu Dominiku,
Michał Śliż OP, Przeor
12 stycznia 2022

Michał Śliż OP / Poznań
 

« 1 »

reklama

reklama

reklama