Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Klaus Schatz

SOBORY POWSZECHNE - PUNKTY ZWROTNE W HISTORII KOŚCIOŁA

Przełożył
ks. Jerzy Zakrzewski SJ
Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici
Kraków 2000
NIHIL OBSTAT. Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego,
ks. Adam Żak SJ, prowincjał. Kraków, 9 czerwca 2000 r., l.dz. 157/00.
Sobory powszechne - punkty zwrotne w historii Kościoła
(strony w wyd. papierowym)
Wprowadzenie: jakie synody są ekumeniczne? 7
Początki instytucji soborowej 15
Sobór w Nicei, jego recepcja i walka o dogmat trynitarny 22
I. Sobór w Nicei 22
1. Ariańskie rozumienie pośrednictwa Chrystusa 22
2. Spór przed Soborem Nicejskim 24
3. Sobór w Nicei i jego wyznanie wiary 26
4. Kanony Soboru Nicejskiego 29
II. Walka o Sobór Nicejski 32
1. Pierwsza faza (328-350): walki o wyznaczenie kierunku 32
2. Druga faza (350-360): rozdarcie dogmatyczne 34
3. Konsolidacja i rozwiązanie (360-382) 36
III. Sobór Konstantynopolitański I (381) 39
1. Przebieg 40
2. Wyznanie wiary i recepcja soboru 42
"Czy tylko Nicea?" Od Efezu do Chalcedonu 45
I. Nestoriusz, Cyryl i Sobór w Efezie (431) 47
1. "Scandalum oecumenicum" 47
2. Dwa sobory w jednym mieście 49
3. Chwiejny pokój 51
II. Sobór Efeski II - "synod zbójecki" (449) 52
III. Sobór w Chalcedonie (451) 54
1. Zwołanie i przebieg 54
2. Formuła wiary i kanony 57
3. Sobór i papież - kanon 28 59
4. Po Soborze Chalcedońskim: sprzeciw i recepcja 62
Patriarchaty, Kościoły krajowe i krucha jedność: starożytne sobory po Chalcedonie 67
I. Pod znakiem walki o Chalcedon (484-681) 68
1. Nowy typ synodu na Zachodzie 68
2. "Henotikon" i ważność Chalcedonu 69
3. Spór o "Trzy rozdziały" i Konstantynopol II (553) 71
4. Monoteletyzm i Konstantynopol III (680/681) 76
II. Pod znakiem rozpadu chrześcijańskiego świata (692-880) 80
1. Życie synodalne na Zachodzie 80
2. "Trullanum" (692) 82
3. Spór o obrazy, Sobór Nicejski II (787) i reakcja Zachodu 83
4. Sobory konstantynopolitańskie z okresu sporu focjańskiego (861-880) 90
Papieskie sobory późnego średniowiecza 97
I. Od synodu papieskiego do soboru całego chrześcijaństwa 97
1. Synody cesarsko-papieskie 97
2. "Powszechny", ponieważ papieski: synody okresu reformy gregoriańskiej 98
3. "Synody generalne" XII wieku 100
II. Pod znakiem papieskiego przewodzenia chrześcijaństwu 104
1. Reforma i walka z herezją: Sobór Laterański IV (1215) 105
2. Papież przeciw cesarzowi: Sobór Lyoński I (1245) 109
3. Pozorna unia Kościołów: Sobór Lyoński II (1274) 111
III. Kryzys władzy papieskiej: Sobór w Vienne 114
O jedność i reformę Kościoła: sobory XV wieku 119
I. Schizma papieska i koncyliaryzm 119
1. Dwaj papieże i żadnego wyjścia 119
2. Sobór nad papieżem? 122
3. Pierwsza próba: Synod w Pizie (1409) 127
II. Sobór w Konstancji (1414-1418) 130
1. Potwierdzenie Pizy czy nowa próba? 130
2. Kryzys i dramatyczny punkt szczytowy: sobór nad papieżem 134
3. "Causa fidei": potępienie Husa 137
4. Priorytet wyboru papieża czy reformy? 139
5. Problemy związane z dekretem "Haec sancta" 141
III. Punkt szczytowy i kryzys koncyliaryzmu 144
1. Intermezzo: Pawia/Siena (1423/24) 144
2. Sobór w Bazylei (1431-1449): struktura, skład, idee, tendencje 145
3. Pierwsza faza Soboru Bazylejskiego (1431-1437): ciągły konflikt z papieżem 148
4. Sobór we Florencji i unia kościelna 150
5. Ostatnia schizma na Zachodzie (1439-1449) 154
6. Wnioski i bilans 156
7. Sobór jako alibi: Lateran V (1512-1517) 158
Sobór i konfesjonalizacja: Sobór Trydencki (1545-1563) 161
I. Wołanie o sobór i reformę 161
1. "Od kiedy papieże zaczęli bać się soborów..." 161
2. "Prawie wszyscy pasterze opuścili swe owczarnie..." 164
3. Długa droga ku soborowi 168
4. Zróżnicowane wyobrażenia na temat soboru 170
II. Pierwsza faza soboru (1545-1547) 173
1. Problemy proceduralne: regulamin obrad, tematyka 175
2. Pismo Święte i Tradycja 177
3. Grzech pierworodny, usprawiedliwienie i sakramenty 180
4. Problem reformy: spór o "ius divinum" obowiązku rezydencji 184
III. Kryzysy i przerwy (1547-1561) 185
1. Przeniesienie soboru do Bolonii 185
2. Środkowa faza soboru - protestanci w Trydencie 187
IV. Ostatnia faza soboru (1562-1563) 190
1. Zmiana sytuacji 190
2. Ostatnia próba zwołania soboru unijnego 192
3. Kryzysy soboru 193
4. Morone ratuje sobór 196
5. Dekrety doktrynalne ostatniej sesji 200
V. Oddziaływanie i historyczne znaczenie soboru 207
Sobór i zasada autorytetu: Sobór Watykański I (1869-1870) 211
I. Przed soborem 211
1. Zwycięski pochód ultramontanizmu 211
2. Sobór: idea, ogłoszenie, porządek obrad, przygotowanie 220
3. Sobór i publiczna polaryzacja stanowisk 223
II. Wokół soboru 227
1. Sobór i polityka 227
2. Sobór i opinia publiczna 230
III. Na Soborze 232
1. Skład i tendencje 232
2. Początek podziału 237
3. Dyskusja nad pierwszymi schematami 238
4. Zaostrzenie konfliktów 241
5. Konsens w sprawie schematu o wierze 244
6. Dyskusja na temat nieomylności 246
IV. Po soborze 255
Sobór i aggiornamento: Sobór Watykański II (1962-1965) 258
I. Droga wyjścia z defensywy 258
II. Przygotowanie soboru 265
1. Plany soborowe przed pontyfikatem Jana XXIII 265
2. Wielkie zaskoczenie: "sobór ekumeniczny" 267
3. Oczekiwania soborowe: vota biskupów 269
4. Oczekiwania wobec soboru: kościelna opinia publiczna 271
5. Przygotowanie soboru za zamkniętymi drzwiami 272
6. Porządek obrad 277
7. W przeddzień soboru: obawy, nawiązywanie kontaktów 280
III. Skład i panujące tendencje 282
IV. Zaskoczenie i przełom: pierwsza sesja (jesień 1962 roku) 288
1. Opcje na początku soboru 288
2. Obrady nad pierwszymi schematami 290
3. Wyniki i wnioski 296
V. Pierwsze ustalenia, pierwsze wyniki: druga sesja (jesień 1963 roku) 297
1. Zmiana pontyfikatu i jej skutki 297
2. Ustalenia dotyczące schematu o Kościele 299
3. Obrady nad schematem o biskupach 302
4. Obrady nad schematem o ekumenizmie 304
5. Konstytucja o liturgii 306
VI. Rozczarowania i osiągnięte cele: trzecia sesja (jesień 1964) 307
1. Polaryzacja stanowisk 307
2. Spokojniejsze dyskusje - las tekstów 310
3. "Kryzys listopadowy" 314
4. Pozytywne plony 316
VII. Drobiazgowa praca nad tekstami: czwarta sesja (jesień 1965) 318
1. Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae 318
2. Teksty kościelno-pastoralne 319
3. Stosunek do religii niechrześcijańskich 321
4. Schemat o Objawieniu Dei Verbum 322
5. Gaudium et spes 323
Dodatek: Sobory powszechne 329
Źródła i literatura 330
Wykaz skrótów 338
Indeks 340

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: historia papież biskup Sobór dogmaty sobory synody ekumeniczne