Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Krzysztof  Datta

WYPEŁNIENIE  SIĘ  PROROCTW  O  DOSKONAŁEJ  OFIERZE

dla klasy IV

Cel  dydaktyczny:  Zapoznajemy dzieci z męką Pańską według Ewangelii św. Jana, zwracając uwagę na wypełnienie się proroctw o cierpiącym słudze Bożym i baranku paschalnym.

Cel  wychowawczy:  Wychowujemy dzieci do miłości i posłuszeństwa Bogu, nawet w chwilach najtrudniejszych.

Środki  dydaktyczne:

Metody:

Formy:  indywidualna, zbiorowa.

PRZEBIEG  KATECHEZY

I.  WPROWADZENIE

Poprośmy o dar mądrości Ducha Świętego, aby lepiej zrozumieć to, o czym na dzisiejszej katechezie usłyszymy. "Duchu święty ..."

Katechezę rozpoczynamy od powtórzenia z dziećmi wiadomości na temat: Czym było dla Izraelitów Święto Paschy?

(Dzieci powinny znać, z poprzedniej katechezy, tekst proroka Izajasza o cierpiącym słudze Bożym).

 1. Co Izraelici robili w Święto Paschy? (Składali Bogu w ofierze baranka paschalnego, ofiarowywali zwierzęta, chleb, owoce i płody rolne).
 2. Czy ofiary te zawsze były szczere? (Nie, ponieważ oddawali cześć Bogu tylko zewnętrznie, bez wewnętrznej poprawy).
 3. O kim jest mowa w proroctwie Izajasza o cierpiącym Słudze Bożym? (O Jezusie).

W trakcie powtórki katecheta pokazuje ilustracje przedstawiające Święto Paschy u Izraelitów, może również opowiedzieć o zwyczajach tego święta (np. nie wolno było łamać kości barankowi, bo tego zabraniały pisma).

II.  ROZWINIĘCIE  TEMATU

Na dzisiejszej katechezie mamy udowodnić, że proroctwa Izajaszowe wypełniły się w osobie Jezusa Chrystusa, który złożył ofiarę doskonałą.

A)  Ostatnia Wieczerza

Katecheta przybliża dzieciom wydarzenie, dzieląc się swoją wiedzą na ten temat oraz dokonuje analizy obrazu Leonardo da Vinci. Należy zwrócić uwagę na postać Judasza, który został przedstawiony na obrazie w momencie, kiedy pyta Jezusa o zdrajcę: "... Czyżbym ja Panie".

B)  Wysłuchanie i analiza pierwszego opowiadania

Treścią jego powinno być pojmanie Pana Jezusa.

Po wysłuchaniu opowiadania katecheta sprawdza uwagę uczniów, aktywizując ich poprzez pytania:

 1. Kto był nieobecny wśród apostołów podczas pobytu Jezusa w ogrodzie oliwnym? (Nieobecny był Judasz).
 2. Dlaczego go nie było? (Ponieważ postanowił zdradzić Jezusa).

Katecheta przypomina dzieciom postać Judasza, którego wcześniej oglądały na obrazie Leonardo da Vinci.

Następnie rozdajemy ksero tekstu Gorzkich Żalów. Krótko wyjaśniamy zwroty i archaizmy, sprawiające dzieciom trudności w zrozumieniu tekstu.

C)  Pieśń Jezu na zabicie okrutne... - z cz. I Gorzkich Żalów

Zwracamy uwagę na fakt niewinności Jezusa Chrystusa i Jego niesprawiedliwe osądzenie. Słuchamy nagrania; tekst należy rozdać wszystkim uczniom.

D)  Wysłuchanie i analiza drugiego opowiadania

Opowiadanie to powinno zawierać tekst (J 18,4ab), który wypisany na brystolu zostanie przypięty na tablicy. Treść tego opowiadania porusza problem zaparcia się Piotra oraz postawienie Jezusa przed Arcykapłanem Annaszem i Piłatem. Następnie katecheta przypina do tablicy teksty: J 18,11c; J 18,38d; J 19,1-3.

Po wysłuchaniu pytamy uczniów:

 1. Kto i dlaczego zaparł się Pana Jezusa? (Piotr zaparł się, ponieważ zabrakło mu odwagi).
 2. Na jaką górę Pan Jezus musiał nieść krzyż? (Była to góra Golgota).

E)  Pieśń Lament Piotra

Należy zwrócić uwagę na skruchę i cierpienie Piotra, wyrażone w słowach z pieśni: Gdzie jest mój Pan?

F)  Czytanie i analiza Pisma Świętego (J 19,28-37)

Podczas gdy katecheta będzie czytał tekst, dzieci stoją, aby zaznaczyć powagę tego wydarzenia. Po przeczytaniu nauczyciel zawiesza na tablicy teksty: J 19,31a; J 19,34; J 19,36b, które wypisane ma na brystolu.

Następnie rozdaje dzieciom kartki z tekstami: Iz 53,3a; Iz 7,12c i J 19,28-37. Można również przygotować stosowne ilustracje. Wykorzystujemy tu metodę: powiązań biblijnych.

 1. Porównaj tekst Jana i tekst proroctwa Izajaszowego i określ, czy mają one wspólne cechy? (Tak, ponieważ oba mówią o pojmaniu niewinnego człowieka).

G)  Analiza obrazu Mateusza Grunewalda - Ukrzyżowanie

Uczniowie otrzymują do pracy ksero obrazu i starają się rozpoznać osoby przedstawione na nim. Przebieg pracy jest kontrolowany przez katechetę, który naprowadza dzieci na prawidłowe odpowiedzi. Wniosek klasy powinien być następujący: obraz przedstawia ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, stojącą obok Jego matkę i umiłowanego ucznia Jana. Na obrazie znajdują się również: postać płaczącej kobiety ze splecionymi rękami, która symbolizuje Lud Boży - Kościół, ostatni z proroków - Jan Chrzciciel trzymający jakiś tekst w ręku. Należy zwrócić uwagę dzieci, że artysta umieścił obok Jana baranka z krzyżem, z boku którego wypływa krew - symbol ofiary. Nasuwa się wniosek, że krzyż to najdoskonalsza ofiara!

 1. Jak myślicie jaki tekst trzyma w ręku Jan Chrzciciel widoczny na obrazie? (Jest to tekst proroctwa Izajasza o cierpiącym Słudze Bożym).

Odpowiedź na pytanie może być nagrodzone oceną celującą!

H)  Uzupełnienie tabeli - świadectwa wypełnienia się proroctw Izajaszowych w osobie Jezusa Chrystusa

Uczniowie dostosowują teksty na tablicy do odpowiednich napisów w rubryce pierwszej, umieszczając je w rubryce drugiej i trzeciej - w zależności od tego, czy teksty te mówią o spełnieniu się proroctwa o cierpiącym słudze, czy też o baranku paschalnym.

Ćwiczenie to pomaga katechecie sprawdzić, z jaką uwagą uczniowie pracowali na katechezie oraz jakie treści są jeszcze niezrozumiałe.

Opis Męki Pańskiej Cierpiący sługa Boży Baranek Paschalny
Pojmanie Pana Jezusa.    
Pan Jezus przed Annaszem.
 
Zaparcie się Piotra.
 
Przesłuchanie u Piłata.
   
Biczowanie, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.    
Śmierć Chrystusa na krzyżu.    

III.  ZASTOSOWANIE  (refleksja pogłębiająca)

Zauważyliście, że Pan Jezus przez całe swoje życie był posłuszny swemu Ojcu. Czy wy czynicie podobnie? Zastanówmy się w ciszy!

 • Czy staram się zawsze wykonywać polecenia rodziców?
 • Czy zawsze jestem posłuszny Bogu, nawet w chwilach trudnych?
 • Czy żyję tak, jak On tego ode mnie oczekuje?

Widzicie, że trudno nam być podobnymi do Chrystusa i tak jak On poświęcić się Bogu. Dlatego w modlitwie końcowej poprośmy Boga o to, aby dał nam siły, które pozwolą nam choć trochę być podobnymi do Chrystusa. "Ojcze nasz"

IV.  Zeszyt:

Uczniowie przepisują tabelę do zeszytu.

V.  Zadanie  domowe:

Napisz co znaczy, że Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę.


Literatura:

 1. Z. Barciński, Metoda powiązań biblijnych. w: Metody aktywizujące w Katechezie. red. Z. Barcński Z i In. Lublin 1988, s. 57-58.
 2. E. Nowosielska, Zeszyt ćwiczeń do katechezy kl. IV. Poznań 1995, s. 66.
 3. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Biblia Tysiąclecia, red. Dynarski K. i in., Poznań 1995.
 4. A. Pat, Mała Biblia dla dzieci, Warszawa 1987, s. 223-231.
 5. J. Charytański, Podręcznik dla katechety. Bóg z nami cz. IV, Gdańsk 1992, s. 356-366.
 6. J. O. Puszkiewicz, "Promyk Jutrzenki" nr 2(67)/1988 - ilustracja "Jezus u Piłata".
 7. J. B. Szlaga, Powtórka z Biblii, Pelplin 1988, s. 137-138, 148-150.
 8. J. Wrotkowski, Dzieła, Style, Epoki - Architektura, rzeźba, malarstwo i muzyka w popularnym zarysie, Gdynia 1992, s. 69-80, 96-97.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2000-11-07Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Stary Testament prorok pascha ukrzyżowanie ostatnia wieczerza Ogród Oliwny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W