Kanonicy Regularni SJC, czyli jak połączyć „nową” liturgię ze „starą”?

Już od 25 lat ojcowie i bracia ze Zgromadzenia Kanoników Regularnych św. Jana Kantego sprawują posługę sakramentalną w obu formach rytu rzymskiego - jak to wyraził Benedykt XVI - w hermeneutyce ciągłości.

Chicagowscy kanonicy skutecznie udowadniają tym samym możliwość integracji liturgii trydenckiej i współczesnej w ramach jednego duszpasterstwa parafialnego. Unikalnym charyzmatem zgromadzenia jest właśnie celebrowanie Mszy św. w obu jej formach tak, aby udostępnić wiernym pełne bogactwo liturgiczne Kościoła. Zgromadzenie zostało założone w Chicago przez o. Franka Phillipsa C.R. w 1998 r. i zatwierdzone ad experimentum przez kard. Francisa George’a OMI w 2003 r. Konstytucje Zgromadzenia zostały następnie potwierdzone przez kard. Blase Cupich’a w 2019 r. Zgromadzenie, posiadając autoryzację do celebracji wg Mszału z 1962 r., kontynuuje posługę sakramentalną w pełnej jedności z Kościołem Powszechnym.

Misją Zgromadzenia jest „odrestaurowanie sacrum” co można rozumieć na kilku płaszczyznach. Jest to przede wszystkim staranie o osobiste uświęcenie i przeniknięcie wszystkich spraw życia codziennego, łącznie z kulturą, duchem Chrystusowym. W kontekście drugiego człowieka jest to – inspirowana legendą o cudzie naprawy dzbanka przez św. Jana Kantego – próba odnowy świętości bliźniego stworzonego na obraz Boży („Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?, 1 Kor 3,16) Wreszcie, na płaszczyźnie liturgicznej oznacza to danie pierwszeństwa Bogu poprzez celebrowanie liturgii z należytą pobożnością i wiernością rubrykom. Szczególnym powołaniem Zgromadzenia jest udostępnienie wiernym bogatych Tradycji Liturgicznych Kościoła Katolickiego, aby poprzez „doświadczenie sacrum” mogli spotkać Boga, poznać Go i pokochać („abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych”, z Prefacji o Narodzeniu Pańskim). Muzyka sakralna (chorał gregoriański, polifonia) odgrywa istotną rolę liturgiczną wprowadzając stosowną atmosferę modlitwy, wyrażając to co „niewypowiedziane”, a także scalając obie formy liturgiczne (często te same utwory mogą być wykorzystane w obu celebracjach liturgicznych dając poczucie jedności obu tych form).

Bracia i Ojcowie Zgromadzenia Kanoników Regularnych św. Jana Kantego posługują obecnie w dwóch parafiach Archidiecezji Chicago oraz jednej w Diecezji Springfield (Illinois). Jest to typowe duszpasterstwo parafialne (sprawowanie Mszy św. wraz z licznymi nabożeństwami, adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedzi, chrzty, małżeństwa, pogrzeby, a także wizyty u chorych oraz różne apostolaty).

Istotnym dodatkiem do życia parafialnego jest codzienna celebracja Liturgii Godzin (modlitwa brewiarzem) razem z wiernymi w Kościele, która przebiega w rytmie roku liturgicznego. Życie liturgiczne polega na przeżywaniu codzienności w rytmie kalendarza kościelnego, a więc zgodnie ze świętami, okresami pokuty czy nabożeństwami okresowymi.

Ważnym elementem duchowości Zgromadzenia jest również nabożeństwo do Matki Bożej, które wyraża się m.in. w codziennej modlitwie różańcowej, celebracji świąt maryjnych ze szczególnym dostojeństwem, konsekracji maryjnej oraz noszeniem różańca, jako części habitu.

Ojcowie i bracia Zgromadzenia składają śluby zakonne i prowadzą życie wspólnotowe oparte na regule św. Augustyna i dostosowane do Konstytucji Zgromadzenia (m.in. wspólne modlitwy, prace i posiłki). Poprzez zgodne życie bracia starają się dać świadectwo o Chrystusie, bo gdzie „miłość wzajemna i dobroć tam znajdziesz Boga żywego.” Poza tym, Zgromadzenie prowadzi liczne apostolaty, w tym katechezę parafialną, naukę języków biblijnych, warsztaty liturgiczne i muzyczne, pielgrzymki oraz szereg propozycji formacyjnych dla młodych ludzi, co stanowi niezwykle szlachetne zadanie zgodnie z dewizą Patrona Zgromadzenia Św. Jana Kantego (XV-wiecznego kapłana i profesora z Krakowa), który mówił: „jakież może być szlachetniejsze zajęcie, jak uprawiać umysły młodych ludzi…”

Live Stream - Sunday Mass - (1962 Missal) March 12th
St. John Cantius
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama