Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką (wstęp)

Podręcznik, który może być wykorzystany w procesie akademickiego kształcenia pedagogów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola

Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką (wstęp)

Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma

PODSTAWY PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ Z METODYKĄ

ISBN: 978-83-7505-888-8
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Spis wybranych fragmentów
Wstęp
Z historii wychowania przedszkolnego
opr. Jolanta Karbowniczek
Sylwetki wybranych postaci — ich koncepcje, fakty z działalności edukacyjnej oraz poglądy na wychowanie przedszkolne
Platon (427-347 p.n.e.)
Arystoteles (384-322 p.n.e.)
Plutarch (50-120 r. n. e.)
Marek Fabiusz Kwintylian (35-95 r. n. e.)
Vittorino De Feltre (1378-1446)
Erazm z Rotterdamu (1467-1536)

Wstęp

Reformowanie systemu oświaty realizowane w Polsce od września 2009 roku w znacznym stopniu dotyczy szczebla edukacji przedszkolnej. Po wielu latach debat nad obniżeniem wieku rozpoczynania przez dzieci nauki szkolnej do szóstego roku życia, mamy aktualnie sytuację, kiedy to stopniowo (do 2012 roku) zmieniać się będzie przedział wiekowy dzieci objętych oddziaływaniem wychowania przedszkolnego. Musi to pociągnąć za sobą istotne zmiany programowe i organizacyjne. Nie ulega więc wątpliwości, że przemiany dotyczyć muszą także samej pedagogiki przedszkolnej, w jej teoretycznym, ale także metodycznym wymiarze. Ogólny stan tej subdyscypliny naukowej, ocenić można aktualnie pozytywnie, biorąc pod uwagę ostatnie publikacje oraz polepszającą się jakość funkcjonowania placówek przedszkolnych. Wiele mówi się o wartości dzieciństwa, znaczeniu edukacji, optymalizacji praktyki pedagogicznej, poszukiwaniu i tworzeniu nowatorskich rozwiązań metodycznych. Pomimo satysfakcjonującego poziomu teoretycznej wiedzy oraz realnych działań i dokonań, pierwszoplanowym obiektem zainteresowań współcześnie musi się stać przedszkole postrzegane w nowym wymiarze, odpowiadającym najnowszym rozporządzeniom ministerialnym, dążeniom do pełnej demokratyzacji, tendencjom humanizacyjnym, przemianom „ku nowoczesności”.

Włączając się do dyskusji o aktualnych problemach edukacji przedszkolnej, widząc jednocześnie potrzebę konkretyzacji dorobku naukowego z tej dziedziny, autorki prezentowanej publikacji podjęły się próby zaprezentowania swojego, teoretyczno-metodycznego punktu widzenia na dotychczasowe osiągnięcia, ale także i wyzwania współczesności w tym zakresie. Mając bezpośredni kontakt z dziećmi, nauczycielami i kandydatami do pracy w przedszkolu, dostrzegając i traktując poważnie potrzeby wszystkich wymienionych grup osób, autorki poszczególnych rozdziałów przedstawiają podstawowe zagadnienia pedagogiki

przedszkolnej, akcentując jednocześnie nowy ich kontekst wynikający z przeobrażeń mających miejsce w ostatnich latach. Należy podkreślić, że prezentowane opracowanie w zamyśle autorek miało mieć charakter syntetyczny, dlatego też poruszane w nim podstawowe zagadnienia ujęte zastały w sposób zwięzły, a ich ramy wyznaczyły głównie potrzeby dydaktyki akademickiej. Książka ta bowiem w głównej mierze traktowana może być jako lektura obowiązkowa dla studentów kierunku „pedagogika” o specjalnościach przygotowujących do pracy w roli nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym. Jej odbiorcami mogą być także czynni zawodowo nauczyciele oraz rodzice chętni do pogłębiania i systematyzacji wiedzy z dziedziny pedagogiki przedszkolnej. Tematyka poszczególnych rozdziałów ściśle związana jest z praktyką edukacyjną, co, zgodnie z oczekiwaniami autorek, może przyczynić się do lepszego organizowania procesu stawania się przez dziecko podmiotem własnych działań oraz może spowodować u młodych nauczycieli głębszą refleksję nad możliwościami wspomagania rozwoju wychowanków.

Trudu zrecenzowania niniejszego opracowania podjęli się wybitni profesorowie m.in. prof. zw. dr hab. Sabina Guz oraz prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, za co Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Cenne, merytorycznie wartościowe i rzetelne uwagi, dotyczące zawartości treści poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów oraz trafne ich uporządkowanie, przyczyniły się do wnikliwej analizy tekstu i znacznie poszerzyły wasny pogląd na stan edukacji przedszkolnej.

Dla dobrze zorganizowanej edukacji przedszkolnej, przyczyniającej się do rozwoju dzieci, warto podejmować każdą próbę, która być może zainspiruje i tym samym zapewni lepszą jakość. Autorki takiej próby wyrażają więc nadzieję na życzliwy odbiór tego opracowania i życzą czytelnikom udanych zmian w przekształcaniu rzeczywistości.

Jolanta Karbowniczek — AKADEMIA IGNATIANUM — Kraków Małgorzata Kwaśniewska — UJK — Kielce
Barbara Surma — AKADEMIA IGNATIANUM — Kraków

opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama