Lenistwo w dokształcaniu religijnym

Fragmenty książki "Modlitwa zniechęconego"

Lenistwo w dokształcaniu religijnym

bp Jan Szkodoń

MODLITWA ZNIECHĘCONEGO

ISBN: 83-7318-638-7

wyd.: WAM 2006Lenistwo w dokształcaniu religijnym

Student: Często zastanawiam się nad tym, dlaczego wiara jednych wzrasta, a innych — słabnie. Widzę, że wystarczy zmiana środowiska, aby ktoś przestał uczęszczać do kościoła i przyjął niechrześcijańskie postawy etyczne. Gdzie tkwi tego przyczyna? Na pewno problem jest złożony. Ale odnoszę wrażenie, że wiara wielu ludzi nie jest pogłębiona. Brak wiedzy religijnej i zbyt słaba więź osobista z Bogiem prowadzi do odejścia od ewangelicznego stylu życia.

Na ile księża przeżywają na co dzień przyjacielską więź z Najwyższym Kapłanem? Bardzo boję się tego, by ksiądz nie stał się urzędnikiem, pracownikiem instytucji, którą także jest Kościół. Wiem przecież, że ten, kto sam jest zimny, nie może przekazać ciepła i ognia Bożego innym.

Bp Jan Szkodoń: Troska o rozwój życia wewnętrznego wyraża się przede wszystkim w tym, że chrześcijanin jest posłuszny Jezusowi, który wzywa, aby się zawsze modlić i nigdy nie ustawać (por. Łk 18, 1). Zaś Paweł Apostoł zachęca: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17); „Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana Jezusa Chrystusa” (Ef 5, 20); „Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu” (Ef 6, 18).

Modlitwa jest zawsze możliwa. Nasz czas jest w ręku Boga. Koniecznie trzeba się modlić, bo jeśli nie pozwolimy się prowadzić Duchowi, popadniemy ponownie w niewolę grzechu. „Kto się modli, z pewnością się zbawia; kto się nie modli, z pewnością się potępia” (św. Alfons Liguori). Modlitwa i życie chrześcijańskie ściśle się łączą. Modlitwa prowadzi do czynów miłości, nasze czyny stają się modlitwą i prowadzą do modlitwy.

Boże, nasz Ojcze, Twój Syn dał nam przykład modlitwy, wezwał nas do niej i nauczył nas słów: „Ojcze nasz”. Duch Święty czyni nas zdolnymi do modlitwy.

Prosimy Cię, pobudzaj nas nieustannie do modlitwy. Niech nie ulegamy pokusie znużenia i lenistwa. Spraw, aby modlitwa prowadziła nas do uczestniczenia w Eucharystii. Niech modlitwa budzi w nas pragnienie oczyszczenia w sakramencie pokuty.

Modlę się za kapłanów, daj im ducha modlitwy i kontemplacji. Niech przebywanie z Tobą na modlitwie da im gorliwość, wytrwałość, ofiarność, zdolność do przebaczania i do odważnego świadectwa.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama