Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. Ryszard Czekalski (red.)

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Katechezy o różańcu

Copyright © Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej 2003
NA NOWY WIEK - NOWE TAJEMNICE RÓŻAŃCA

katecheza dla klas ponadgimnazjalnych

Cele: poznawczy: Uczeń wie jaka intencja towarzyszyła Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II przy ogłaszaniu Roku Różańca; zna tajemnice światła i wie co uzasadnia ich wprowadzenie do modlitwy różańcowej.

kształcący: Uczeń rozumie, że różańcowe tajemnice światła ukazują Jezusa jako Światło dla niego. Uczeń rozumie dlaczego Jezus jest Światłem dla człowieka i świata.

wychowawczy: Uczeń potrafi w sytuacji dla siebie trudnej sięgnąć po tę szczególną modlitwę jaką jest różaniec.

Metody: Pogadanka, praca w grupach, praca z Pismem świętym.

Środki dydaktyczne: List apostolski "Rosarium Virginis Mariae", Pismo święte.

Plan katechezy 1. Punkt wyjścia

Katecheta w formie pogadanki odwołuje się do egzystencjalnego doświadczenia człowieka jakim jest ciemność i światło i do odczuć i uczuć jakie to doświadczenie budzi w człowieku.

Katecheta dzieli uczniów na sześć grup.

Trzy grupy otrzymują polecenie znalezienia jak największej liczby skojarzeń do słowa CIEMNOŚĆ wg wzoru: CIEMNOŚĆ to znaczy:....; pozostałe trzy do słowa ŚWIATŁO wg wzoru: ŚWIATŁO to znaczy:...

Katecheta określa czas na wykonanie zadania. Po zakończeniu grupy prezentują efekt swojej pracy.

Katecheta dokonuje bieżącej korekty; prawidłowe skojarzenia uczniowie zapisują w zeszytach według proponowanego wzoru:

Przewidywane skojarzenia

CIEMNOŚĆ to znaczy:

strach śmierć

błądzenie smutek

noc samotność

lęk niewidomy

piekło brak życia

zimno zło

pustka coś nieprzyjemnego

grzech kłamstwo

depresja przerażenie...

głucha cisza

ŚWIATŁO to znaczy:

słońce ratunek

dzień nie boję się

radość ciepło

droga życie

koniec tunelu piękno...

blask

lampa

coś przychylnego

Katecheta po zakończeniu tej części katechezy przeprowadza interioryzację odwołując się do skojarzeń uczniów ze słowem CIEMNOŚĆ i ŚWIATŁO. Katecheta zadaje pytania, pozostawiając czas na osobistą refleksję. Można wykorzystać muzykę refleksyjną.

- Co jest moją ciemnością? pustką? nocą? błądzeniem?... Czego się lękam? Co mnie przeraża? Co sprawia, że jestem jak niewidomy; że poruszam się po omacku; że nie widzę drogi; że nie widzę w niczym sensu; że nie ma we mnie radości? Co jest moją ciemnością?...

- Gdzie szukam światła? Co uważam za swoją lampę; za słońce którego potrzebuję by żyć? W czym; u kogo szukam ratunku na obszarze mojej ciemności? Gdzie szukam światła?... Co mi mówi teraz moje serce?

2. Przekaz treści

Ojciec Święty Jan Paweł II, człowieka nowego wieku; człowieka zmagającego się z różnoraką ciemnością: ciemnością wojen, terroryzmu, kłamstwa, chorób, manipulacji, przemocy, bezrobocia... kieruje ku światłu niezawodnemu, którym jest Jezus Chrystus. W swoim Liście apostolskim "Rosarium Virginis Mariae" prosi i przekonuje, aby iść ku temu światłu razem z Maryją, a jeśli z Nią to znaczy z różańcem w ręku.

Jan Paweł II ogłosił rok od października 2002 roku do października 2003 roku Rokiem Różańca oraz proponuje, aby włączyć do modlitwy różańcowej nową część, którą nazywa częścią "Świetlistą", a jej tajemnice - tajemnicami światła. Część ta uzupełnia różaniec o rozważanie publicznej działalności Jezusa i dlatego powinna być rozważana miedzy częścią radosną, a częścią bolesną.

Następnie wskazani przez katechetę uczniowie odczytują głośno fragmenty Listu apostolskiego.

"... odczuwam potrzebę rozwinięcia refleksji o różańcu, dając tamtemu Listowi apostolskiemu niejako maryjne ukoronowanie, by zachęcić do kontemplowania oblicza Chrystusa w towarzystwie i w szkole Jego Najświętszej Matki. Odmawiać różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa. By bardziej uwydatnić tę zachętę, korzystając z okazji zbliżającej się sto dwudziestej rocznicy ogłoszenia wspomnianej Encykliki Leona XIII, pragnę, by tę modlitwę przez cały rok w szczególny sposób proponowano i ukazywano jej wartość w różnych wspólnotach chrześcijańskich. Ogłaszam zatem okres od tegorocznego października do października roku 2003 Rokiem Różańca (... )

Chętnie to zalecam, z radością wspominając jeszcze inną rocznicę: 40 lat od rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II (11 października 1962), "wielkiej łaski" jaką Kościół naszych czasów otrzymał od Ducha Bożego" (RVM, nr 3).

"Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać "streszczeniem Ewangelii", jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Chrystusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad

triumfem zmartwychwstania (tajemnice chwalebne) rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). To uzupełnienie o nowe tajemnice, w niczym nie szkodząc żadnemu z istotnych aspektów tradycyjnego układu tej modlitwy, ma sprawić, że będzie ona przeżywana w duchowości chrześcijańskiej z nowym zainteresowaniem jako rzeczywiste wprowadzenie w głębię Serca Jezusa Chrystusa, oceanu radości i światła, boleści i chwały" (RVM, nr 19).

Katecheta, podsumowując podaje tajemnice zaproponowane przez papieża:

1. Chrzest w Jordanie.

2. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

4. Przemienienie na Górze Tabor.

5. Ustanowienie Eucharystii.

Katecheta stawia do rozwiązania problem:

Dlaczego Jan Paweł II nazwał wymienione tajemnice «tajemnica-mi światła»?

Katecheta dzieli uczniów na pięć grup. Przydziela każdej grupie jedną tajemnicę światła do dalszej pracy. Rozdaje pięć egzemplarzy Pisma świętego i podaje odpowiednie fragmenty przy pomocy którego uczniowie mają dokończyć zdanie:

Jezus jest Światłem ponieważ...

Grupa I -Lk 3, 21-23

Grupa II -J 2, 1-11

Grupa III - Mt 4, 23-25; 5, 1-11; 6, 25-33; 7, 13-14

Grupa IV - Łk 9, 28-36

Grupa V - Mt 26, 26-29; J 6, 48-51

Po zakończeniu pracy w grupach każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy, które zapisujemy na tablicy. Katecheta dokonuje koniecznych uzupełnień i poprawek.

3. Interioryzacja

Wspólna praca stanowi materiał do przeprowadzenia refleksji.

Przewidywane rozwiązanie

Jezus jest ŚWIATŁEM ponieważ:

tajemnica l

jest bez grzechu

jest umiłowanym Synem Ojca

jest napełniony Duchem Świętym

tajemnica 2

przynosi rozwiązanie spraw bardzo trudnych

przynosi radość

napełnia wiarą

tajemnica 3

wskazuje drogę

wskazuje prawdę

pokazuje sens i cel życia człowieka

= spotkanie z Bogiem = Królestwo Boże

daje nadzieję

tajemnica 4

jest Bogiem Prawdziwym

jest źródłem szczęścia

tajemnica 5

jest źródłem życia

jest ratunkiem

jest szansą

daje poczucie bezpieczeństwa

Refleksję kończymy modlitwą, którą odmawia wskazany przez katechetę uczeń.

Panie,

tak bardzo potrzebuję światła

dlatego muszę wpatrywać się w Ciebie

często

i cierpliwie

razem z Twoją Matką.

Ona zna Cię najlepiej

bo wszystko co dotyczyło Ciebie

zachowywała i rozważała

w swoim sercu

a teraz mnie napomina:

zrób wszystko cokolwiek ci powie mój Syn

Panie,

ilekroć będę miał wokół siebie ciemność gdy nie będę wiedział co robić spraw bym sięgnął do modlitwy

4. Podsumowanie

Każda grupa otrzymuje do rozwiązania jedną rozsypankę.

Grupa I

"Różaniec to szkoła Maryi", w której poznajemy Osobę Jezusa -Światło Świata.

Grupa II

Różaniec wprowadza odmawiającego w samo serce Ewangelii czyli Dobrej Nowiny o zbawieniu.

Grupa III

Różaniec w sercu odmawiającego wzbudza pokój, radość i nadzieję.

Grupa IV

Są takie chwile ciemności w życiu, kiedy samo przesuwanie paciorków różańca jest wołaniem do Boga o światło.

Grupa V

Różaniec to skarb, który Jan Paweł II - papież wkłada w ręce człowieka nowego wieku.

Po ułożeniu zdań, każda grupa podaje swoje rozwiązanie. Uczniowie zapisują je do zeszytów w formie wniosków.

5. Praca domowa

Przeczytać i raz jeszcze przeanalizować wszystkie wskazane teksty Ewangelii dotyczące tajemnic światła.

Opracowała: Anna Zmyslowska


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: rozważanie różaniec przemienienie Ewangelia ustanowienie Eucharystii chrzest Jezusa tajemnice światła wesele w Kanie Galilejskiej

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W