Najlepsza broń - czyli przykładowe formy modlitwy

Znak krzyża, Ojcze nasz... i inne modlitwy. Omówienie

Najkrótszą modlitwę wymawiamy, czyniąc znak krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

To pierwsza modlitwa, której uczą nas rodzice. To także początek każdej innej modlitwy – na znak, że odmawiamy ją w Imię Boże, imię niepojętego, bo Trójjedynego Boga. Znak krzyża wykonujemy również rozpoczynając każdy dzień i przed położeniem się spać. Na początku i na końcu Mszy Świętej. I nie tylko. Wykonując go, pamiętajmy, że całkowicie należymy do Chrystusa, ponieważ odkupił nas przez swoją mękę na Golgocie. Podobne znaczenie niesie tzw. mały znak krzyża, który kreślimy na czole, ustach i sercu.

Akty strzeliste

Do aktów strzelistych należą najkrótsze formy modlitewne, bo tak określić można każdą spontaniczne zwrócenie się do Pana Boga np. w reakcji na trudną sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Czasami używamy w takich momentach pochodzących z Pisma Świętego lub znanych od dawna formuł, jak np.:

Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. (J 21, 17)

Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Jezu, ufam Tobie!

Najbardziej znane są cztery akty: miłości, nadziei, wiary i żalu. Największym plusem tej formy modlitwy jest to, że możemy ją stosować wielokrotnie w ciągu całego dnia, w różnych sytuacjach, przypominając sobie o woli Bożej.

Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu – jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ta formuła, używana już w czasach apostolskich, to chrześcijański przykład doksologii, czyli uroczystej pochwały (gr. doxa – chwała, logos – słowo). Doksologia trynitarna, czyli uwielbienie Trójcy Świętej, jest celem chrześcijańskiej kontemplacji. Powtarzamy ją na końcu każdego psalmu w liturgii godzin, a także odmawiając Różaniec.

Modlitwa do Anioła Stróża

Któż nie zna z dzieciństwa Aniele Boży, modlitwy do Anioła Stróża! Ale czy odmawialiście ją kiedyś po łacinie?

Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna. Amen.

Modlimy się bezpośrednio do Pana Boga, ale także do świętych o wstawiennictwo, a w sposób szczególny do Matki Bożej. Modląc się Aniele Boży, poszerzamy ten „krąg modlitewny” o aniołów, oddelegowanych przez Boga do sprawowania opieki nad ludźmi. Ojciec Pio radził swoim przyjacielom: „Kiedy potrzebujecie mojej modlitwy, zwróćcie się za pośrednictwem swoich aniołów stróżów do mojego Anioła Stróża” – i udowadniał, że ten niezwykły sposób komunikacji działa!

Modlitwa Pańska

Chyba najpiękniejsza z modlitw – człowiek zwraca się do Boga jako swojego Ojca. W czasie kazania na górze (Mt 6,9-13, Łk 11,2-4) sam Jezus, Syn Boży, sformułował te słowa:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Kiedy nie wiemy, jak się modlić, sam Bóg podpowiada nam słowa modlitwy. Odmawiane w czasie pacierza od małego i na każdej Mszy Świętej potrafią nadal poruszać, kiedy uświadomiamy sobie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga! Możesz znaleźć w Internecie i posłuchać, jak modlił się nimi bł. Jan Paweł II, choćby w tytułowym utworze z niezwykłej płyty Abbà Pater (1999).

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Pierwszy fragment tej modlitwy to pozdrowienie, jakim Archanioł Gabriel powitał Maryję (Łk 1, 28). Drugi to słowa św. Elżbiety wypowiedziane podczas Nawiedzenia (Łk 1, 42). Z czasem dodano do nich imię Jezusa, a podczas epidemii dżumy w XIV w. również wezwanie ze sformułowaniem „teraz i w godzinę śmierci”. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, powołując się na świadectwa rozmaitych świętych, określił modlitwę Zdrowaś Maryjo jako m.in. śpiew wybranych, perłę, którą składamy w darze Matce Bożej oraz młot, który miażdży szatana!

Pod Twoją Obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Jest to najstarsza modlitwa maryjna, której najwcześniejsza wersja pochodzi z III wieku. W Polsce odmawiana w intencji wspólnoty Kościoła nabiera dodatkowego znaczenia z uwagi na wielokrotną pomoc, jaką otrzymaliśmy od Matki Bożej jako naród.

Credo

Wyznanie wiary może być także modlitwą! Jeśli masz trudność z zapamiętaniem dłuższej wersji odmawianej najczęściej na Mszy św., odkurz krótszą, zwaną Składem Apostolskim:

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Litania

Czy Wam również spowiednicy zadawali je jako pokutę? Są litanie do świętych i błogosławionych, są do Matki Bożej i Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Ducha Świętego. Jest również litania do Anioła Stróża. Poszukaj ich na katolickich portalach lub w książeczce do nabożeństwa babci.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Każda koronka to zbiór modlitw powtarzanych określoną liczbę razy, liczonych przy pomocy paciorków. Koronkę do Miłosierdzia Bożego podyktował Pan Jezus św. siostrze Faustynie w prywatnym objawieniu. Odmawia się ją na paciorkach zwykłego różańca. Najczęściej czyni się to o godzinie, w której Chrystus skonał na krzyżu, o 15.00. Zaczynamy od Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo oraz Składu Apostolskiego. Następnie na dużych paciorkach modlimy się słowami:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach 10 razy odmawiamy:

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

W Dzienniczku można znaleźć słowa Pana Jezusa: „Każdą duszę, która odmawiać będzie tę koronkę, bronię w godzinie śmierci jako swej chwały”.

Różaniec

Pełna Modlitwa różańcowa składa się z czterech części – w jej trakcie czterokrotnie korzystamy z tych samych paciorków różańca. Modlitwa różańcowa stanowi swego rodzaju strzeszczenie Ewangelii i składa się z czterech części opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Oto kolejność modlitw: znak krzyża, Skład Apostolski, Ojcze nasz, a następnie trzy razy Zdrowaś Maryjo. Ten wstęp kończymy wymówieniem Chwała Ojcu. Kolejne dziesiątki Różańca będą poświęcone kolejnym tajemnicom z życia Chrystusa i Maryi. Wymieniamy pierwszą z nich i odmawiamy Ojcze nasz na dużym paciorku, następnie dziesięć Zdrowaś Maryjo na małych paciorkach i jedno Chwała Ojcu na zakończenie. Modlitwy te odmawiamy w tej kolejności, rozważając kolejne tajemnice Różańca – 20 wydarzeń z życia Chrystusa, podzielonych na cztery grupy. Bł. Jan Paweł II uzupełnił „część radosną”, „bolesną” i „chwalebną”, dodając jeszcze „tajemnice światła”. Tym samym wzbogacił ukochaną przez siebie modlitwę. Zazwyczaj odmawia się dziennie tylko jeden sznur różańca wg następującego porządku:


Część radosna – poniedziałek i sobota
Część świetlista – czwartek
Część bolesna – wtorek i piątek
Część chwalebna – środa i niedziela

Jak pisze bł. Jan Paweł II w Liście Apostolskim o Różańcu Świętym, odmawiać Różaniec to „kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa”. „Różaniec, właśnie wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną”, metodą kontemplacji tajemnic życia Chrystusa. Jeśli Różaniec jest tak przeżywany, „staje się naprawdę drogą duchową, na której Maryja jest Matką, Nauczycielką i Przewodniczką, podtrzymującą wiernych swym potężnym wstawiennictwem”. Co więcej, wielu świętych i błogosławionych określało go jako niezwykle skuteczną broń przeciw szatanowi, porównując różaniec np. do magazynku z 50 nabojami na diabła!

Msza Święta

Jeszcze przed wojną ukazała się niewielka książeczka pt. „Mój niedzielny mszalik czyli Najłatwiejszy sposób słuchania mszy św.”, która wprowadzała czytelnika w liturgię niedzielną i świąteczną, i pozwalała mu w tej liturgii uczestniczyć. W mszaliku tym można przeczytać, że Msza św. daje nam związek z Bogiem, czyli niejako całą religię i dlatego czyni nas religijnymi.

opr. aś/aś

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao