Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


bp Jacek Jezierski

MARYJA POCZĄTKIEM NOWEGO ŚWIATA
Zarys mariologii katolickiej

ISBN: 978-83-7505-845-1
wyd.: Wydawnictwo WAM 2012

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Nowy Testament o Maryi
Maryja w perspektywie historii
Czas życia i środowisko Maryi
Imię Matki Odkupiciela
Maryja w Ewangelii według św. Marka


Maryja w Ewangelii według św. Marka

Ewangelia według św. Marka uchodzi za najstarszą, powstała wlatach 60. Św. Marek zebrał słowa i czyny Jezusa, dał im swój układ19. W tej Ewangelii obraz Chrystusa jest „jeszcze w wersji początkowej”. Jest on surowy, „chropowaty”, pozbawiony dogmatycznej refleksji. Jezus jest przedstawiany jako człowiek bardzo realistycznie. W relacjach innych Ewangelistów ten wizerunek zostaje złagodzony i stonowany, aby nie raził czytelnika. W ten sposób też mówi Marek o Maryi. Chodzi tu o następujące miejsca: Mk 3, 20-21, Mk 3, 31-35, Mk 6, 1-620.

Mk 3, 20-21. Krewni Jezusa byli przekonani, że On przesadnie angażuje się w swoją misję. W imię miłości rodzinnej chcieli Go powstrzymać od aktywności tego typu21. Niektórzy ze współczesnych teologów uważają, że w grupie mówiących o Jezusie „odszedł od zmysłów”, była również Maryja.

Mk 3, 31-35. Gdy krewni wraz z Maryją, chcą odwiedzić Jezusa, On ich poucza, że „sprawą istotną nie jest pokrewieństwo naturalne, nie wyłączając więzów z matką, lecz pokrewieństwo duchowe, oparte na fundamencie pełnienia woli Boga”22. Niektórzy autorzy uważają, iż krewni Jezusa i Jego Matka nie rozumieli Go i dlatego nie aprobowali Jego posłannictwa. To niezrozumienie „nie ubliża” jednak godności Maryi. „W świetle Nowego Testamentu można mówić o rozwoju wiary Maryi w tajemnicę życia i posłannictwa Jezusa”23. Maryja dzięki wierze wnikała stopniowo wtajemnicę swojego Syna. Rozważnie uczyła się i wzrastało w Niej rozumienie misji Jezusa. Mk 6, 1-6. W mesjańską godność Jezusa wątpili mieszkańcy Nazaretu, krewni oraz Jego uczniowie.

Św. Marek nie nazwał Jezusa „synem Józefa”, lecz „synem Maryi”. W tamtym czasie zasadniczo określano syna lub córkę przez odniesienie do ojca. Spotykamy różne wyjaśnienia tego pojęcia zastosowanego przez Ewangelistę:

Św. Marek posiadał już wyraźną świadomość, że Jezus począł się mocą Ducha Świętego i że Józef nie był Jego ojcem.

„Bracia i siostry Jezusa” — wobec tego zapisu funkcjonują następujące klasyczne wyjaśnienia: Elwidiusz (380) — Maryja posiadała więcej dzieci. Epifaniusz (382) — Jezus miał braci przyrodnich, gdyż Józef posiadał dzieci z pierwszego małżeństwa.

Św. Hieronim (383) — „bracia” to krewni, to synowie Marii, żony Kleofasa, spokrewnionej z Maryją. Katolicy opowiadają się w zasadzie za tą interpretacją25.


19J. Kudasiewicz, Problem antymaryjności, [w:] W mocy Ducha. Księga Jubileuszowa w 25 rocznicę konsekracji arcybiskupiej Władysława Ziółka metropolity łódzkiego, łódź 2005, s. 425.

20 Tamże, s. 426n.

21Tamże, s. 428.

22Tamże, s. 429.

23Tamże, s. 429.

24 F. Courth, Mariologia, dz. cyt., s. 92.

25 J. Kudasiewicz, Problem antymaryjności, dz. cyt., s. 430.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja mariologia bracia Matka Pana kult maryjny Najświętsza Maryja Panna krewni siostry Matka Odkupiciela mariologia katolicka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W