reklama

Niedziela Chrystusa Króla

Katecheza dla kl III - szkoła podstawowa

dla klasy III

Cel  dydaktyczny:  Uczymy, że Pan Jezus jest Królem całego świata. Ukazujemy, czym jest Królestwo Boże.

Cel  wychowawczy:  Wychowujemy do naśladowania Pana Jezusa - Króla i budzimy potrzebę budowania Królestwa Bożego pośród nas.

Środki  dydaktyczne:  Pismo Święte, dwie korony o różnej wielkości, korona cierniowa, berło, trzcina, trzy portrety panujących królów i nazwy państw.

I.  PRZEBIEG  KATECHEZY

1.  Modlitwa przed lekcją religii

2.  Wprowadzenie, zainteresowanie tematem

Przynosimy na katechezę korony (mniejszą umieszczamy w widocznym miejscu klasy), obok niej umieszczamy berło.

 • Kto nosi koronę? (Przewidywane odpowiedzi: król, królowa)
 • Co symbolizuje korona? (Symbolizuje władzę, bogactwo, siłę.)
 • Jaki powinien być król? (Sprawiedliwy, dobry, mądry, powinien ubierać się w kosztowne rzeczy i posiadać służbę)
 • Czym zajmował się król w swoim państwie? (Siedział na tronie, rozkazywał innym ludziom, posiadał wojsko, toczył wojny.)
 • Czy potraficie wymienić imiona niektórych królów?

Na planszy umieszczamy trzy portrety władców oraz nazwy państw, w których panowali.

Ja znam Króla, który jest niezwykły, ponieważ panuje od początku świata, a Jego panowanie nie będzie miało końca. Jest potężny i wszechmocny, ale nie chce panować nad ludźmi przy pomocy wojska, broni, przemocy. Mógłby nosić najwspanialszą koronę ze złota, ale On, kiedy przebywał na ziemi, wybrał koronę z cierni. Mógłby trzymać berło z drogich kamieni i rozkazywać wszystkim ludziom, a przyjął zwyczajną trzcinę i oddał swoje życie, poniósł śmierć, by ratować świat, uwolnić nas od grzechu. Czy domyślacie się, jakie imię nosi Król, o którym wam opowiadam? (Pan Jezus)

W trakcie pokazujemy drugą koronę, większą i bardziej okazałą od poprzedniej oraz koronę z cierni, berło - trzcinę).

3.  Rozwinięcie - rozważanie Słowa Bożego

J 18,33-38 (Ten sam fragment po raz drugi czytają wszyscy uczniowie.)

Rozważanie przeczytanego Słowa

W czasie swej męki Pan Jezus został przywołany do Piłata. Pan Jezus był przesłuchiwany. Oskarżyciele chcieli udowodnić Mu winę i skazać na śmierć.

 • Jakie pytania skierował Piłat do Pana Jezusa? (Dzieci szukają pytań i udzielają odpowiedzi.)
 • Czy Pan Jezus jest Królem żydowskim? ("Tak, jestem Królem".)
 • Gdzie znajduje się królestwo Pana Jezusa? ("Królestwo moje nie jest z tego świata".)
 • O czym chciał zaświadczyć Pan Jezus? ("Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy słucha mojego głosu".)

Pan Jezus oznajmił, że jest Królem i zapewnił nas, że Jego Królestwo nie jest podobne do królestw ziemskich. Do czego przyrównał Jezus - Król swoje Królestwo? Odpowiedź znajdziemy w przypowieściach (Mt 13,1-9; 31-33; 44-46; 47-52).

4.  Samodzielna praca uczniów

Dzielimy klasę na cztery grupy. Każda grupa w tajemnicy otrzymuje przypowieść: 1) o siewcy, 2) o skarbie i perle, 3) o sieci, 4) o ziarnku gorczycy i zaczynie. Uczniowie w ciszy czytają i umawiają się, w jaki sposób przedstawią treść przypowieści w pantomimie.

(Katecheta dyskretnie wyposaża grupę w drobne rekwizyty - nasiona, skarb, perłę itp. Na planszy umieszcza napis.)

Królestwo Boże podobne jest do:

SIEWCY
ZIARNKA GORCZYCY I ZACZYNU
SKARBU I PERŁY
SIECI

Po przedstawieniu grupy, klasa odgaduje, o czym była mowa w każdej przypowieści i uzupełnia zdanie.

5.  Wykład - podsumowanie

Katecheta wyjaśnia, że Pan Jezus jest Królem żyjącym pośród nas, że Jego panowanie nie będzie miało końca. Objaśnia, że Jezus jest Królem sprawiedliwym, wiernym i kochającym każdego człowieka. O miłości zaświadczył umierając na krzyżu i przez swoje zmartwychwstanie (żaden król panujący nie mógł tego dokonać), pokonał śmierć, zniweczył grzech; nie nazywa nas sługami, ale dziećmi, przyjaciółmi. Jego królestwo to sprawiedliwość, radość, pokój. Jezus pragnie, by Jego królestwo rodziło się w sercu każdego człowieka i rozpowszechniało w całym świecie, aż do chwili, kiedy Pan Jezus przyjdzie powtórnie i zostaną wypełnione wszystkie Jego obietnice. Katecheta tłumaczy tajemnicze słowa Jezusa: "Królestwo moje nie jest z tego świata", uzupełniając je stwierdzeniem Pana Jezusa: "Królestwo Boże jest wśród nas".

II.  ZAKOŃCZENIE

1.  Moja odpowiedź

Co mogę zrobić, aby być podobnym do Pana Jezusa - Króla Wszechświata?

 • modlić się do Niego,
 • naśladować Go w ofierze,
 • słuchać Słowa Bożego i wypełniać je w swoim życiu.

Co mogę zrobić, aby rozwijać Królestwo Boże, które jest wśród nas?

 • wprowadzać pokój, radość, miłość, sprawiedliwość wszędzie tam, gdzie przebywam,
 • pomagać słabszym, pocieszać smutnych, karmić głodnych, odwiedzać chorych.

2.  Zadanie domowe

Wykonać koronę dla Pana Jezusa.

(Wytłumaczyć, że kiedyś człowiek nałożył Panu Jezusowi koronę z cierni, a dziś dzieci mają wykonać koronę miłości i wdzięczności dla Pana Jezusa, przynieść ją na niedzielną Eucharystię w Uroczystość Chrystusa Króla i złożyć w ofierze.)

3.  Modlitwa na zakończenie katechezy

opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama