Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Stanisław Mrozek SJ

OSTATECZNY LOS CZŁOWIEKA

ISBN: 978-83-7505-359-3

wyd.: WAM 2009
Spis treści
Słowo wstępne7
I. WOBEC ODEJŚCIA, JAKIM JEST ŚMIERĆ WŁASNA 11
1. Wokół samego momentu śmierci11
2. Czego się lękać?14
3. O czym pamiętać, gdy nachodzi mnie niż duchowy?15
4. Z cierpienia Krzyża, jakim czasem bywa umieranie, abdykować nie można 16
5. Chrześcijańskie umieranie i odchodzenie 17
II. JAK SIĘ DOBRZE PRZYGOTOWYWAĆ do ŚMIERCI?21
1. Do dobrej śmierci trzeba w porę dojrzewać21
2. Co niesie nadzieję na dobrą śmierć?26
3. Dobrą śmierć i w porę trzeba sobie wymodlić30
III. Z POMOCĄ UMIERAJĄCYM, CZYLI WOBEC ŚMIERCI INNYCH33
1. Nasz największy dar33
2. O czym warto pamiętać?37
3. Gdy umiera ktoś bliski 41
IV. WIARA W ŻYCIE WIECZNE44
1. Śmierć nie kończy życia ludzkiego44
2. Co jeszcze przemawia za nieśmiertelnością człowieka?48
3. Świadectwo samego Chrystusa i Jego apostołów 50
4. Dwa zagadnienia uzupełniające54
5. Na zakończenie dwie wypowiedzi świętych56
V. CO CZEKA CZŁOWIEKA ZARAZ PO ŚMIERCI?57
1. Sąd po śmierci57
2. Miejsce sądu szczegółowego60
3. Prawda o Sądzie Ostatecznym, tj. powszechnym 60
4. Kryteria osądzenia człowieka 62
5. Świadomość nieprawości i zmarnowanego życia62
6. „Bądźcie gotowi!”63
VI. CZYM JEST STAN PEŁNEJ SZCZĘŚLIWOŚCI, CZYLI NIEBO?66
1. Niebo istnieje 66
2. Jak to będzie w niebie?68
3. Jak zdobyć Niebo?71
4. Niebo jest warte najwyższej ceny73
VII. KOŃCOWE OCZYSZCZENIE, CZYLI CZYŚCIEC, DLA KOGO NIEUNIKNIONY?74
1. Łaska czyśćca74
2. Czy Pismo Święte mówi coś o czyśćcu?75
3. Rzeczywistość czyśćca78
4. Sposoby złagodzenia lub skrócenia cierpienia dusz czyśćcowych81
VIII. NA CZYM POLEGA WIECZNA RZECZYWISTOŚĆ PIEKŁA I KOMU PRZYPADNIE?89
1. Rzeczywistość piekła 89
2. Miłosierdzie Boga a potępienie wieczne95
3. Nie jest obojętne jak żyjemy i postępujemy99
IX. CO WNOSI WIARA W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE?102
1. Czym jest wiara w świętych obcowanie?102
2. Odwołani do wieczności interesują się nami i chcą nam pomagać105
3. Świat duchów anielskich godny zainteresowania i czci112
4. Przeżywanie wiary w świętych obcowanie w naszej codzienności116
X. DOPÓKI ŻYJĘ NA CO MOGĘ ZAWSZE LICZYĆ?120
1. Największy dar Boży na czasy obecne i ostateczne 120
2. Nie ma sytuacji bez wyjścia — zawsze można liczyć na Miłosierdzie Boże dopóki żyjemy124
3. Aby nie ustać w drodze do domu Ojca127

Odważcie się spojrzeć na swoje życie w jego bliższej i dalszej perspektywie
(Sługa Boży Jan Paweł II do młodzieży akad., Warszawa, 3.06.1979).

SŁOWO WSTĘPNE

Zawsze interesowały mnie problemy ostateczne, eschatologiczne, metafi zyczne. Wciąż mam w pamięci maksymę rzymską wyniesioną ze szkoły średniej podczas nauki języka łacińskiego: Quidquid agis, prudenter agas, et respice fi nem („cokolwiek czynisz, czyń roztropnie, i patrz na koniec”).

Nie zapominam też o uwadze myśliciela chrześcijańskiego Tomasza a Kempis, którą zawarł w swoim sławnym dziełku O naśladowaniu Chrystusa (ks. I, r. 1, 4): „Marnością jest skupianie uwagi tylko na obecnym życiu, nie patrząc na to, co będzie potem” (wprowadzone do tekstu wytłuszczenia pochodzą od autora).

Pociągało mnie wszystko, co pomagało zrozumieć sens życia, kierunek i kres rozwoju świata i ludzkości.

Filozofia marksistowska ze swoim materialistycznym światopoglądem okazała się całkiem nieprzekonywająca. Osobiście też dałem temu dowód w swojej pracy licencjackiej będącej podsumowaniem seminarium z marksizmu-leninizmu. Dopiero fi lozofi a tomistyczna, studium fenomenu człowieka i religii, a także studium Biblii — Objawienia Bożego — doprowadziły mnie do przekonania, że nie jest wszystko jedno, jak się potoczy moje życie, z jakimi wartościami będzie ono powiązane.

W niniejszym przekazaniu moich duchowych odkryć i przemyśleń pragnę dać świadectwo powagi spraw łączących się z kresem naszego życia, a konkretnie odpowiedzieć na pytanie: co składa się na nasz ostateczny los i od czego on zależy, by był na zawsze szczęśliwy?

Myślę, że nikt z nas nie chce być dopiero mądrym po szkodzie, jak ten ewangeliczny bogacz, który znalazł się na miejscu męki (zob. Łk 16, 19- 31). Dlatego już dziś zabiegajmy o dar mądrości Bożej i odpowiedzialności za życie swoje i innych. Niech ta publikacja temu służy na większą chwałę Bożą. I za Twoim pośrednictwem Drogi Czytelniku niech ona także dotrze do Twoich bliskich i znajomych w trosce o ich wieczne zbawienie.

W perspektywie nowego życia i rozliczenia się ze swojego zarządu darem obecnego życia zawierzam siebie i wszystkich Drogich Czytelników Miłosierdziu Bożemu. Proszę też o modlitwę i Msze Święte teraz i po mojej śmierci.

ks. Stanisław Mrozek SJ

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: śmierć świętych obcowanie strach piekło czyściec sąd życie wieczne rzeczy ostateczne niebo miłosierdzie Boże
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W