Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. Marek Dziewiecki

Modlitwa różańcowa dla rodzin

Tajemnice radosneW rodzinie, która się wspólnie modli,
wszyscy rozmawiają ze sobą językiem miłości.

Wprowadzenie

Różaniec to modlitwa, w której wraz z Maryją rozważamy tajemnicę Chrystusa i Jego odkupieńczej miłości do każdego z nas. Różaniec to adorowanie Chrystusa razem z Maryją. To ponowne przyglądanie się wielkim dziełom, których Bóg dokonał w historii zbawienia. To uczenie się Chrystusa od Tej, która z miłością wsłuchiwała się w Jego słowa i która wiernie zachowywała je w swym sercu. W czasie modlitwy różańcowej rozważamy nie tylko to, co Jezus głosił, ale przede wszystkim to, kim On jest dla nas tu i teraz, w naszych obecnych realiach życia osobistego i społecznego. Rozważać wraz z Maryją tajemnice Różańca to być w duchowej szkole Maryi po to, by coraz lepiej rozumieć słowa i czyny Jej Syna. Kontemplując wraz z Niepokalaną oblicze Chrystusa, przebywamy w Jego obecności i pozwalamy na to, by On formował nasze serca i umysły. Maryja pozostaje ciągle obok nas jako duchowa Matka, Przewodniczka i Pośredniczka.

Modlitwa różańcowa to szczególne miejsce proszenia Chrystusa za wstawiennictwem Maryi. Syn Boży polecił nam zwracać się do Boga-Ojca wytrwale i ufnie: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7, 7). Modlitwę, którą Duch Chrystusa wzbudza w naszym sercu, Maryja wspiera swym matczynym wstawiennictwem. Różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą. Ufne błaganie zanosimy do Chrystusa przez pośrednictwo Jego i naszej Matki. Różaniec to także miejsce szczególnego głoszenia Chrystusa z Maryją i ważna forma nowej ewangelizacji. Różaniec odmawiany w rodzinie sprawia, że wszyscy jej członkowie zaczynają ze sobą rozmawiać językiem miłości, której uczą się od Zbawiciela i od Jego Matki.

Modlitwa „Zdrowaś Maryjo”, która stanowi centrum Różańca, to modlitwa biblijna, związana ze sceną zwiastowania i z heroicznym posłuszeństwem Maryi wobec Boga. Pozdrowienie Anielskie wyraża zachwyt i zdumienie z powodu Wcielenia Syna Bożego, czyli z powodu największego cudu w historii ludzkości. Różaniec oparty jest na powtarzaniu modlitwy „Zdrowaś Maryjo”. Patrząc powierzchownie na to powtarzanie, można by traktować Różaniec jako praktykę jałową i nużącą. Sens tego powtarzania odkrywamy wtedy, gdy jest ono wyrazem naszej miłości do Boga.

Przy odmawianiu modlitwy różańcowej, warto dodawać dopowiedzenia po słowach „...owoc żywota Twojego, Jezus”. Druga część modlitwy, zaczynająca się od słów „Święta Maryjo”, jest jednym z takich starożytnych dopowiedzeń, które z upływem czasu stało się tak znane, iż obecnie stanowi integralny element tej modlitwy. Papież Paweł VI w adhortacji Marialis cultus przypomniał ten zwyczaj dopowiedzeń po to, by jeszcze mocniej uwypuklić chrystologiczny aspekt modlitwy różańcowej. Także Jan Paweł II zachęca do takiej właśnie formy modlitwy różańcowej (RVM 35). Rozważanie danego dziesiątka Różańca można zakończyć jednym z aktów strzelistych. Obecnie najbardziej rozpowszechnionym aktem strzelistym jest modlitwa „O mój Jezu...” Na zakończenie Różańca modlimy się w intencji Kościoła i Ojca Świętego, aby podkreślić wspólnotowy sens tej modlitwy. Różaniec odmawiany z wiarą i skupieniem przez całą rodzinę, pomaga wszystkim jej członkom wzrastać w wierności powołaniu do świętości.

Tajemnice radosne

Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Wszyscy: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Prowadzący: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Wszyscy: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Wyznanie wiary: Skład Apostolski

Tajemnica pierwsza radosna

Zwiastowanie

Tekst biblijny

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: <Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: <Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida>. Na to rzekła Maryja: <Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa>”.

(Łk 1, 26-32; 38)

Medytacja

Biblijna scena zwiastowania ukazuje nam pełnię czasów, czyli pełnię objawienia miłości Boga do człowieka. Oto Bóg decyduje się przyjść do człowieka po to, by każdego z nas szukać i zbawiać, czyli kochać i uczyć kochać. Dialog Maryi z wysłannikiem Boga to najbardziej niezwykła rozmowa w historii ludzkości. Maryja uwierzyła w coś niewiarygodnego. Uwierzyła, że naprawdę dla Boga nie ma nic niemożliwego. Zaufała Bogu bardziej niż samej sobie. Stała się nową Ewą. Nie powtórzyła dramatu grzechu pierworodnego. Nie skupiła się na swoich wątpliwościach i lękach. Oddała siebie i swoje życie do wyłącznej dyspozycji Boga.

Bóg „poczekał” ze zwiastowaniem swoich planów do czasu, aż Maryja poślubi Józefa. Pragnął bowiem, by Jego Syn miał nie tylko ziemską Matkę, ale też by narodził się w rodzinie, czyli by mógł być chroniony miłością świętych małżonków! Maryja jest naszą przewodniczką w wierze i w modlitwie zawierzenia. W naszym codziennym życiu Bóg nieustannie zwiastuje nam swą zbawczą wolę: poprzez głos sumienia, poprzez różne spotkania i wydarzenia, a nade wszystko poprzez Ewangelię, w której zapisane są słowa i czyny Chrystusa. Wpatrując się w postawę Maryi w scenie zwiastowania, w chwili ciszy zastanówmy się nad naszą otwartością wobec Boga. Zastanówmy się też nad tym, w jaki sposób możemy sobie nawzajem pomagać, by nasza rodzina była coraz bardziej podobna do Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

Chwila medytacji w ciszy

Ojcze nasz...

10 Zdrowaś Maryjo

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego poczęłaś za sprawą Ducha Świętego

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego przyjęłaś z wiarą

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego przyjęłaś z nadzieją

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego przyjęłaś z miłością

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego przyniosłaś całej ludzkości

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego wyczekiwały wszystkie pokolenia

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który jest darem Bożej miłości

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który jest naszym jedynym Zbawicielem

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który był chroniony miłością świętych małżonków

Chwała Ojcu...

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Tajemnica druga radosna

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Tekst biblijny

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: <Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana>. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.” (Łk 1, 39-45; 56)

Medytacja

W czasie zwiastowania Maryja otworzyła się całkowicie na Boga. Zawierzyła mu do końca samą siebie i swoją przyszłość. Owocem tej otwartości na Boga była otwartość Maryi na człowieka. Im bardziej jest ktoś związany z Bogiem, tym mocniej kocha ludzi. Miłość do Boga w nierozerwalny sposób powiązana jest z miłością bliźniego. Maryja udaje się z pośpiechem do krewnej, która w podeszłym wieku oczekuje dziecka i która potrzebuje pomocy. Maryja idzie do Elżbiety nie po to, by ją jedynie odwiedzić, lecz po to, by jej przez trzy miesiące służyć obecnością i ofiarną pomocą. Idzie nie sama, lecz z Wcielonym Bogiem, którego nosi pod swym sercem.

Poprzez nawiedzenie Elżbiety Maryja przypomina nam o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. Wiara chrześcijańska to nie tylko uwierzenie w to, że Bóg istnieje i że jest Miłością. To także sposób życia, który polega na ofiarnym zaangażowaniu na rzecz tych, którzy najbardziej potrzebują naszej obecności i pomocy, naszych słów i czynów miłości. W chwili ciszy zastanowię się nad moją wiarą: czy wyraża się ona w nawiedzaniu z miłością tych, którzy potrzebują mojej pomocy? Czy dzięki mojej postawie rodzina, w której żyję, staje się znakiem szczególnej obecności i miłości Boga do człowieka? Czy postępuję w taki sposób, by moi bliscy mogli uwierzyć w miłość?

Chwila medytacji w ciszy

Ojcze nasz...

10 Zdrowaś Maryjo

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego zaniosłaś do Elżbiety

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który uczynił Ciebie błogosławioną między niewiastami

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który uczynił Ciebie zdolną do ofiarnej miłości

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który uczynił Ciebie wrażliwą na potrzeby każdego człowieka

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego Elżbieta przyjęła z wiarą i radością

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który upewnia nas o tym, że wiara bez uczynków jest martwa

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który nam błogosławi

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który nawiedza naszą rodzinę

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który uświęca naszą rodzinę

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który pierwszy cud uczynił dla nowożeńców w Kanie Galilejskiej

Chwała Ojcu...

O mój Jezu...

Tajemnica trzecia

Narodzenie Jezusa

Tekst biblijny

„Józef z Galilei, z miasta Nazaret, udał się do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”. (Łk 2, 4-7)

Medytacja

Ewangelia przedstawia Boże Narodzenie jako pełnię objawienia miłości Boga do człowieka. Narodziny każdego dziecka na tej ziemi mają sens i stają się znakiem nadziei właśnie w świetle tajemnicy Narodzenia Syna Bożego. Syn Boży nie przyszedł na ten świat w luksusach i dobrobycie materialnym, lecz przeciwnie — od początku dzielił los dzieci zagrożonych przez egoizm i cynizm ludzi dorosłych. W Bożej Dziecinie miłość niewidzialnego Boga stała się dla nas widzialna po to, byśmy mogli w tę miłość uwierzyć do końca i nieodwołalnie. Chrześcijanin to ktoś, kto wierzy w miłość i kto Bożej miłości zawierza siebie oraz swoich bliskich. To ktoś, kto od Syna Bożego uczy się kochać miłością wierną, widzialną, wcieloną w słowa i czyny, w obecność, pracowitość i odpowiedzialność.

Bóg rodzi się w nas i w naszych rodzinach wtedy, gdy przyjmujemy Go z wdzięcznością i miłością. Wiemy, że życie każdego z nas zaczyna się od poczęcia, ale radość życia zaczyna się wtedy, gdy przyjmujemy miłość od Boga i ludzi oraz gdy sami stajemy się bezinteresownym darem dla naszych bliskich. W chwili ciszy zastanowię się nad tym, czy postępuję w taki sposób, by Bóg mógł codziennie na nowo rodzić się w moim sercu i umyśle.

Chwila medytacji w ciszy

Ojcze nasz...

10 Zdrowaś Maryjo

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, dla którego nie było miejsca w gospodzie

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego porodziłaś w betlejemskiej stajence

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który urodził się w ubóstwie

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który przyjął pokłon pasterzy i mędrców

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego chroniłaś wraz z Twym świętym małżonkiem

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego chciał zabić Herod

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, w którym miłość Boga do człowieka stała się widzialna

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który utożsamia się z każdym dzieckiem

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który przypomina nam o tym, że małżeństwo jest nierozerwalne

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który jest fundamentem miłości małżeńskiej i rodzicielskiej

Chwała Ojcu...

O mój Jezu...

Tajemnica czwarta

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Tekst biblijny

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli [Dziecię] do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: <Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu>”. (Łk 2, 22. 33-35)

Medytacja

Maryja i Józef zanoszą Jezusa do świątyni. Ci święci małżonkowie wiedzą o tym, że każde dziecko jest własnością Boga i że Bóg powierza je opiece rodziców oraz duchowych opiekunów. Każdy mądry i odpowiedzialny rodzic wie o tym, że sam nie poradzi sobie ze szlachetnym wychowaniem dziecka. Wie też o tym, że przyprowadzanie dziecka do Boga to najpewniejsza gwarancja tego, że dziecko to będzie dorastało do świętej miłości. Ewangeliczna scena ofiarowania Jezusa w świątyni przypomina nam też o tym, że wychowanie dziecka wiąże się z trudem, a czasem z bolesnym cierpieniem. Ale ten trud i cierpienie jest błogosławione, jeśli tylko rodzice i dzieci pozostają wierni Bogu, Ewangelii i sumieniu.

W realiach życia doczesnego miłość małżeńska i rodzicielska — jak każda prawdziwa miłość — wymaga tego, by każdy z nas codziennie na nowo ofiarował Bogu i ludziom swój czas, swoją miłość i troskę, swoją obecność i wrażliwość, swoje radości i cierpienia. Kochać to dzielić się z innymi tym, kim jestem a nie tylko tym, co posiadam. W chwili ciszy zastanowię się, czy potrafię trwać w wierności wobec Boga i bliskich mi ludzi także w obliczu cierpienia i wyrzeczenia? Czy potrafię ofiarować Bogu i bliźnim to, co od Boga otrzymałem, czyli moje istnienie i moją zdolność do miłości?

Chwila medytacji w ciszy

Ojcze nasz...

10 Zdrowaś Maryjo

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego z Józefem zaniosłaś do świątyni

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego nie próbowałaś zatrzymać dla siebie

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, dla którego przyjęłaś miecz boleści

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, w którym Symeon rozpoznał Zbawiciela

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który jest światłem na oświecenie pogan

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który jest przeznaczony na upadek i powstanie wielu

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, któremu grzesznicy sprzeciwiać się będą

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który chroni nasze rodziny

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który uczy nas miłości wiernej i ofiarnej

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, razem z którym pragniemy nas samych ofiarować Bogu i bliźnim

Chwała Ojcu...

O mój Jezu...

 

Tajemnica piąta

Znalezienie Jezusa w świątyni

Tekst biblijny

„Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: <Synu, czemuś nam to uczynił. Oto Ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie>. Lecz On im odpowiedział: <Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?> Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.” (Łk 2, 41-50)

Medytacja

Być małżonkiem i rodzicem to nieustannie szukać dobra swoich bliskich. To wiedzieć o tym, że naprawdę kochać bliźniego może tylko ten, kto najpierw i nade wszystko szuka Boga, Jego miłości i prawdy, Jego obecności i łaski. Maryja i Józef szukali Jezusa z niepokojem i troską, a gdy odnaleźli Go w świątyni, wtedy zrozumieli, że On wcale się nie zagubił ani nie schował, lecz był tam, gdzie mógł wyjaśniać ludziom tajemnicę prawdziwego Boga, który rozumie i kocha człowieka. Być człowiekiem wiary i miłości to wraz z Maryją rozważać słowa i czyny Jezusa, to rozważać w umyśle i sercu wielkie dzieła Boże. To ciągle na nowo zdumiewać się miłosierną miłością Boga, która nas szuka, ratuje i zbawia.

W chwili ciszy zastanowię się nad tym, czy — podobnie jak Maryja - zachowuję w mym sercu słowa i czyny Jezusa? Czy wyciągam wnioski z całej historii zbawienia? Czy codziennie od nowa szukam tego Boga, który mnie kocha i uczy kochać? Czy wraz z całą rodziną spotykam się w świątyni Chrystusem, który pozostał dla nas obecny w Eucharystii?

Chwila medytacji w ciszy

Ojcze nasz...

10 Zdrowaś Maryjo

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego szukałaś z macierzyńską miłością

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego znalazłaś w świątyni

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego słowa rozważałaś w Twym sercu

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego słowa zachowywałaś w Twym sercu

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który był zawsze wierny swemu Ojcu

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który wzrastał w łasce u Boga i u ludzi

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego odnajdujemy w naszych świątyniach

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego odnajdujemy w Eucharystii

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego odnajdujemy w sakramencie pokuty i pojednania

...błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego odnajdujemy w kochających się i szczęśliwych rodzinach

Chwała Ojcu...

O mój Jezu...

Modlitwa w intencji Kościoła i Ojca Świętego

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,

Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,

Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,

Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,

w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.

Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,

Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,

uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;

racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,

ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Amen.

 

Modlitwa w intencji rodzin

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy,

wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy,

jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: różaniec zwiastowanie Ofiarowanie Pańskie tajemnice radosne nawiedzenie św. Elżbiety rozważania różańcowe różaniec dla rodzin Narodzenie Pańskie 12 letni Jezus znalezienie Jezusa

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W